IPSC pravila

                          Mednarodna zveza za praktično streljanje

            Pravila za streljanje s kratkocevnim orožjem


                                                                  Januar 2015


                                              Prevod iz angleščine – Sanja Vrhovec
                                               Donator sredstev  Avto cesar d.o.o.
                               (Samo originalna, angleška verzija Pravilnika velja za uradno verzijo)

                                          International Practical Shooting Confederation
                                                 PO Box 972, Oakville, Ontario
                                                       Canada L6K 0Ba

                                         Copyright © 2015 International Practical Shooting Confideration
                                                                                                           
               1  POGLAVJE: Načrtovanje proge


               Sledeča splošna načela za načrtovanje prog predstavljajo kriterije, odgovornosti in omejitve oblikovalcem
               prog kot arhitektom strelskega športa IPSC.


               1.1  OSNOVNA NAČELA


               1.1.1  Varnost  –  Pri  načrtovanju,  postavljanju  in  izvedbi  tekmovanj  IPSC  mora  biti  osnovna  skrb
                       namenjena varnosti.


               1.1.2  Kakovost  -  Vrednost  IPSC  tekmovanja  se določa  na podlagi  kakovosti  izziva,  predstavljenega
                       skozi  načrtovane  strelske  proge.  Strelske  proge  morajo  biti  v  prvi  vrsti  načrtovane  tako,  da
                       preizkusijo tekmovalčeve strelske sposobnosti in ne njegovih fizičnih zmožnosti.

               1.1.3  Ravnovesje - Natančnost, moč in hitrost so enakovredni elementi IPSC streljanja, z latinskimi
                       besedami izraženi “Diligentia, Vis, Celeritas” (“DVC”). Uravnoteženost proge je v veliki meri
                       odvisna od izziva, ki ga predstavlja. Kljub temu  morajo biti vse proge načrtovane in IPSC tekme
                       izvedene na način, da se vse tri elemente lahko ocenjuje enakovredno.


               1.1.4  Raznolikost - Izzivi IPSC streljanja so raznoliki. Čeprav ni nujno načrtovati nove proge za vsako
                       tekmovanje, pa se nobena proga ne sme ponavljati v tolikšni meri, da bi se ta lahko uporabljala
                       kot mera za ocenjevanje strelskih sposobnosti IPSC.


               1.1.5  Prosti  slog  -  IPSC  tekmovanja  omogočajo  izbiro  prostega  sloga.  Tekmovalcem  mora  biti
                       dovoljeno, da rešijo predstavljen izziv s prosto izbiro sloga in za tekme s pištolo ter šibrenico
                       velja streljanje v tarče po načelu “ko in od koder so vidne”. Po startnem signalu strelske proge ne
                       smejo  zahtevati  obvezne  menjave-polnjenja  orožja,  niti  določati  strelnega  mesta,  lokacije  ali
                       položaja  -  razen  v  primerih,  ki  so  navedeni  v  nadaljevanju.  Smejo  pa  se  ustvariti  okoliščine,
                       prepreke  in  druge  fizične  ovire,  zaradi  katerih  je  strelec  primoran  uporabiti  določeno  strelno
                       mesto, lokacijo ali položaj.


                       1.1.5.1  Na tekmovanjih I. in II. stopnje ni potrebno striktno izpolnjevati zahtev prostega sloga ali
                               omejitve števila strelov (glej poglavje 1.2).


                                         Copyright © 2015 International Practical Shooting Confideration
                      1.1.5.2  Kratke  proge  in  klasifikacijske  proge  lahko  vključujejo  obvezne  menjave  in  lahko
                               narekujejo  strelno  mesto,  lokacijo  in/ali  lokacijo  položaj.  Kadar  se  zahteva  obvezna
                               menjava,  mora  to  biti  izvedeno  po  tekmovalčevem  streljanju  na  prvo  tarčo  in  pred
                               strelom v zadnjo tarčo. Kršenje tega pravila se kaznuje z eno proceduralno kaznijo.


                       1.1.5.3  Splošne proge in klasifikacijske proge lahko predpisujejo uporabo samo močne ali šibke
                               roke,  brez  potrebe,  da  se  za  to  uporablja  fizično  onemogočanje  s  sredstvi  za
                               uveljavljanje  predpisanega  (npr.  s  kavljem  ali  zanko  kot  pritrdilni  element).  Samo
                               močno  ali  samo  šibko  roko,  se  mora  uporabljati  od  določene  točke  proge  pa  do
                               preostanka proge.


                       1.1.5.4  V  kolikor  pisana  navodila  za  progo  določajo  uporabo  samo  močne  ali  šibke  roke,  se
                               upošteva pravilo 10.2.8. V primeru, da se od tekmovalca zahteva da samo nosi, zadrži
                               ali ujame nek predmet med poskusom na strelski progi, se upošteva pravilo 10.2.2.


                       1.1.5.5  Načrtovalci proge lahko dovolijo tekmovalcu, da sam izbere mesto znotraj označenih linij
                               strelnega območja, kjer bo čakal znak za start.


               1.1.6  Težavnost -  IPSC tekmovanja predstavljajo različne stopnje zahtevnosti. Pritožba ni možna na
                       noben  strelski  izziv  z  razloga,  da  je  prezahteven.  To se  ne  nanaša  na  “ne-strelske  izzive”,  saj
                       morajo biti objekti prirejeni tako, da omogočajo vsem tekmovalcem, ne glede na njihovo višino in
                       težo da dokončajo progo.


               1.1.7  Izziv - IPSC tekmovanja priznavajo težavnost uporabe strelnega orožja polne moči v dinamičnem
                       streljanju in zato morajo vsi tekmovalci uporabljati in dosegati minimalen faktor moči streliva, ki
                       odraža ta izziv.

               1.2  TIPI STRELSKIH PROG

               IPSC tekme so lahko sestavljene iz sledečih tipov strelskih prog:


               1.2.1  Splošne strelske proge:


                       1.2.1.1  “Kratke proge” ne smejo zahtevati več kot 12 nabojev za dokončanje. Načrtovanje proge
                               in  postavitev  ne  smeta  zahtevati  več  kot  9  točkovnih  zadetkov  iz  enega  mesta  ali
                               položaja.


                                                                                                          
                      1.2.1.2  “Srednje proge” ne smejo zahtevati več kot 24 nabojev za dokončanje. Postavitev proge
                               ne  sme  zahtevati  več  kot  9  točkovnih  zadetkov  iz  enega  mesta  niti  omogočiti
                               tekmovalcu, da strelja na vse tarče samo z enega mesta ali položaja.


                       1.2.1.3  “Dolge proge” ne smejo zahtevati več kot 32 nabojev za dokončanje. Postavitev proge ne
                               sme  dovoljevati  več  kot  9  točkovnih  zadetkov  iz  enega  mesta,  niti  omogočiti
                               tekmovalcu, da strelja na vse tarče samo z enega mesta ali položaja.


                       1.2.1.4  Odobreno  ravnovesje  za  IPSC  tekmovanje  je  razmerje  treh  kratkih  prog  proti  dvema
                               srednjima progama in eni dolgi progi (glej “Odobrena razmerja prog” dodatek A4).


                       1.2.1.5  Začetek  proge  s  praznim  “ležiščem”  in/ali  brez  okvirja,  oziroma  s  praznim
                               bobničem/cilindrom (glej poglavje 8), se naj ne bi za zahtevalo na več kot 25 % prog na
                               tekmovanju.

                         1.2.2  Posebne strelske proge:


                       1.2.2.1  “Klasifikacijske  proge”  -  strelske  proge,  so  objavljene  s  strani  regionalnega  direktorja
                               in/ali IPSC in so na razpolago tekmovalcem za regionalno ali mednarodno klasifikacijo.
                               Klasifikacijske  proge  morajo  biti  postavljene  v  skladu  s  temi  pravili  ter  izvedene
                               natančno po navodilih in diagramih, ki so sestavni del teh navodil. Da bi bile priznane,
                               morajo  biti  rezultati  dostavljeni  pooblaščenem  subjektu  in  v  zahtevanem  formatu  (z
                               ustrezno pristojbino, če je ta zahtevana).


                       1.2.2.2  “Shoot-off”  -  dogodek,  ki  se  vodi  ločeno  od  tekme.  Dva  upravičena  tekmovalca,
                               istočasno  streljata  na  dva  identična  in  sosednja  niza  tarč  v  procesu  medsebojne
                               eliminacije - v eni ali več rundah (glej dodatek A3). Vsak niz tarč ne sme zahtevati več
                               kot  12  nabojev  in  vsak  tekmovalec  mora  opraviti  obvezno  menjavo  po  streljanju  na
                               prvo tarčo ter pred strelom v zadnjo tarčo. Neupoštevanje pomeni avtomatično izgubo
                               runde.

                                                                                                
                  1.3  IPSC SOGLASJE


               1.3.1  Organizatorji tekme, ki si želijo pridobiti soglasje IPSC morajo ravnati po splošnih načelih za
                       načrtovanje in postavitev strelskih prog, kot tudi upoštevati vse odredbe IPSC Pravil in predpisov,
                       ki se nanašajo na to disciplino. Strelska tekmovanja, ki ne izpolnjujejo zahtev, ne dobijo soglasja
                       in ne smejo biti objavljena ali oznanjena kot IPSC tekmovanja.


               1.3.2  Skupine tarč, rekvizitov in postavitve strelske proge, ki so predložene IPSC-ju za soglasje in jih ta
                       smatra za nelogične ter nepraktične ne bodo odobrene (glej zadnjo verzijo napotkov “Postavljanje
                       tarč” v posebni izdaji).


               1.3.3  Predsednik IPSC, njegov asistent ali uradnik konfederacije (v tem zaporedju), lahko odvzamejo
                       IPSC soglasje za tekmo v kolikor smatrajo, da tekma ali katerikoli del tekme:


                       1.3.3.1  Odstopa od namena ali načel načrtovanja proge; ali
                       1.3.3.2  Je postavljena v nasprotju z odobrenim soglasjem za proge; ali
                       1.3.3.3  Je v nasprotju s katerimkoli od pravil  IPSC; ali
                       1.3.3.4  Lahko škoduje ugledu športa IPSC; ali
                       1.3.3.5  Določbe Pravila 6.5.1.1 niso upoštevane ( prav tako glej pravilo 4.3.1.1.)


