Pravila natačnega streljanja

 

 

MEDNARODNE LIGE ALPE - ADRIA
V STRELJANJU S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM

 


1.  člen

Pravilnik Mednarodne lige Alpe - Adria v streljanju s pištolo in revolverjem (v nadaljevanju:pravilnik) ureja pogoje in tekmovanja v Mednarodni ligi Alpe - Adria v streljanju s pištolo in revolverjem (v nadaljevanju: liga).
Če  se  določila  pravilnika  in  pravila  Mednarodne  strelske  zveze  (v  nadaljevanju:  ISSF)  ne ujemajo, veljajo določila tega pravilnika.

2.  člen

V ligi nastopajo ekipe in posamezni tekmovalci strelskih organizacij (v nadaljevanju: SD). Tekmovanj  v  ligi  se  lahko  udeležujejo  tudi  ostale  organizacije  v  skladu  s  predpisano zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Vsak tekmovalec strelja na lastno odgovornost.


3.  člen

 V ligi se tekmuje v naslednjih disciplinah:

-  Disciplina pištola: pištola velikega kalibra - od kalibra 7.62 mm naprej

-  Disciplina revolver: revolver velikega kalibra - od kalibra 7.62 mm naprej


                                                                                                         
4.  člen

Disciplina pištola


Teža pištole ne sme presegati 1400 gramov (vključno z vsem priborom), dolžina cevi ne sme presegati 153 mm. Razdalja med sprednjim in zadnjim merkom ne sme presegati 220 mm.
Dovoljena minimalna sila proženja je omejena na 1000g (10N). Plinske  zavore  (zgornje  in  spodnje),  odvodniki  potisnih  plinov  ter  vse  ostale  naprave  in
predelave,  ki  delujejo  na  podoben  način,  niso  dovoljene.  Prav  tako  ni  dovoljena  uporaba sistema dvostopenjskega proženja (t.i. šteher).

Vse pištole morajo biti tovarniško izdelane. Predelave niso dovoljene. Revolverski naboj z robom (R) ni dovoljeno uporabljati. Prav tako je prepovedana uporaba naboja  WC  (wad  cuter)  in  gole  svinčenke.  Dovoljena  je  uporaba  izključno  najmanj  delno
oplaščenega streliva (neoplaščen le vrh krogle).

Dovoljena je uporaba ročaja v skladu s pravili ISSF ter gumijastega dodatka, brez spodnje, zgornje in oklepalne podporne površine.

Razen tovarniških namerilnih naprav niso dovoljene nobene posebne oz. dodatne namerilne naprave, razen nastavljivih merkov.

Kršitve določil tega člena se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca.


5.  člen

Disciplina revolver

Teža revolverja ne sme presegati 2000 gramov (vključno z vsem priborom), dolžina cevi ne sme presegati 153 mm. Razdalja med sprednjim in zadnjim merkom ne sme presegati 220 mm. Dovoljena minimalna sila proženja je omejena na 1000g (10N).Dovoljena je uporaba ročaja v skladu s pravili ISSF.

Razen tovarniških namerilnih naprav niso dovoljene nobene posebne oz. dodatne namerilne naprave, razen nastavljivih merkov. Plinske zavore (zgornje in spodnje), odvodniki potisnih plinov ter vse ostale naprave in predelave, ki delujejo na podoben način niso dovoljene.

Prepovedana     je   uporaba   delno    oplaščenega   ali   polno   oplaščenega    streliva. Magnum polnitev je dovoljena le v naboju WC (wad cuter) in SWC (semi wad cuter). Kršitve določil tega člena se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca.

                                                                                                          
6.  člen

Tekmovanje se odvija v preciznem streljanju, kjer je tarča R50 od strelskega mesta oddaljena 25 metrov v obeh  disciplinah.
Posamezno disciplino sestavlja dvajset (20) tekmovalnih strelov, ki so razdeljeni v dve (2) seriji s po deset (10) streli v vsaki. Vsaka serija je časovno omejena  na deset (10) minut. V vsaki seriji se v vsako od dveh (2) tarč ustreli po deset (10) strelov.

Pred pričetkom vsake discipline sme strelec streljati eno (1) poskusno serijo petih (5) strelov, ki je časovno omejena na pet (5) minut. Poskusna tarča se lahko uporablja samo za poskusne serije.