               1.3.4  Zahteve in priporočila za IPSC tekmo so določena v dodatku A1.


                2  POGLAVJE: Postavitev strelišča in prog


               Sledeča  osnovna  navodila za  postavljanje  prog  navajajo  kriterije, odgovornosti in  omejitve  za  strelske
               proge na tekmovanjih IPSC. Načrtovalci prog, organizatorji tekmovanj in uradno osebje se morajo ravnati
               po teh pravilih.


               2.1  Splošna pravila


               2.1.1  Fizična  postavitev  proge  -  Za  varnost  in  varnostne  ukrepe,  postavljene  proge,  organizacijo
                       tekmovanja  ter  postavljene  zahteve  za  izvedbo  strelskih  prog  je  odgovoren  organizator
                       tekmovanja, ki pridobi dovoljenje s strani glavnega sodnika (Range Master - v nadaljevanju RM).
                       Med  tekmovanjem  mora  biti  za  varnost  poskrbljeno  v  taki  meri,  da  se  preprečijo  kakršnekoli
                       poškodbe tekmovalcev, ostalega osebja in gledalcev. Načrti prog naj bi preprečevati nepazljivo in
                       nevarno  ravnanje  tekmovalcev  kjerkoli  je  to  mogoče.  Na  vsaki  strelski  progi  je  potrebno
                       predvideti tudi primeren dostop in prostor za gibanje sodnikom, ki nadzorujejo tekmovalca.


               2.1.2  Varni koti streljanja - Proge morajo biti vedno postavljene tako, da vedno upoštevajo varni kot
                       streljanja.  Poskrbeti  je  treba  za  varno  konstrukcijo  okvirjev  in  tarč,  da  se  prepreči  morebitne
                       odboje  izstrelka.  Kjer  je  možno,  se  dimenzije  in  nasipi  za  ustavljanje  nabojev  ter  stranski
                       varnostni nasipi določijo kot del načrta proge. V kolikor ni drugače predpisano je maksimalen kot
                       cevi 90 stopinj v vse smeri, merjen s sprednje strani tekmovalca, kateri je obrnjen direktno proti
                       zadnjemu delu strelišča. Vse kršitve se obravnavajo po pravilu 10.5.2.

                       2.1.2.1  Glede na direktivo in odobritev regionalnega direktorja (v nadaljevanju RD), so dovoljeni
                               drugačni  (povečani  ali  zmanjšani)  varni  koti  na  progi  ali  celem  strelišču.  Kršitve  se
                               obravnavajo po pravilu 10.5.2. Spremembe kotov, kot tudi vse ostale pogojne dejavnike
                               (npr.  zmanjšan  vertikalni  kot,  ki  je  uporabljen,  ko  je  prst  znotraj  sprožilca)  se  mora
                               objaviti pred začetkom tekmovanja in morajo biti navedene v pisnih navodilih za progo
                               (glej tudi poglavje 2.3.).

                                                                                  
               2.1.3  Minimalne  (varne)  razdalje  -  Ko  se  na  strelski  progi  uporablja  kovinske  tarče  ali  kovinske
                       “neprebojne  pregrade”,  je  zaradi  varnosti  potrebno  zagotoviti,  da  tekmovalci  in  sodniki  med
                       streljanjem ostanejo na razdalji vsaj sedmih (7) metrov in kadarkoli je mogoče naj se v ta namen
                       postavijo fizične ovire. V kolikor se za omejevanje gibanja do kovinskih tarč uporabljajo mejne
                       črte gibanja morajo biti te od tarč oddaljene najmanj osem (8) metrov, tako da je ta v primeru, da
                       jo  tekmovalec  prestopi  še  vedno  oddaljena  več  kot  sedem  (7)  metrov  od  tarče  (  glej  pravilo
                       10.4.7.). Omejitve iz te določbe se nanašajo tudi na ostalo kovinsko opremo ali kovinske naprave,
                       ki se uporabljajo na strelski progi.

               2.1.4  Namestitev tarče -  Ko je proga postavljena tako, da so tarče razen vzdolž strelišča nameščene
                       tudi na drugih mestih, morajo organizatorji in sodniki zaščititi in omejiti prostor v katerega imajo
                       tekmovalci,  sodniki  in  gledalci  dostop.  Vsakemu  tekmovalcu  mora  biti  dovoljeno,  da  rešuje
                       tekmovalne probleme na svoj način in brez ovir, zaradi katerih bi lahko bilo njegovo ravnanje
                       nevarno.  Tarče  morajo  biti  postavljene  tako,  da  tekmovalec  s  streljanjem  ne  krši  predvidenih
                       varnih kotov.


               2.1.5  Tekmovalna površina - Da se zagotovi varno premikanje tekmovalcev in osebja mora biti teren
                       strelišča  (  tla  )  pripravljen  pred  tekmovanjem,  površino  pa je  potrebno  ohranjati  v  primernem
                       stanju tudi med tekmo. Predvidevati je treba vremenske vplive saj lahko vplivajo na dejavnost
                       tekmovalcev.  Sodnikom  in  streliškemu  osebju  je  dovoljeno  kadarkoli  dodati  pesek  ali  drugi
                       material  na  poškodovano  površino  strelišča.  Zoper  tovrstni  način  vzdrževanja  strelišča  se  ni
                       možno pritožiti ali ugovarjati.


               2.1.6  Ovire - Naravne ali ustvarjene ovire morajo omogočati tekmovalcem, da enakovredno zaključijo
                       progo  ne  glede  na  njihovo  višino  in  konstrukcijo,  ter  hkrati  zagotavljajo  varnost  vsem
                       tekmovalcev, uradnim osebam tekmovanja in gledalcem.


               2.1.7  Skupne strelne črte - Proge s katerih več tekmovalcev istočasno strelja z iste strelne črte (npr.
                       shoot-off) morajo omogočati minimalno razdaljo treh (3) metrov med tekmovalci.

               2.1.8  Postavljanje tarč - Poskrbeti je potrebno, da so papirnate tarče postavljene tako, da se prepreči
                       možnost strela skozi eno tarčo v drugo.


                       2.1.8.1  Položaj tarče mora biti na stojalu jasno označen ali stojalo pritrjeno na podlago, da se pri
                               menjavi  tarč  tekom  tekmovanja  zagotovi  isto  mesto.  Vrsta  tarče  naj  bo  označena  in
                               identificirana  na  vsakem  stojalu,  da  v  času  tekmovanje  ne  bi  prišlo  do  zamenjave
                               točkovne tarče s kazensko.

                                                                                                            5
                      2.1.8.2  Kadar se papirnate in kovinske tarče nahajajo ena poleg druge, je potrebno zagotoviti da
                               je tveganje za trganje ali luknjanje papirnate tarče zaradi odbitih delcev s kovinske tarče
                               minimalno.


                       2.1.8.3  Kadar se uporabljajo IPSC poperji naj bo površina in lokacija pripravljena tako, da se na
                               tem mestu zagotovi dosledno delovanje skozi celotno tekmovanje.


                       2.1.8.4  Statične tarče – (Tarče, ki se ne aktivirajo) ne smejo biti nagnjene pod kotom večjim od
                               90 stopinj od vertikalnega položaja.


               2.1.9  Nasipi - Vsi nasipi predstavljajo “prepovedana območja” v času trajanja tekme, za vse prisotne,
                       razen v primeru, ko to dovoli sodnik (Range Officer - v nadaljevanju RO), (glej poglavje 10.6).


               2.2  Kriteriji za postavljanje prog

               Pri postavljanju prog se sme uporabiti razne fizične ovire, ki omejijo gibanje tekmovalcev in povečajo
               tekmovalni izziv:


               2.2.1  Prestopne  črte  -  gibanje  tekmovalca  se  omejuje  predvsem  s  fizičnimi  ovirami,  vendar  se  med
                       drugim lahko uporabi tudi prestopno linijo, in sicer:


                       2.2.1.1  Da prepreči nevarna ali nerealistično približevanje ali oddaljevanja od tarče.

                       2.2.1.2  Da simulira fizične ovire ali zaščitni zid (strelec v tarče strelja izza teh ovir).


                       2.2.1.3  Da definira meje prostora ali njegovega dela s katerega se strelja.


                       2.2.1.4  Prestopne linije morajo biti čvrsto pritrjene ter v višini najmanj dveh (2) centimetrov nad
                               nivojem  tal.  Izdelane  naj bodo  iz  lesa  ali  čvrstega  materiala  in  v  konsistentni    barvi
                               (priporoča  se  rdeča  barva)  na  vseh  progah  na  tekmi.  V  kolikor  prestopne  linije  niso
                               postavljene  tako,  da  označujejo  celoten  prostor  gibanja  na  progi,  morajo  biti  dolge
                               najmanj 1.5 metra, drugače pa velja, da te meje segajo v neskončnost (glej tudi pravilo
                               4.4.1).


                                                                                        
                  2.2.1.5  Kadar ima proga vidno označene prestopne linije ali natančno označeno strelno območje,
                               se vsakemu tekmovalcu, ki uporabi bližnjico/območje izven označene proge ali prostora
                               za  gibanje,  dodeli  proceduralno  kazen  za  vsak  strel,  ki  je  izstreljen  po  tem,  ko  je
                               uporabil bližnjico.


               2.2.2  Ovire - Proge lahko vsebujejo večje ovire, ki jih morajo tekmovalci premagati. Take ovire ne
                       smejo biti višje od dveh (2) metrov. Ovire, višje od enega (1) metra morajo biti opremljene s
                       plezalnimi pripomočki in tekmovalcu omogočati varnost na sledeči način:


                       2.2.2.1  Ovire morajo biti čvrsto pritrjene in podprte, da omogočijo trdno oporo, ko so v uporabi.
                               Vse ostre ali grobe površine na ovirah naj bodo odstranjene, da se zmanjša možnost
                               poškodbe tekmovalca in/ali ostalega osebja.


                       2.2.2.2  Stran po kateri se tekmovalec spušča mora biti brez ovir in naravnih nevarnosti.

                       2.2.2.3  Tekmovalcem se mora dovoliti, da ovire pred pričetkom strelne proge preizkusijo.


                       2.2.2.4  Od tekmovalca se ne sme zahtevati da orožje vstavi v tok pred premagovanjem ovir.


               2.2.3  Ovire – morajo biti izvedene na sledeč način:


                       2.2.3.1  Morajo  biti  dovolj  visoke  in  močne,  da  služijo  predvidenemu  namenu.  Če  niso
                               opremljene s platformo s katere se strelja, se za ovire, ki so postavljene najmanj 1.8
                               metra v višino smatra, da segajo neomejeno v višino (glej tudi pravilo 10.2.11).