Normative  za  strelišča  in  tarče  določajo  veljavna  tehnična  pravila  ISSF  za  vse  strelske discipline. Prav tako način in pravila ocenjevanja doseženih krogov in rezultatov.
Za  ocenjevanje  zadetkov,  se  za  vsak  kaliber  uporablja  Merilnik  zadetkov  (t.i.  kalibrator) istega kalibra.

7.  člen

Tekmovalci v ligi lahko streljajo enoročno ali dvoročno.


8.  člen
Pri  razsojanju  ob  izenačenih  rezultatih,  se  vrstni  red  uvrstitve  določi  po  naslednjem vrstnem redu  kriterijev:

               -  največje število krogov 10, doseženih v obeh serijah,
               -  največje število notranjih desetk (t.i. muš) v obeh serijah,

               -  višji rezultat zadnje serije,

               -  če izenačenje še vedno ni odločeno, se uvrstitev določi z dodatnim streljanjem (samo za
                   prva tri mesta), za ostala mesta je uvrstitev enaka. Dodatno streljanje se izvede s petimi
                   streli, brez poskusnih strelov.

V primeru, da je izenačen rezultat ekip, se po navedenih kriterijih presoja seštevek vseh treh tekmovalcev v ekipi oziroma dodatno streljanje opravijo vsi trije tekmovalci izenačenih ekip.

9.  člen

Organizator tekmovanja je na tekmovanju dolžan zagotoviti vse potrebne pravilnike, ki se nanašajo na tekmo ter jih dati na razpolago tekmovalcem.
Organizator mora poskrbeti za obvezno merjenje trdote proženja, ki se izvaja pred začetkom prve serije v obeh disciplinah in se izvaja pri vseh udeležencih tekmovanja (vsakemu strelcu),
ter po koncu vsake druge (2) serije trem (3) naključno izžrebanim. V ta namen mora biti na strelišču,  kjer  se  odvija  tekmovanje  ustrezna  tehtnica.  Orožje,  ki  ne  ustreza  navedenemu
normativu,  se  iz  nadaljnjega  tekmovanja  izloči.  Prav  tako  se  diskvalificira  tekmovalca,  ki nasprotuje izvajanju merjenja trdote proženja. Merjenje trdote proženja izvaja strelski sodnik
z veljavno licenco Strelske zveze Slovenije (v nadaljevanju: SZS) v skladu s pravili ISSF.

Organizator mora obvezno urediti in označiti varnostno cono, v kateri je dovoljeno ravnanje z orožjem (pred in po tekmovanju). Izven varnostne cone rokovanje z orožjem ni dovoljeno.
Organizator do konca tekmovanja ne sme točiti alkoholnih pijač. Vidno pijanega tekmovalca se diskvalificira.

Tekmovalec,  ki  na  posameznem  kolu  ne  doseže  50%  možnega  rezultata,  nima  pravice nastopiti na naslednjem kolu. Nastopi lahko šele na katerem od nadaljnjih kol, če predstavnik
matičnega SD potrdi, da že dosega nadpolovične rezultate.

10.  člen

Tekmovalno ekipo sestavljajo trije tekmovalci. Ekipa je lahko ženska, moška ali mešana. Vsak udeleženec tekmovanja lahko prijavi več ekip, vendar posameznik oziroma posameznica
lahko nastopi samo za eno ekipo. Ekipo je potrebno prijaviti do roka, ki ga določi organizator oziroma najkasneje do pričetka tekmovanja. Prestopni rok za tekmovalce, iz enega v drugo
strelsko društvo, je od zaključka zadnjega kola, do prvega aprila v naslednjem koledarskem letu.

11. člen

Tekmovanje se prične ob 08.30 uri. Vse ekipe in posamezniki morajo biti fizično prisotni na strelišču vsaj 30 (trideset) minut pred začetkom tekmovanja. Vrstni red strelskih mest se za
vsako kolo določi na podlagi uvrstitev ekip v disciplini pištola.  Za prvo kolo se vrstni red določi na podlagi uvrstitev v lanskoletni ligi, nato pa po uvrstitvah v tekoči ligi, pri čemer se
upoštevajo  skupni  rezultati.  Posameznike  se  razporedi  na  določena  strelska  mesta. Organizator  naredi  mikročasovnico,  katera  se  nato  po  elektronski  pošti  pošlje  vsem
prijavljenim  ekipam  in  posameznikom.  Tekmovalec,  ki  tekmuje  v  obeh  disciplinah,  strelja obe disciplini eno za drugo.