                       2.2.3.2  Nameščene morajo imeti prestopne črte - fault lines, ki segajo od stranskih robov ovire
                               nazaj.


               2.2.4  Tuneli - Tunel, v katerega ali skozi katerega mora tekmovalec iti je lahko izdelan iz različnih
                       primernih  materialov  in  kakršnekoli  dolžine.  Vendar  pa  mora  imeti  stranske  odprtine,  da  RO
                       varno  nadzoruje  gibanje  tekmovalca.  Robovi  tunela  naj  bodo  zaščiteni  v  tolikšni  meri,  da
                       tekmovalcu  in  uradnem  osebju  zmanjšajo  nevarnosti  poškodb.  Načrtovalci  proge  naj  jasno
                       določijo vhodni in izhodni del tunela ter vse omejitve v primeru streljanja znotraj tunela (npr.
                       linije prestopa). Glej tudi pravilo 10.5.4.

                                                                                        
              2.2.5  “Cooper tunel” - Cooperjev tunel temelji na vertikalni konstrukciji, ki podpira nepritrjen material
                       (npr. lesene deske), ki se lahko premaknejo ali zrušijo, če se jih tekmovalec dotakne (glej pravilo
                       10.2.5). Ti tuneli so lahko narejeni na katerikoli višini, vendar material na vrhu zaradi varnosti
                       tekmovalca  ne  sme  biti  tako  težek,  da  bi  povzročil  poškodbo,  če  bi  padel  (glej  tudi  pravilo
                       10.5.4).


               2.2.6  Rekviziti  na  progi  -  Ker  je  vsa  strelska  oprema  namenjena,  da  podpira  težo  tekmovalca  med
                       gibanjem ali streljanjem tarč, mora biti izdelana tako, da tekmovalcu in osebju zagotavlja varnost.
                       Sodniku morajo omogočiti stalni nadzor nad gibanjem tekmovalca ter biti dovolj trdni in močni,
                       da zdržijo uporabo vseh tekmovalcev.


               2.2.7  Okna in odprtine - Postavljena naj bodo na višino, ki odgovarja večini tekmovalcem, z možnostjo
                       koriščenja trdne klopi za tekmovalce, ki to zahtevajo, pri čemer se kazenske točke ne odbijajo.


                                                                                              
               2.3  Preoblikovanje/prilagoditev proge


               2.3.1  Uradno osebje na tekmovanju lahko v soglasju z RM iz katerihkoli razlogov spremenijo fizično
                       postavitev proge ali predvideni potek strelske proge. Vsaka fizična sprememba ali dodatek na že
                       objavljeno progo mora biti končan pred začetkom streljanja na progi.


               2.3.2  Vsi  tekmovalci  morajo  o  morebitnih  spremembah  biti  obveščeni  čimprej  in  najkasneje  v  času
                       podajanja navodil s strani sodnika zadolženega za določeno progo.


               2.3.3  Če RM odobri kakšno od sprememb po začetku tekmovanja, potem mora narediti sledeče:


                       2.3.3.1  Dovoliti  nadaljevanje  proge  tako,  da  sprememba  velja  le  za  tekmovalce,  ki  še  niso
                               zaključili  strelske  proge.  Če  je  tekmovalec  s  svojimi  dejanji  povzročil  spremembo,
                               mora ta progo ponoviti, ko je popravljena (pravilo 2.3.4.1.); ali


                       2.3.3.2  Če je to možno, zahtevati od vseh tekmovalcev, da ponovijo spremenjeno progo, ne glede
                               na prejšnje rezultate poskusa, ki se izbrišejo iz rezultatov tekmovanja.


                       2.3.3.3  Tekmovalec, ki odkloni ponavljanje proge po odredbi sodnika po tej ali kateri drugi točki
                               pravil, bo imel rezultat za to progo nič (0), ne glede na prejšnje rezultate poskusa.


               2.3.4  Če  RM  (v  posvetu  z  MD)  ugotovi,  da  fizična  sprememba  ali  sprememba  postopka  vpliva  na
                       enakost na tekmi  in  ni  možno,  da  bi  vsi  tekmovalci ponavljali  progo  ali  če  velja, da je  proga
                       neprimerna  za  izvedbo,  se  progo  odstrani  s  tekmovanja,  rezultati  tekmovalcev  za  to  progo  se
                       morajo izbrisati iz rezultatov tekmovanja.


                       2.3.4.1  Tekmovalcu, ki je diskvalificiran na progi katera je kasneje odstranjena s tekmovanja, se
                               odobri nadaljevanje tekmovanje, pod pogojem da RM ali Arbitražna komisija (komur se
                               je  tekmovalec  najviše  pritožil)  smatra,  da  je  diskvalifikacija  tekmovalca  neposredno
                               povezana z razlogi, zaradi katerih je bila proga umaknjena.


               2.3.5  V primeru slabega vremena lahko RM odredi, da se papirnate tarče opremi s prozorno zaščito
                       in/ali nadstreškom. Zoper to odredbo se ni možno pritožiti (glej pravilo 6.6.1). Zaščitni material
                       se postavi na vse tarče, ki so pod vplivom slabega vremena in ostane na vseh tarčah dokler RM ne
                       prekliče zahteve.


           2.3.6  Če RM (v dogovoru z MD) oceni, da vremenski ali kateri drugi pogoji lahko ogrožajo varnost
                       in/ali  potek  tekme,  lahko  vse  tekmovalne  aktivnosti  prekini.  Prekinitev  traja  vse  dokler  ne
                       odredijo nadaljevanja streljanja.

               2.4  Varna območja – varnostna cona

               2.4.1  Organizator  tekme  je  odgovoren  za  izgradnjo  in  postavitev  zadostnega  števila  varnih  con  za
                       tekmo. Cone naj bodo ustrezno postavljene, lahko prepoznavne in označene.


               2.4.2  Varnostna območja morajo imeti mizo z jasno označenimi mejami območja in varno smerjo cevi.
                       Če obstaja zaustavi nasip in/ali bočne stene, morajo te biti izdelane iz materialov sposobnih, da
                       ustavijo  izstreljeni  naboj.  Varnostne  cone  na  turnirjih  in  tekmovanjih  z  dolgocevnim  orožjem
                       morajo imeti stojala za dolgocevno orožje, ki so postavljena v neposredni bližini cone, vendar ne
                       v sami coni za varno postavitev pušk in šibrenic z ustjem cevi navzgor.


               2.4.3  Tekmovalcem je dovoljeno, da uporabljajo varnostne cone brez nadzora, za aktivnosti navedene v
                       nadaljevanju in pod pogojem, da ostanejo znotraj meja cone ter, da je orožje obrnjeno v varno
                       smer. Kršitve se sankcionirajo z diskvalifikacijo (glej pravilo 10.5.1). Dovoljeno je:


                       2.4.3.1  Vzeti orožje iz torbe, pospraviti orožje v torbo in dati prazno orožje v tok.


                       2.4.3.2  Vaditi poteg orožja iz toka, "suho" sprožanje, ponovno vstavljanje praznega orožja v tok.

                       2.4.3.3  Vaditi vstavljanje ter odstranjevanje praznih okvirjev v/iz orožja in/ali repetiranje orožja.


                       2.4.3.4  Izvesti preglede, razstaviti, očistiti, popraviti in vzdrževati orožje, dele orožja ter druge
                               opreme.


               2.4.4  Uporaba slepih in/ali polnih nabojev  – tako samostojnih, pakiranih ali v okvirjih, napravah za
                       hitro polnjenje je v varnostnem območju strogo prepovedana (glej pravilo 10.5.12).

                                                                                            
              2.5  Prostor za poskusno streljanje


               2.5.1  Ko je na tekmi na razpolago prostor za poskusno streljanje, mora biti ta nadzorovan s strani RO.


               2.5.2  Tekmovalci lahko testirajo delovanje njihovega orožja in streliva, z upoštevanjem vseh pravil o
                       varnosti, kot tudi časovnih in ostalih omejitev, ki jih izda sodnik.

               2.5.3  Na  turnirjih  III.  stopnje  ali  več  ter  na  tekmovanjih  z  dolgocevnim  orožjem  bi  moralo  biti
                       zagotovljeno, da so na razpolago IPSC papirnate in kovinske tarče (kadar je mogoče elektronske
                       ali  samodejno  ponastavljive)  tekmovalcem  za  nastrelitev  njihovega  strelnega  orožja  znotraj
                       navodil prikazanih v dodatku C3.


               2.6  Prodajni prostor


               2.6.1  Prodajalci (posamezniki, podjetja in ostali, ki razstavljajo ali prodajajo izdelke na IPSC tekmi), so
                       v  celoti  odgovorni  za  varnost  in  varno    ravnanje  proizvodov  ter  ostalih  predmetov  v  njihovi
                       oskrbi.  Razstavni  eksponati  ne  smejo  predstavljati  nevarnosti  za  prisotne,  tako  da  mora  biti
                       razstavno orožje onesposobljeno.


               2.6.2  RM  (v  dogovoru  z  direktorjem  tekmovanja)  mora  jasno  označiti  prostor  za  prodajo  in  lahko
                       predpiše “Pravila obnašanja”, ki veljajo za vse prodajalce. Pravil se morajo jasno držati ter svoje
                       izdelke razstavljati v skladu s predpisi.


               2.6.3  Tekmovalci lahko rokujejo s praznim razstavljenim orožjem samo znotraj prodajnega prostora,
                       pri čemer orožje nikoli ne sme biti usmerjeno proti ljudem.


               2.6.4  Tekmovalcem v prodajnem območju ni dovoljeno potegniti tekmovalnega strelnega orožja ali ga
                       dati v tok (glej pravilo 10.5.1). Tekmovalcem, ki potrebujejo pomoč prodajalca ali servis orožja,
                       ga morajo, preden ga predajo, v varnostni coni najprej pospraviti v torbo oz škatlo za orožje.


               2.7  Prostor za higieno


               2.7.1  Zagotovljeno mora biti zadostno število prostorov za higieno z umivalniki in sredstvi za čiščenje
                       rok, ki so v neposredni bližini toalete in blizu vhoda prostorov s hrano.


                                                                                         
             3  POGLAVJE: Informacije o strelski progi

               3.1  Osnovna pravila

               Tekmovalec je odgovoren, da varno opravi vse zahteve proge. Od njega se lahko to utemeljeno pričakuje
               šele, ko je seznanjen (ustno ali fizično) s pisnimi navodili, ki morajo zahteve za progo ustrezno obrazložiti
               tekmovalcem. Informacije o progi se delijo na:


               3.1.1  Objavljene strelske proge - registriranim tekmovalcem in/ali njihovim “regionalnim direktorjem”
                       se  zagotovi,  pridobitev  identične  informacije  o  strelski  progi,  v  enakem  času  in  pred  tekmo.
                       Informacije se poda v tiskani ali elektronski obliki ali na spletni strani (glej tudi odstavek 2.3).


               3.1.2  Neobjavljene  strelske  proge  -  velja  enako  kot  pravilo  3.1.1,  razen  da  podrobnosti  za  strelsko
                       progo niso objavljene vnaprej. Navodila za progo so podana v pisni obliki.


               3.2  Pisna navodila za strelsko progo


               3.2.1  Navodila, v skladu s Pravili in odobrena s strani RM, morajo biti pred začetkom tekme objavljena
                       na vsaki strelski progi. Navodila se smatrajo kot ažurna in razveljavijo vse informacije, ki so bile
                       objavljene ali posredovane tekmovalcem pred tekmo. Vsebovati morajo vsaj naslednje podatke:

                   -   Tarče (tip in število)
                   -   Število nabojev, ki se točkujejo
                   -   Stanje pripravljenosti orožja
                   -   Startni položaj
                   -   Začetek starta: zvočni ali vidni signal
                   -   Postopek

               3.2.2  Sodnik, ki je zadolžen za strelsko progo, mora navodila prebrati vsaki skupini strelcev dobesedno
                       tako,  kot  so  napisana.  Prav  tako  sme  vizualno  prikazati  sprejemljivo  startno  pozicijo  in  stanje
                       pripravljenosti orožja.


               3.2.3  Glavni  sodnik  sme  zaradi  jasnosti,  enotnosti  ali  varnosti  kadarkoli  spremeniti  pisana  navodila
                       proge (glej odstavek 2.3).

                                                                                              
              3.2.4  Ko sodnik tekmovalcem prebere navodila proge in odgovori na vsa vprašanja, je tekmovalcem
                       dovoljen  ogled  strelske  proge  (“walkthrough”).  Trajanje  ogleda,  ki  ga  določi  sodnik  proge  je
                       enako  za  vse  tekmovalce.  Če  proga  vsebuje  premične  tarče  ali  podobne  predmete  se  njihovo
                       delovanje predstavi vsem tekmovalcem na tekmi enako.


               3.3  Lokalna, regionalna in nacionalna pravila


               3.3.1  IPSC tekme se izvajajo s pomočjo Pravil, ki veljajo za to disciplino. Organizator tekmovanja ne
                       sme uveljavljati lokalnih pravil, razen če je to potrebno za izpolnjevanje lokalne zakonodaje. Vsa
                       prostovoljno  sprejeta  pravila,  ki  niso  v  skladu  pravili  IPSC  se  jih  ne  sme  uporabiti  na  IPSC
                       tekmah brez soglasja regionalnega direktorja in IPSC izvršnega odbora.

                                                                                                         
           4  POGLAVJE: Oprema na strelišču

               4.1  Tarče - osnovna pravila


               4.1.1  Samo  tarče,  ki  jih  odobri  IPSC  skupščina  in  tarče,  ki  popolnoma  odgovarjajo  tehničnim
                       specifikacijam  v dodatku B in C so primerne za IPSC tekme.


                       4.1.1.1  V kolikor ena ali več tarč na tekmi ne ustrezajo natančno navedenim specifikacijam in če
                               nadomestnih  tarč  ni  na  voljo,  glavni  sodnik  odloča  ali  je  odstopanje  sprejemljivo  za
                               tekmo ter katere določbe odstavka 2.3 bo uveljavil, če jih bo. Odločitev RM bo sprejeta
                               samo za tekmo, ki že poteka. To pravilo ne bo veljalo za nadaljnje tekme na isti lokaciji
                               niti za kasnejšo uporabo teh tarč na drugi tekmi.


               4.1.2  Točkovne tarče na IPSC tekmah so enobarvne in iste barve, in sicer:


                       4.1.2.1  Točkovno območje IPSC tarč in “mini tarč” naj bo svetlo rjave barve, razen, kadar po
                               mnenju RM pomanjkanje kontrasta z okoljem zahteva druge barve.


                       4.1.2.2  Celotna sprednja površina točkovnih kovinskih tarč naj bo enobarvna, po možnosti bele
                               barve.


               4.1.3  Kazenske “No-shoot”  - kazenske tarče morajo biti tekom cele tekme ali turnirja jasno označene z
                       X ali so enobarvne, vendar v drugi barvi kot točkovne tarče. Papirnate in kovinske kazenske tarče
                       se po barvi lahko razlikujejo, vendar pa morajo biti identične barve in iz istega materiala na celi
                       tekmi (npr. če so kovinske kazenske tarče rumene barve, morajo biti v tej barvi celo tekmo ali
                       turnir).


               4.1.4  Tarče,  ki  se  jih  uporablja  na  strelski  progi  so  lahko  delno  ali  v  celoti  skrite  za  prebojno  ali
                       neprebojno zapreko, kot sledi:

                       4.1.4.1  Zapreka, ki skriva celo tarčo ali samo del tarče se smatra kot neprebojna. Kadarkoli je
                               mogoče  naj  neprebojna  zapreka  ne  bo  simulirana  ampak  izdelana  z  uporabo
                               neprebojnih materialov (glej pravilo 2.1.3). Cele papirnate tarče se ne sme uporabiti le
                               kot neprebojne zapreke.


                                                                                                
             4.1.4.2  Zapreka  pripravljena  zgolj  za  prikrivanje  tarč  velja  za  prebojno  zapreko.  Krogle,  ki
                               prebijejo  prebojno  zapreko  in  zadenejo  katero  od  točkovnih  mest  tarče  se  točkujejo.
                               Streli,  ki  prebijejo  skozi  prebojno  zapreko  pred  streljanjem  v  kazensko  tarčo  se
                               kaznujejo. Vsa točkovna mesta tarč prikrita z prebojno zapreko naj ostanejo v celoti
                               razpoložljiva za streljanje in ne smejo biti odrezana. Tarče prikrite za prebojno zapreko
                               morajo biti vidne skozi prebojno zapreko ali pa naj bo izza zapreke viden vsaj del tarče.


               4.1.5  Delitev  tarče  na  več  delov  z  uporabo  trakov,  barve  ali  česa  drugega  in/ali  postavljanje  "mini
                       tarče" na večjo je prepovedana.


               4.1.6  Za aktiviranje premičnih tarč je dovoljena le uporaba IPSC tarč ter mehanskih ali elektronskih
                       naprav.


               4.2  Dovoljene IPSC paprirnate tarče


               4.2.1  Za uporabo na IPSC tekmah sta odobreni dve vrsti papirnatih tarč (glej dodatek B). IPSC mini
                       tarča je namenjena simulaciji normalne IPSC tarče postavljene na daljši razdalji. Obe velikosti se
                       lahko uporablja na isti strelski progi pod pogojem, da so vse mini tarče postavljene vsaj dva (2)
                       metra za najbolj oddaljeno veliko tarčo v tej skupini tarč (npr. če je najdaljša normalna tarča v tej
                       skupini  postavljena  na razdalji  15  metrov,  potem  je mini  tarča  postavljena na razdalji  vsaj  17
                       metrov).


               4.2.2  Papirnate  tarče  morajo  imet  točkovne  linije  (scoring  lines)  ter  0.5  cm  (mini  tarče  0.3  cm)
                       netočkovne meje, ki so vidno označene na sprednji strani tarče. Obe naj bosta vidni z razdalje ne
                       več kot 10 metrov. Točkovna polja nagrajujejo faktor moči na IPSC tekmovanjih.


                       4.2.2.1  Sprednja stran papirnatih kazenskih tarč mora imeti jasno prepoznavno netočkovno mejo.
                               Če na tej tarči ni perforiranega netočkovnega roba ali drugega načina označevanja mora
                               RM zahtevati, da se ta označi na 0.5 cm (mini tarče na 0.3 cm).


               4.2.3  Kadar je točkovno polje papirnate tarče delno skrito,morajo načrtovalci proge neprebojno zapreko
                       simulirati na enega od sledečih načinov:


                       4.2.3.1  Da dejansko skrijejo vidni del tarče (glej pravilo 4.1.4.1); ali

                       4.2.3.2  Da odrežejo del tarče, ki naj bi bil skrit za neprebojno zapreko. Tovrstne tarče se označi z
                               0.5  cm  (mini  tarče  z  0.3  cm)  netočkovne  linije  v  dolžini  celotnega  odrezanega
                               točkovnega dela tarče (glej pravilo 4.2.2); ali

                                                                                            
              4.2.3.3  Da  se  tisti  del  papirnatih  tarč,  ki  je  skrit  za  neprebojno  zapreko  obarva  ali  prelepi  s
                               trakom (da je vidno kontrastna barva) in jasno določi rob.


                       4.2.3.4  Ko so papirnate tarče deloma skrite, odrezane, obarvane ali prelepljene mora biti del vseh
                               točkovnih območij vsaj malo viden.


               4.2.4  Neprebojne zapreke (in prekrivajoče kazenske tarče) ne smejo popolnoma prekrivati območja A
                       na deloma skriti papirnati tarči.


               4.3  Dovoljene IPSC kovinske tarče


               4.3.1  Splošna pravila


                       4.3.1.1  Kovinske in kazenske tarče, ki se med streljanjem naključno obrnejo na rob ali vstran so
                               strogo  prepovedane.  Posledica  njihove  uporabe  je  odvzem  verifikacije  IPSC
                               tekmovanja.

                       4.3.1.2  Kovinske  in  kovinske  kazenske  tarče  za  katere  RO  ugotovi,  da  so  zaradi  zadetka  v
                               podstavek, poškodbe naprave, ki jih podpira (ali drugega razloga  - npr. veter, odboj,
                               košarica šibrenega streliva, ipd.) padle ali se obrnile se smatrajo za okvaro opreme na
                               progi (glej pravilo 4.6.1).


                       4.3.1.3  Kovinske tarče in kazenske kovinske tarče nimajo točkovne mejne črte – netočkovnega
                               roba.