Ob prijavi je potrebno obvezno izpolniti obrazec »Prijava ekipe«, v katerega se vpiše točno ime ekipe, tekmovalno disciplino, naziv tekmovanja, poimensko člani posamezne ekipe, kraj,
datum in podpis vodje ekipe.

Na strelskem mestu pa vsak tekmovalec izpolni obrazec »Strelski list«, v katerega vpiše ime in  priimek,  točno  ime  ekipe  za  katero  tekmuje,  tekmovalno  disciplino  –  vrsto  in  kaliber
orožja, strelsko mesto, skupino in podpis tekmovalca.

Oba zgoraj navedena obrazca sta priloga tega Pravilnika.

                                                                                                       
12.  člen

Ligo sestavlja praviloma sedem kol. Liga je veljavna, v kolikor je izvedenih vsaj šest kol. Za skupni rezultat se seštevajo doseženi krogi posameznih kol, pri čemer se odšteje kolo, kjer
je posameznik ali ekipa dosegla najnižji rezultat.

V primeru zainteresiranosti SD se lahko število tekmovanj v ligi poveča. Vzorec končnega rezultata je enak v smislu odbijanja enega kola oz. najnižjega rezultata.

Če za posamezno SD nastopa več ekip, se za skupni rezultat v ligi seštevajo rezultati – krogi ekipe, ki nastopa vedno pod istim imenom (ekipa I ali II ali III…). V primeru, da imata dve
ekipi isti rezultat, je boljša ekipa tista, ki je v finalu (zadnje kolo) dosegla višjo uvrstitev.

13.  člen

Organizacija  tekmovanj  se  odvija  po  predhodno  pripravljenem  in  najkasneje  do  01.  aprila tekočega leta potrjenem urniku. Posamezni organizatorji lahko prirejajo več tekem, v kolikor
katero izmed sodelujočih SD ne želi ali ne more izvesti tekmovanja. Na zadnjem tekmovanju v sezoni se razglasijo skupni rezultati ter podelijo pokali in medalje za najboljše posameznike
in ekipe za obe disciplini.


14.  člen

Dolžnost  organizatorja  vsakega  tekmovanja  v  ligi  je,  da  priskrbi  in  podeli  pokale  za najboljše tri (3) ekipe, medalje za vse člane najboljših treh (3) ekip in medalje za posameznike
v obeh disciplinah.

Pokali in medalje morajo biti kvalitetno gravirani, prepoznavno mora biti kolo lige, doseženo mesto, datum ter kraj tekmovanja. Najnižja višina pokala (za tretje mesto) mora biti 25 cm,
premer  medalje  pa  najmanj  4,5  cm  za  ekipe  in  6,5  cm  za  posameznike.  Na  medaljah  za posameznike mora biti dopisano »Posamezno«.

Od  prvega  (1.)  do  desetega  (10.)  mesta  se  za  obe  disciplini  podelijo  pisna  priznanja. Organizator na priznanje vpiše ime in priimek tekmovalca, disciplino in uvrstitev. Prav tako
mora biti iz priznanja razviden organizator, kraj in datum tekmovanja. Število podeljenih nagrad je lahko tudi večje od določenega.

15.  člen
Vsa sodelujoča  SD so pred tekmovanjem  dolžna poravnati prijavnino  in  ob začetku  lige prispevati finančna sredstva za zaključno prireditev oziroma podelitev v višini 80,00 eurov.

Sredstva  za  zaključno  prireditev  oziroma  podelitev  se  poravnajo  do  začetka  lige  oziroma  najkasneje na prvem kolu, strelskemu društvu, ki bo izvedlo zaključno prireditev.

                                                                                                       
16.  člen

Višina  prijavnine  za  tekmovalca  je  20,00  eurov,  če  nastopa  v  obeh  disciplinah  pa  25,00 eurov in je enotna za vsa tekmovanja v ligi. Prijavnina za ekipo, ki nastopa v eni disciplini je
60,00 eurov, za obe disciplini pa 75,00 eurov. Organizator tekmovanja iz tega prispevka na tekmi zagotovi pokale in medalje ter topli obrok
hrane in 0,5 l brezalkoholne pijače za vsakega tekmovalca.

17.  člen
Čas za pritožbo je 10 minut po objavi končnih rezultatov.