                       4.3.1.4  Točkovne kovinske tarče morajo ob zadetku pasti ali se prevrniti, da se točkujejo.


               4.3.2  IPSC poperji

                       4.3.2.1  IPSC  poperji  in  IPSC  mini  poperji  so  odobrene  kovinske  tarče  zasnovane  tako,  da
                               prepoznajo moč streliva in so kalibrirane na način opisan v dodatku C1.

                                                                                                
               4.3.2.2  IPSC  mini  poperji  se  uporabljajo  za  simulacijo  IPSC  poperjev  postavljenih  na  večji
                               razdalji.  Obe  velikosti  se  lahko  uporablja  skupaj  na  istem  strelnem  območju  in  pod
                               pogojem, da so vsi mini poperji postavljeni vsaj 2 metra naprej (za poperjem) od najbolj
                               oddaljenega točkovnega ali kazenskega poperja v tem območju tarč (npr. če je najbolj
                               oddaljen točkovni ali kazenski poper postavljen na razdalji 15 metrov, potem je razdalja
                               mini poperja vsaj 17 metrov).


               4.3.3  IPSC plošče


                       4.3.3.1  Uporabljajo se lahko kovinske plošče različnih velikosti (glej dodatek C3).


                       4.3.3.2  Kovinske plošče niso zasnovane za prepoznavanje moči in niso predmet kalibracije ali
                               kalibracijskih  izzivov  (pritožbe  tekmovalca  po  kalibraciji).  Če  je  kovinska  plošča
                               ustrezno in neposredno zadeta (npr. s polnim premerom krogle) in se ne prevrne, RO
                               lahko  odloči,  da  gre  za  okvaro  streliščne  opreme  na  progi  in  tekmovalcu  odredi
                               ponavljanje proge(reshoot) po tem, ko se okvarjena plošča popravi.


                       4.3.3.3  Kovinska plošča, ki ne pade ali se ne prevrne ob prvem zadetku temveč šele ob drugem
                               strelu ni razlog za ponavljanje proge.

                       4.3.3.4  Kovinska plošča se ne sme uporabljati kot edini tip tarče na progi. Najmanj ena papirnata
                               IPSC  tarča  ali  točkovni  poper  (poleg  papirnate  ali  kovinske  kazenske  tarče)  naj  bo
                               vključena na progo.


               4.3.4  No-shoot - kazenske tarče


                       4.3.4.1  Kovinski  kazenski  poperji  in  plošče  so  izdelani  tako,  da  se  ob  zadetku    prevrnejo  ali
                               padejo lahko pa tudi ostanejo na mestu. V vseh primerih, če so zadeti se jih mora po
                               točkovanju ponovno pobarvati drugače naslednji tekmovalec ne more dobiti kazenskih
                               točk za zadetke vidne na površini.

                       4.3.4.2  Kovinske kazenske tarče se uporabljajo v normalni velikosti in obliki papirnatih tarč.

               4.4  Lomljive in sintetične tarče


               4.4.1  Lomljive tarče, kot so “glinasti golobi” in keramične ploščice, opeke niso dovoljene kot tarče na
                       IPSC strelskih tekmah s kratkocevnim orožjem niti se jih ne sme uporabiti za meje prestopa ali
                       podobno kar bi prineslo kazenske točke.


                                                                                              
            4.4.2  Sintetične  tarče  (npr.  samotesnilne  ipd.),  ki  se  včasih  uporabljajo  na  zaprtih  streliščih  niso
                       dovoljene na tekmah III. stopnje ali več. Tarče se smejo uporabljati le z dovoljenjem regionalnega
                       direktorja in sicer na tekmah I. in II. stopnje, ki se  odvijajo znotraj območja regije.

               4.5  Preurejanje streliščne opreme ali podlage

               4.5.1  Tekmovalcem  ni  dovoljeno,  da  kadarkoli  na  progi  preurejajo  podlago  (tla),  naravno  rastje,
                       konstrukcije, opornike ali druge streliščno opremo (vključno s tarčami, stojali in aktivatorji tarč).
                       Vsaka kršitev se po odločitvi sodnika kaznuje s proceduralno kaznijo.


               4.5.2  Tekmovalec sme od uradnega osebja zahtevati , da se zagotovijo ukrepi za enake pogoje glede
                       površine proge, postavitev tarč in drugih elementov. O zahtevi dokončno odloča glavni sodnik
                       RM.


               4.6  Okvara streliščne opreme in ostalo


               4.6.1  Oprema na progi mora izziv za vse tekmovalce predstavljati na enakovreden in pošten način. Med
                       okvaro opreme se šteje (vendar ni omejeno le na to) premik papirnatih tarč, predčasno aktiviranje
                       kovinskih ali premičnih tarč, okvara mehansko ali elektronsko vodenih naprav ter okvara odprtin,
                       vrat in ovir.

                       4.6.1.1  Razglasitev in/ali uporaba orožja kot streliščne opreme je prepovedana.


               4.6.2  Tekmovalcu  se  po  odpravi  napake  omogoči  ponavljanje  proge  v  primeru,  če  zaradi  okvare
                       opreme  ne  more  dokončati  proge  ali  če  kovinske  ali  premične  tarče  niso  pripravljene  pred
                       startom.


                       4.6.2.1  Nepripravljene (niso polimane-zakrpane) papirnate tarče se ne štejejo kot okvara opreme
                               na progi (glej pravilo 9.1.4).


                       4.6.2.2  Če je ena ali več tarč na progi nepopolnih oziroma postavljenih popolnoma drugače kot
                               prej, sodnik lahko ponudi ponovitev(reshoot) streljanja enemu ali več tekmovalcem.


               4.6.3  Večje okvare strelske opreme na progi so razlog, da se progo izbriše iz rezultatov tekmovanja
                       (glej pravilo 2.3.4).

                                                                                                   
             5  POGLAVJE: Oprema tekmovalca

               5.1  Strelno orožje


               5.1.1  Orožje je ločeno in določeno po skupinah (glej dodatek D), vendar morajo strelne proge ostati
                       enake za vse skupine.

               5.1.2  Minimalna  dovoljena  dimenzija  naboja  za  kratkocevno  orožje  uporabljeno  na  IPSC  tekmah  je
                       9x19 mm. Najmanjši dovoljen premer naboja je 9 mm (0.354 inča).


               5.1.3  Namerilne naprave

                       Tipi namerilnih naprav, ki jih ločuje IPSC so:


                       5.1.3.1  "Odprta namerilna naprava" je pritrjena na pištolo, ki nima elektronskega krogotoka ali
                               leč. Vstavki z optičnimi vlakni se ne štejejo kot leče.


                       5.1.3.2  "Optično elektronske namerilne naprave" (vključno z baterijsko svetilko) so pritrjene na
                               pištolo, ki ima elektronski krogotok in/ali lečo.


                       5.1.3.3  RM ima najvišjo avtoriteto pri razporeditvi namerilnih naprav, ki se uporabljajo na IPSC
                               tekmi in njihovo skladnost s temi pravili, vključno s pravili skupin v dodatku D.

               5.1.4  Teža sprožilca pri strelnem orožju ni omejena, razen če ni drugače navedeno v dodatkih (glej
                       dodatek D). Vseeno mora sprožilni mehanizem funkcionirati varno.


               5.1.5  Sprožilec in/ali njegovi dodatki, ki so razširjeni čez branik so izrecno prepovedani.


               5.1.6  Strelno orožje mora biti vzdrževano, delovati pravilno in varno. V ta namen lahko RO kadarkoli
                       zahteva pregled orožja in ostale opreme, da preveri ali deluje varno. Vsak del opreme, ki ga RO
                       razglasi za nedelujočega ali nevarnega mora biti odstranjeno s tekme dokler se napaka ne odpravi.
                       Popravljena oprema se ponovno uporablja na tekmi ob privolitvi glavnega sodnika RM (glej tudi
                       pravilo 5.7.5)


                                                                                        
                5.1.7  Tekmovalec mora na vseh progah na tekmi uporabljati isto orožje in namerilne naprave. Če se
                       zgodi, da se orožje in/ali namerilna naprava pokvari ali postane nevarna jo tekmovalec zamenja z
                       dovoljenjem RM in pod sledečimi pogoji:


                       5.1.7.1  Nadomestno strelno orožje izpolnjuje vse zahteve tekmovalne skupine, v kateri tekmuje;
                               in
                       5.1.7.2  Tekmovalec z menjavo orožja ne pridobi nikakršne prednosti; in


                       5.1.7.3  Strelivo, ki ga uporablja z nadomestnim orožjem doseže minimalni faktor moči.


               5.1.8  Če tekmovalec brez odobritve RM zamenja ali znatno priredi orožje in/ali namerilne naprave med
                       tekmo, bo to sankcionirano po pravilu 10.6.1.


               5.1.9  Tekmovalec na progi ne sme uporabiti ali nositi več kot eno orožje (glej pravilo 10.5.7).


               5.1.10  Prepovedano je kratkocevno orožje s kopiti in/ali s sprednjimi ročaji katerekoli vrste (glej pravilo
                       10.5.15).


               5.1.11  Kratkocevno orožje, ki omogoča rafalno in/ali polno avtomatsko delovanje ( kjer z enim samim
                       strelom  ali  aktivacijo  sprožilca  izstrelimo  več  kot  eno  kroglo),  je  prepovedano  (glej  pravilo
                       10.5.15).


               5.1.12  Kratkocevno orožje z  več kot eno cevjo ni dovoljeno.


               5.2  Tok in ostala oprema tekmovalcev


               5.2.1  Prenašanje in shranjevanje – Kratkocevno orožje je treba nositi izpraznjeno v torbi ali kovčku,
                       izdelanem  za  varno  shranjevanje  orožja  ali  v  toku,  ki  je  varno  pritrjen  na  pasu  tekmovalca.
                       Kršitev se obravnava po pravilu 10.5.13.


                       5.2.1.1  Tekmovalec, ki na IPSC tekmo pride s polnim orožjem se mora nemudoma zglasiti pri
                               sodniku RO, ki nadzira varno izpraznitev orožja. Neupoštevanje pravila se kaznuje po
                               pravilu 10.15.13.

                                                                                               
                5.2.1.2  Orožje,  ki  se  nosi  v  toku  mora  biti  prazno,  brez  nabojnika,  kladivce  ali  udarna  igla
                               (striker)  mora  biti  v  neaktivnem  položaju,  spuščen.  Ob  neupoštevanju  pravila
                               tekmovalec  najprej  dobi  opozorilo,  vse  nadaljnje  kršitve  na  istem  tekmovanju  se
                               obravnavajo po pravilu 10.6.1.