Za  pritožbo  na  objavljen  rezultat  vodja  ekipe  ali  strelec  posameznik  izpolni  obrazec »Pritožba« in plača kavcijo v višini 20,00 eurov. V kolikor je pritožba utemeljena, se denar v
celoti vrne. Obrazec za pritožbo je v prilogi tega Pravilnika.

Tekmovalec  je  upravičen  do  pritožbe  zgolj  na  lasten  rezultat  oziroma  tarčo.  Pritožba  na rezultat drugega tekmovalca ni možna.


18.  člen

Organizator  tekmovanja  v  ligi  je  dolžan  najmanj  10  dni  pred  tekmovanjem  poslati  razpis vsem  SD,  v  skladu  s  tem  pravilnikom.  Prijave  morajo  biti  potrjene  najmanj  dva  dni  pred
tekmovanjem. Odjave morajo biti podane najmanj en dan pred tekmovanjem.

Organizator  mora  takoj  po  končanem  tekmovanju,  oziroma  najkasneje  v  treh  (3)  dneh, objaviti  in  odposlati  uradne  rezultate  vsem  sodelujočim  SD  ter  obveščati  zainteresirane
medije.


19. člen

Organizator lahko tekmovanje izvede tudi v dveh zaporednih dneh (petek in sobota), kar velja le za zaprta strelišča s petimi (5.) strelskimi mesti.

20.  člen

Tehnično in organizacijsko ligo vodi predsedstvo Koordinacije SD, dočim je najvišji organ lige Koordinacija SD, katero sestavlja po en predstavnik vsakega sodelujočega društva.

Spore in ostala odprta vprašanja na posameznem kolu lige, rešuje vnaprej določena tričlanska komisija,  ki  jo  sestavljajo  trije  sodniki  z  veljavno  sodniško  licenco  po  pravilih  ISSF  iz
 različnih SD. Funkcija v tej komisiji je častna in brezplačna.

Za  sojenje,  ocenjevanje  in  objavljanje  rezultatov  se  upoštevajo  pravila  ISSF.  Organizator mora,  poleg  glavnega  sodnika,  za  vsakih  pet  (5)  tekmovalcev  na  strelni  črti,  zagotoviti  še
najmanj enega sodnika, ter enega sodnika za ocenjevanje zadetkov na tarčah.

                                                                                                      
Glavni sodnik in sodnik za ocenjevanje zadetkov na tarčah morata imeti veljavno sodniško licenco  po  pravilih  ISSF.  Na  vsakem  posameznem  kolu,  se  izmed  udeležencev,  delegira
dodatnega sodnika za ocenjevanje zadetkov na tarčah.

Vsi sodniki na tekmovanju morajo biti ustrezno označeni. Če organizator nima svojih sodnikov jih je dolžan najeti in plačati 30,00 eurov za sodnika na
posamezno tekmovanje.

21.  člen
Častno  razsodišče  obravnava  disciplinske  kršitve  in  deluje  ter  odloča  po  Kodeksu  etike Mednarodne lige Alpe - Adria v streljanju s pištolo in revolverjem.

22.  člen

Tako  organizatorji  kot  tekmovalci  morajo  poznati  in  so  dolžni  upoštevati    vsa  pravila varnosti  in  zaščite  vseh  sodelujočih,  tako  po  pravilih  ISSF,  kot  po  tem  pravilniku.
Organizator vsake tekme je ob neupoštevanju le  - teh dolžan takoj prekiniti tekmovanje in prepovedati nadaljnje sodelovanje vsem, ki ne upoštevajo varnostnih in zaščitnih pravil ter
vzpostaviti zahtevano stanje.


23.  člen

Vsako SD, ki krši določila tega pravilnika se izključi iz nadaljnjega tekmovanja v ligi.


24. člen

Vsak predsednik SD, član koordinacije SD, se zavezuje in jamči, da bodo vsi tekmovalci SD, ki jih zastopa, upoštevali vsebino tega pravilnika.


Datum: 24. 2. 2016

                                                                                                                    Predsednik Koordinacije SD

                                                                                                                               George Simič


                

Dokumenti

O usposabljanju

IPSC pravila s kratkocevnim orožjem

Prijava na usposabljanje

Cenik

Pristopna izjava

Več ostalih dokumentov

Copyright Proarmis d.o.o. © 2017. Vse pravice pridržane.   O piškotkih    Avtor strani