               5.2.2  Rokovanje z orožjem izven meja varnega območja in brez nadzora ali soglasja RO ni dovoljeno.
                       Rokovanje  vključuje  odstranitev  ali  vstavitev  orožja  v  tok,  tudi  če  je  pokrito  z  zaščitnim
                       pokrovom in/ali vstavljeno ali odstranjeno s tekmovalca, ko je celo ali delno v toku. Kršenje se
                       obravnava po pravilu 10.5.1.


               5.2.3  Če v navodilih ni drugače navedeno, se mora pas na katerem je pritrjen tok in ostala pripadajoča
                       oprema  nosi  v  višini  pasu.  Pas,  podpas  ali  oboje  mora  biti  trdno  pripeti/prišiti  okoli  pasu  ali
                       zavarovan z minimalno tremi zankami pritrjeni na hlače.


                       5.2.3.1  Tekmovalke ženskega spola v vseh skupinah se morajo držati zgornjih navodil, s tem da
                               pas s tokom in ostalo opremo lahko nosi v višini bokov. V kolikor nosi en pas v višini
                               pasu mora biti tok in pripadajoča oprema na spodnjem pasu.


               5.2.4  Rezervno  strelivo,  nabojniki  in  naprave  za  hitro  polnjenje  naj  se  nosijo  v  nosilcih  posebej
                       izdelanih za ta namen. Dodatne okvirje in naprave za hitro polnjenje je dovoljeno nositi tudi v
                       zadnjih žepih hlač.


                       5.2.4.1  Ko startna pozicija zahteva, da so vsi nabojniki in naprave za hitro polnjenje postavljeni
                               na  mizi  in  podobno,  tekmovalec  po  signalu  za  začetek  lahko  vzame  in  nosi  opremo
                               kjerkoli na sebi. To dejanje se ne šteje kot kršitev za to skupino.

                       5.2.4.2  Če ni določeno v pisnih navodilih proge ali zahtevano s strani RO, se pozicije toka in
                               ostale opreme med progami ne sme zamenjati in premikati.


               5.2.5  Kjer tekmovalna skupina določa maksimalno dovoljeno razdaljo med tekmovalčevim orožjem ter
                       opremo  in  telesom,  sme  RO  preveriti  ustreznost  z  merjenjem  najkrajše  razdalje  med
                       tekmovalčevim trupom in sredino najdaljšega dela ročaja orožja in/ali opreme za hitro polnjenje.


                       5.2.5.1  Meritve se opravlja, ko tekmovalec stoji v naravnem/sproščenem položaju (glej dodatek
                               E2).


               5.2.5.2  Vsak  tekmovalec,  ki  pred  startnim  signalom  ne  izpolnjuje  zahtev  mora  opremo
                               nemudoma popraviti in prilagoditi zahtevam tekmovalne skupine v kateri tekmuje. RO
                               sme  odobriti  določeno  odstopanje  od  zahtev  tekmovalne  skupine  glede  na  anatomijo
                               tekmovalca saj nekateri tekmovalci niso zmožni popolnoma ustrezati zahtevam.


               5.2.6  Strelske  tekme  s  kratkocevnim  orožjem  ne  smejo  zahtevati  uporabe  točno  določenega  tipa  ali
                       vrste toka in pripadajoče opreme. Če RM sklepa, da je tekmovalčev tok nevaren zahteva, da se ga
                       popravi na zadovoljivo raven - če ne, se ga s tekme umakne. V kolikor so tok in ostala oprema
                       opremljeni s trakovi in/ali pokrivali, se morajo uporabiti pred ukazom "POZOR" “STAND BY”
                       (glej pravilo 8.3.3).


               5.2.7  Tekmovalcu ni dovoljeno na strelsko progo, če nosi več kot en tok, ali v naslednjih primerih:


                       5.2.7.1  Če uporablja “ramenski tok” ali pritrdilne vrvice (vidne ali skrite), razen kakor to določa
                               pravilo 5.2.8.


                       5.2.7.2  Tok z orožjem pri katerem je peta pri dnu ročaja pod zgornjim robom nosilnega pasu
                               opreme (glej dodatek E3b), razen kakor to določa pravilo 5.2.8.

                       5.2.7.3  Če tok omogoča, da orožju, ki se nahaja v njem, da je ustje cevi  usmerjeno več kot 1
                               meter od tekmovalčevih nog, ko ta stoji naravno/sproščeno.


                       5.2.7.4  Tok, ki popolnoma ne preprečuje dostopa ali aktivacije sprožilca orožja, ki je v toku.


               5.2.8  Če direktor tekmovanja smatra, da je tekmovalec aktivni predstavnik zakona (policije ali vojske),
                       sme ta uporabljati svoj službeni tok z dodatno opremo. O tem ali  je določena oprema varna za
                       uporabo na IPSC tekmi dokončno odloča glavni sodnik RM.


               5.2.9  Tekmovalci  za  katere  RM  meni,  da  so  trajno  ali  začasno  onesposobljeni  dobijo  posebno
                       dovoljenje,  da  namestijo  tok/opremo  tako  kot  jim  najbolj  ustreza.  O  ustreznosti  in  varnosti
                       opreme ima končno odločitev RM.


               5.2.10  V  nekateri  tekmovalnih  skupinah  (glej  dodatek  D),  niti  orožje  (z  vsemi  dodatki),  niti  tok  in
                       pripadajoča oprema ne smejo segati čez meje narisane v dodatku E2. Vsaka neskladnost z zgoraj
                       navedenim  se  mora  na  zahtevo  RO  primerno  in  varno  popraviti(odstraniti)  -  v  nasprotnem
                       primeru se upošteva pravilo 6.2.5.1.

                                                                                            
              5.3  Primerna obleka


               5.3.1  Nošenje  maskirnih  in  ostalih  oblačil,  ki  so  podobna  policijskim  ali  vojaškim  (razen  za  same
                       pripadnike policije/vojske)  ni zaželeno. Direktor tekmovanja odloči kakšnih oblačil tekmovalci
                       ne smejo nositi.

                                                                                           
              5.4  Zaščita oči in sluha


               5.4.1  Vse prisotne na tekmi je treba opozoriti, da je zaščita za oči in sluh v njihovem lastnem interesu
                       ter je bistvenega pomena za preprečevanje poškodb. Najbolj priporočljivo je, da se nosi zaščito
                       cel čas tekmovanja.


               5.4.2  Organizator tekmovanja lahko zahteva, da so na tekmovanju in strelišču prisotni le tisti, ki imajo
                       zaščito za oči in sluh. V tem primeru morajo uradne osebe tekmovanja obvezno zagotoviti, da vsi
                       prisotni nosijo primerno zaščito.


               5.4.3  Če sodnik ugotovi, da je tekmovalec izgubil zaščitno opremo za sluh ali vid ali se mu je ta snela,
                       ali je progo začel brez nje, ga nemudoma ustavi in dodeli ponovitev proge po tem, ko si zaščito
                       popravi.


               5.4.4  Tekmovalec, ki nenamenoma izgubi zaščitno opremo v času ko je na progi ali začne progo brez
                       zaščite se sme zaustaviti (z orožjem usmerjenim v varno smer), in na problem opozoriti sodnika,
                       ki bo postopal enako kot v prejšnjem primeru.

               5.4.5  V  času  trajanja  proge  se  snemanje  zaščite  z  namenom  pridobitve  ponavljanja  proge  šteje  za
                       nešportno vedenje (glej pravilo 10.6.2).


               5.4.6  V kolikor RO smatra, da tekmovalec, ki se pripravlja za progo nima primerne zaščite za oči/ušesa
                       lahko od njega zahteva, da to popravi preden mu dovoli nastopati. RM poda končno odločitev v
                       tej zadevi.

               5.5  Strelivo in z njim povezana oprema

               5.5.1  Tekmovalci na IPSC tekmah so v celoti odgovorni, da je vso njihovo strelivo popolnoma varno za
                       uporabo. Tako niti IPSC, RO, uradno osebje ali katerakoli druga organizacija včlanjena v IPSC
                       ter njeni sodniki ne prevzemajo odgovornosti in ne odgovarjajo za morebitne poškodbe, nesreče
                       ali celo smrt, ki so lahko posledica zakonite ali nezakonite uporabe streliva.

               5.5.2  Vse  strelivo  tekmovalca,  nabojniki  in  naprave  za  hitro  polnjenje  morajo  ustrezati  predpisanim
                       kriterijem za določeno tekmovalno skupino (glej dodatek D).

                                                                                                
                 5.5.3  Rezervne nabojnike, naprave za hitro polnjenje ali strelivo lahko tekmovalec, ki jih po startnem
                       signalu izpusti ali mu padejo pobere, z upoštevanjem varnostnih pravil.


               5.5.4  Uporaba  prebojnega,  vžigalnega  in/ali  označevalnega  streliva  je  prepovedana  na  vseh  IPSC
                       tekmah. (glej pravilo 10.5.15).


               5.5.5  Strelivo, ki iz enega naboja izstreli več kot eno kroglo ali drugi točkovni izstrelek je prepovedano
                       (glej pravilo 10.5.15).

               5.5.6  Če RO  meni, da je neko strelivo nevarno mora biti nemudoma umaknjeno s tekmovanja (glej
                       pravilo 10.5.15).


               5.6  Kronograf in faktor moči


               5.6.1  Faktor moči je za vsako tekmovalno skupino določen v dodatku D. Za določanje faktorja moči
                       vsakega tekmovalca posebej se mora uporabi enega ali več uradnih kronografov na tekmi. Če
                       kronografa ni, velja faktor, ki ga je prijavil tekmovalec.

                       5.6.1.1  Faktor moči, ki omogoča da je rezultat uvrščen v rezultat tekme se imenuje “nižji faktor”
                               (Minor).  Najnižja  meja  moči  za  nižji  faktor  (Minor)  in  druge  posebne  zahteve
                               tekmovalne skupine so navedeni v dodatku D.


                       5.6.1.2  Nekatere  tekmovalne  skupine  ponujajo  večji  faktor  moči  imenovan  “višji  faktor”
                               (Major),  ki  tekmovalcu  omogoča,  da  pridobi  več  točk  za  zadetke  v  zunanja  polja
                               točkovnih papirnatih tarč. Faktor moči za višji faktor (Major) in ostale posebne zahteve
                               tekmovalne skupine so navedene v dodatku D.


                       5.6.1.3  Vrednost  zadetkov  glede  na  nižji  in  višji  faktor  so  prikazani  v  dodatku  B  in  C.
                               Metodologija, ki določa merjenje faktorjev je opisana v naslednjem odstavku.


               5.6.2  Kronograf mora biti postavljen v skladu z navodili proizvajalca. Uradno osebje tekme ga pregleda
                       vsak dan na sledeči način:


                       5.6.2.1  Na začetku prvega dne tekme RO z uradnim kalibracijskim orožjem preko kronografa
                               izstreli  tri(3)  naboje  uradnega  kalibracijskega  streliva  in  izmeri  povprečno  hitrost
                               nabojev.


                                                                                          
               5.6.2.2  Vse  naslednje  dni  tekmovanja  se  postopek  ponovi  z  uporabo  istega  streliva  in  orožja
                               (najbolj priporočljivo z iste tovarniške serije).


                       5.6.2.3  Kronograf  se  šteje  znotraj  dovoljenih  toleranc  v  kolikor  je  povprečna  dnevna  hitrost
                               znotraj +/-5% dosežene povprečne hitrosti iz pravila 5.6.2.1.


                       5.6.2.4  Če je razlika večja od zgoraj navedene vrednosti, bo RM ukrepal po lastni presoji, da
                               popravi  situacijo.  Primer  formule,  ki  se  uporablja  za  zapis  dnevnih  odčitavanj  je
                               prikazan v dodatku C4.


                       5.6.2.5  Ko  pride  prva  skupina  na  testiranje  (in  vse  naslednje  skupine,  vsak  naslednji  dan
                               tekmovanja), mora biti uradna tehtnica za merjenje tekmovalnih krogel kalibrirana po
                               navodilih proizvajalca (pravilo 5.6.3).

               5.6.3  Postopek preverjanja streliva tekmovalca


                       5.6.3.1  Strelivo  se  mora  testirati  s  tekmovalčevim  orožjem.  Pred  in/ali  po  testiranju  se  orožje
                               tekmovalca in sestavni deli v nobenem primeru ne smejo modificirati ali spreminjati.
                               Orožje mora ostati v istem stanju kot za tekmovanje. Kršitev pravila se obravnava po
                               poglavju 10.6.


                       5.6.3.2  Od  vsakega  tekmovalca  bo  za  testiranje  s  kronografom  odvzeta  količina  osmih  (8)
                               nabojev  v  času  in  mestu,  ki  ga  določi  uradno  osebje  tekme.  Od  tekmovalca  lahko
                               zahtevajo tudi dodatno testiranje streliva v času trajanja tekme.


                       5.6.3.3  Od osmih (8) odvzetih nabojev se ena krogla stehta, da se določi dejanska teža krogle, tri
                               naboje pa se izstreli preko kronografa. Če ima tekmovalec strelivo različnih velikosti
                               nabojev, se lahko za testiranje odvzame osem dodatnih nabojev od vsake vrste streliva.
                               Za  vse  izračune  rezultatov  na  tekmi  se  uporabi  najnižja  izmerjena  vrednost  faktorja
                               moči.  Vse  vrednosti  prikazane  na  tehtnici  in  kronografu  se  štejejo  kot  nominalna
                               vrednost (brez zaokrožanja ali ponovnega izračunavanja) za izračunavanje po pravilu
                               5.6.3.5. Če tehtnice ali naprave za izvleči krogle ni na voljo se uporabi vrednost teže
                               krogle, ki jo navede tekmovalec.


                       5.6.3.4  Če  se  teža  krogle  izmeri  pred  prihodom  tekmovalca,  je  krogle  treba  zadržati  pri
                               kronografu skupaj z ostalim strelivom za testiranje, vse dokler ne pride tekmovalec ali
                               njegov pomočnik ter konča testiranje. V kolikor tekmovalec nasprotuje merjenju teže
                               naboja pred svojim prihodom je upravičen, da zahteva kalibracijo tehtnice in ponovno
                               merjenje naboja v njegovi prisotnosti.

                                                                                            
             5.6.3.5  Faktor moči se izračuna s pomočjo teže in povprečne hitrosti treh (3) izstreljenih  nabojev
                               preko kronografa, po formuli:


                               Faktor moči =
                               Pri končnem rezultatu se ne upošteva decimalnih številk (npr. za namene IPSC dobljeni
                               rezultat 124,9999 ne pomeni 125).


                       5.6.3.6  Če  izračunani  faktor  moči  ne  doseže  minimalne  predpisane  meje  se  preko  kronografa
                               izstreli dodatne tri naboje. Faktor moči se ponovno izračuna z upoštevanjem teže krogle
                               in povprečne hitrosti treh najhitrejših nabojev od šestih (6) izstreljenih.


                       5.6.3.7  Če  je  faktor    moči  še  vedno  pod  minimumom,  lahko  tekmovalec  pri  zadnjem
                               preizkusnem naboju izbira:

                               (a) Da se krogla stehta in masa, če je večja od prve krogle, uporabi za izračun faktorja
                               moči iz pravila 5.6.3.5.; ali


                               (b) Da se izstreli krogla preko kronografa in se faktor moči preračuna z upoštevanjem
                               teže prve krogle in povprečne hitrosti 3 najhitrejših krogel od 7 izstreljenih.

                       5.6.3.8  Če  izračunani  faktor  moči  ne  ustreza  zahtevam  za  višji  (Major)  faktor  določene
                               tekmovalne skupine, se točke tekmovalca preračunajo za nižji (Minor) faktor moči, če
                               ga je dosegel.


                       5.6.3.9  Če izračunani faktor moči ne ustreza predpisanemu minimumu za tekmovalno skupino,
                               tekmovalec lahko nadaljuje s streljanjem izven  konkurence, vendar njegove točke ne
                               bodo vnesene v rezultate tekmovanja niti štete za pridobitev možnih nagrad.


                       5.6.3.10  Če  se  izvede  ponovno  testiranje  ali  uporabi  druga  vrsta  streliva  in  je  rezultat  tega
                               drugačen faktor moči od predhodnega merjenja, se za računanje rezultatov tekme (tudi
                               že opravljenih strelnih prog) upošteva nižji faktor.


                       5.6.3.11  Rezultati  tekmovalca  bodo  brisani  iz  tekme,  če  ta  iz  kakršnegakoli  razloga  ne  preda
                               streliva in/ali ne omogoči testiranja streliva s svojim orožjem v določenem času in na
                               določenem mestu.


                                                                                     
              5.6.3.12  Če RM smatra, da kronograf ne deluje ali ni primeren za nadaljnjo uporabo in testiranje
                               streliva zaradi tega ni mogoče, obveljajo tekmovalčevi predhodno izračunani rezultati
                               faktorja  moči.  Nižji  in  višji  faktorji  prijavljeni  s  strani  tekmovalcev,  kateri  niso  bili
                               testirani se sprejemajo po določbah posamezne skupine (glej dodatek D).


               5.7  Okvare - oprema tekmovalca


               5.7.1  V  kolikor  po  startnem  signalu  pri  tekmovalcu  pride  do  okvare  orožja,  sme  ta  na  varen  način
                       napako odpraviti in nadaljevati s progo. Med popravljanjem mora biti orožje cel čas usmerjeno
                       proti  koncu  proge(tarčam).  Uporaba  palic  ali  drugih  pripomočkov  za  popravilo  orožja  ni
                       dovoljena in se kršitev kaznuje z rezultatom 0 za to progo.

                       5.7.1.1  Če se okvara na orožju naredi v času ukaza "napolni in se pripravi" “LAMR” ali "pripravi
                               se" “MR”, vendar pred startnim signalom, se sme tekmovalec pod nadzorom sodnika s
                               proge umakniti in popraviti orožje (brez kazni in z upoštevanjem pravila 5.7.4., pravila
                               8.3.1.1. in vseh varnostnih pravil). Ko konča popravilo (in je upoštevano pravilo 5.1.7-
                               če je bilo uporabljeno), se sme tekmovalec vrniti na progo, po navodilih ki jih odredi
                               RO ali RM.


               5.7.2  Med odpravo zastoja, ki od tekmovalca zahteva, da je orožje usmerjeno stran od tarče, morajo biti
                       prsti tekmovalca vidno umaknjeni izven sprožilca (glej pravilo 10.5.8).


               5.7.3  V  primeru,  da  tekmovalec  ne  more  odpraviti  napake  v  času  2.  minut  ali  se  zaustavi  iz
                       kakršnegakoli razloga mora orožje usmeriti v varno smer in obvestiti RO, ki bo zaključil progo po
                       običajnem postopku in jo točkoval po pravilih in z upoštevanjem vseh kazni in zgrešenih strelov.


               5.7.4  Tekmovalcu  pod  nobenim  pogojem  ni  dovoljeno  zapustiti  progo  z  napolnjenim  orožjem  (glej
                       pravilo 10.5.13).


               5.7.5  Če se zgodi okvara, kot je zgoraj opisano, tekmovalcu ponavljanje proge ni dopuščeno. To velja
                       tudi, ko je orožje v času trajanja proge proglašeno za neuporabno ali nevarno (glej pravilo 5.1.6).


               5.7.6  V  primeru,  da  RO  prekine  progo  zaradi  suma,  da  je  orožje  ali  strelivo  tekmovalca  nevarno
                       (npr.naboj  brez  smodnika),  bo  izvedel  vse  potrebne  ukrepe,  da  ponovno  vzpostavi  varnost  za
                       tekmovalca in progo. RO strelivo in orožje pregleda in ukrepa, kot sledi:


                                                                                           
               5.7.6.1  Če najde dokaze, ki potrjujejo njegov sum, tekmovalec proge ne sme ponavljati temveč je
                               napoten, da popravi napako. Na polo s točkami se zabeleži čas zadnjega izstreljenega
                               naboja, proga bo točkovana kot da je zaključena in skupaj z vsemi kazenskimi točkami
                               ter zgrešenimi streli (glej pravilo 9.5.6.).


                       5.7.6.2  Če sodnik po pregledu ugotovi, da je bil sum kršitve varnosti neopravičen bo tekmovalcu
                               omogočil ponovitev proge.


                       5.7.6.3  Tekmovalec, ki se zaradi suma ali zastoja krogle v cevi zaustavi mu ponovitev proge ne
                               bo odobrena.


               5.8  Uradno strelivo na tekmi


               5.8.1  Kadar organizator tekme omogoči nakup uradnega streliva mora MD vnaprej v uradni program
                       tekme/spletno  stran  tekmovanja  in  na  podpisanem  dokumentu  (na  prodajnem  mestu,  kjer  se
                       strelivo  prodaja)  jasno  identificirati  proizvajalca,  tip  in  opis  streliva,  tekmovalno  skupino,  itd.
                       Tako  strelivo  bo  običajno  oproščeno/izvzeto  iz  pravila  5.6.3  o  testiranju  s  kronografom  pod
                       naslednjimi pogoji:


                       5.8.1.1  Da  tekmovalec  pridobi,  ter  za  čas  tekme  hrani  potrdilo  organizatorja  ali  določenega
                               prodajalca, z detajli o količini in opisom kupljenega streliva na tekmi. Potrdilo se na
                               zahtevo  mora  pokazati  uradnemu  osebju,  če  ne,  se  pravilo  5.8.1  ne  upošteva.  Za
                               strelivo,  ki  ni  kupljeno  od  organizatorja  ali  določenega  prodajalca  na  tekmi  pravilo
                               5.8.1  ne  velja,  ne  glede  na  to,  če  je  strelivo  popolnoma  enako  uradnemu  strelivu
                               tekmovanja.


                       5.8.1.2  Uradno strelivo se smatra kot del tekmovalne opreme (glej poglavje 5.7) in napaka na
                               strelivu ne more biti razlog za ponavljanje proge in/ali arbitražo.


                       5.8.1.3  Uradno  strelivo  se  za  prodajo  ali  uporabo  ne  sme  omejiti  samo  na  tekmovalce,  ki
                               predstavljajo državo organizatorja in/ali prodajalce.


                       5.8.1.4  Uradno strelivo mora biti odobreno s strani regionalnega direktorja regije, kjer se tekma
                               izvaja (in s strani IPSC predsednika za tekme IV. In V. stopnje).

                       5.8.1.5  Uradne osebe tekmovanja imajo pravico izvesti kronografske ali druge teste za katerokoli
                               strelivo in kadarkoli v času trajanja tekme, brez potrebe da navajajo razlog.

                                                                                                    
            5.8.2  Kjer  je  mogoče  mora  organizator  tekme  (ali  določeni  prodajalec)  pripraviti  strelni  prostor  za
                       testiranje, nadzorovan s strani RO kjer pred nakupom tekmovalci s svojim orožjem preizkusijo
                       manjše količine uradnega streliva.


                                                                                                   
                  6  POGLAVJE: Struktura tekme

               6.1  Osnovna pravila

               Naslednje definicije veljajo kot pojasnilo:


               6.1.1  “Strelna vaja”- posebej merjen in točkovan IPSC strelski izziv, osnovan in postavljen v skladu z
                       IPSC načeli za načrtovanje proge s tarčami in izzivi, ki jih mora vsak tekmovalec rešiti na varen
                       način.


               6.1.2  Strelska proga - del  IPSC  tekme,  ki je sestavljena iz ene strelske vaje  ter z njim povezanimi
                       podporni  objekti,  opremo,  zaščitnimi  mesti  in  oznakami.  Na  progi  se  uporablja  izključno  ena
                       vrsta orožja (puška, pištola ali šibrenica).


               6.1.3  Tekma -   tekma je sestavljena iz minimalno treh prog kjer se povsod uporablja samo ena vrsta
                       orožja. Skupni seštevek rezultatov vsake posamezne proge se uporabi za razglasitev zmagovalca
                       na tekmi.

               6.1.4  Turnir - posebno tekmovanje z individualnimi progami namenjenimi samo za eno vrsto orožja
                       (npr.  proge  1-4  za  pištolo,  proge  5-8  za  puško,  proge  9-12  za  šibrenico).  Združi  se  skupni
                       seštevek rezultatov posameznih prog za razglasitev zmagovalca turnirja.


               6.1.5  Veliki turnir – je sestavljen iz dveh ali več tekem  z določeno vrsto orožja (npr. tekmovanje s
                       pištolo in puško ali tekmovanje s pištolo, puško in šibrenico). Za razglasitev zmagovalca velikega
                       turnirja se uporabi individualen rezultat tekmovalca dosežen na vsaki od tekmi - v skladu z IPSC
                       pravili za veliki turnir.


               6.1.6  Liga - sestoji iz dveh ali več IPSC tekem z eno vrsto orožja, izvedenih na različnih lokacijah in ob
                       različnih  datumih.  Zmagovalca  se  določi  z  zbiranjem  rezultatov  vseh  tekem  za  vsakega
                       tekmovalca posebej.


               6.2  Tekmovalne skupine


              6.2.1  IPSC skupine priznavajo različna orožja in opremo (glej dodatek D). Vsaka tekma mora priznati
                       vsaj  eno  tekmovalno  skupino.  Kadar  je  na  tekmi  prisotna/priznana  več  kot  ena  tekmovalna
                       skupina se vsaka skupina točkuje posebej in neodvisno od drugih skupin. Z rezultati tekme se
                       proglasi zmagovalca za vsako skupino posebej.


               6.2.2  Vsaka IPSC tekma mora imeti minimalno število tekmovalcev v vsaki skupini, da bi bila priznana
                       (glej  dodatek  A2).  Če  tekmovalcev  v  eni  skupini  ni  dovolj,  lahko  MD tekmovanje te  skupine
                       vseeno odobri, vendar ostane brez uradne odobritve IPSC.


               6.2.3  Pred  začetkom  tekme  se  mora  vsak  tekmovalec  prijaviti  v  eno  skupino,  ki  se  bo  točkovala.
                       Uradno osebje tekme preveri ali je oprema tekmovalca v skladu z zahtevami te skupine preden
                       začne tekmovati na vsaki od prog. To je usluga, ki pomaga tekmovalcem potrditi, da je njihova
                       oprema,  ki  jo  imajo  na  sebi  v  skladu  z  zahtevami  tekmovalne  skupine  v  kateri  so  prijavljeni.
                       Vseeno pa obvelja pravilo 6.2.5.1.


                       6.2.3.1  Če se tekmovalec z odločitvijo uradnega osebja ne strinja je njegova dolžnost, da pred
                               začetkom  tekmovanja  na  progi  dokaže  primernost  njegove  opreme  glede  na  pravila
                               skupine.  S  pomanjkanjem  ali  zavračanjem  dokazov  obvelja  predhodna  odločitev.
                               Tekmovalec se lahko pritoži RM katerega odločitev je končna.

                       6.2.3.2  Orožje  tekmovalca  in  vsa  pripadajoča  oprema,  ki  jo  uporablja  v  času  tekmovanja  na
                               progah se lahko na zahtevo uradne osebe testira ali ustreza zahteva tekmovalne skupine.


               6.2.4  Tekmovalec se lahko s predhodnim soglasjem MD prijavi na tekmi v več kot eno tekmovalno
                       skupino, vendar za rezultat lahko strelja samo v eni skupini in pod pogojem, da tej skupini vedno
                       prvič nastopi pri reševanju proge. Vsak naslednji poskus v drugi tekmovalni skupini se ne šteje za
                       rezultat tekme ali nagrajevanje.


               6.2.5  Kjer  je  tekmovalna  skupina  izbrisana  ali  ni  na  voljo,  ali  če  tekmovalec  do  začetka  tekme
                       tekmovalne skupine ne prijavi, bo postavljen v skupino, ki je po mnenju RM najbolj primerna
                       opremi tekmovalca. V kolikor po mnenju RM ni primerne skupine za tekmovalca ta strelja brez
                       rezultata.


                       6.2.5.1  Če je  v  času  tekme  ugotovljeno,  da  po  startnem  signalu  oprema  tekmovalca  ali  druga
                               zahteva ne ustreza kriterijem prijavljene skupine, bo ta premeščen v odprto skupino. Če
                               ta ni na voljo, bo tekmovalec streljal brez rezultata. Tisti, ki so že prijavljeni v odprto
                               skupino in po znaku za start ne izpolnjujejo postavljenih kriterijev za to skupino bodo
                               streljali brez rezultata.


                                                                                        
                6.2.5.2  Tekmovalec, ki je premeščen iz ene skupine v drugo naj bo čimprej o tem obveščen. RM
                               ima o premestitvi končno odločitev.


                       6.2.5.3  Tekmovalec,  ki  je  po  pravilu  6.2.5.1  premeščen  v  odprto  skupino  mora  ustrezati
                               zahtevam dodatka D1, vendar se od njega zahteva uporaba istega orožja, če se uporabi
                               pravilo 5.1.7.  Če  strelivo ustreza  zahtevam  za  odprto  skupino in  višji (Major)  faktor
                               moči, bodo upoštevani doseženi rezultati. z višjim faktorjem na celotnem tekmovanju.


               6.2.6  Diskvalifikacija  v  kateremkoli  trenutku  tekme  onemogoči  tekmovalcu  nadaljevanje  s
                       tekmovanjem, vključno z vsemi skupinami, ki jih je prijavil. Z diskvalifikacijo se ne prekličejo
                       vsi predhodno doseženi rezultati v prvi tekmovalni skupini. Vsi kompletno zaključeni rezultati v
                       drugi tekmovalni skupini bodo vključeni v rezultate tekme in nagrajevanje.


               6.2.7  Uvrstitev v določeno tekmovalno skupino ne preprečuje možnosti nadaljnje uvrstitve tekmovalca
                       v neko drugo kategorijo, regionalno ali katero drugo ekipo.


               6.3  Tekmovalne kategorije


               6.3.1  IPSC tekme imajo lahko znotraj posameznih skupin različne kategorije. Tekmovalec se na tekmi
                       ali turnirju lahko prijavi samo v eno izmed kategorij.


               6.3.2  Tekmovalec, ki se v kategorijo ne prijavi pred začetkom tekmovanja ali ne izpolnjuje pogojev za
                       prijavljeno  kategorijo  bo  iz  nje  izključen.  Podrobnosti  o  odobrenih  kategorijah  in  zahtevah  so
                       opredeljeni v dodatku A2.


               6.4  Regionalne ekipe


               6.4.1  Za  IPSC  tekmovanja  IV. stopnje ali  več je  lahko  za tekmovanje  v  vsaki  skupini  ali  kategoriji
                       izbrana le ena uradna ekipa posamezne regije (na podlagi tekmovalne uspešnosti). Kriterije za
                       kategorijo odredi IPSC skupščina in so opisani v dodatku A2.


                       6.4.1.1  Na tekmah IV. stopnje so dovoljene le ekipe tistih regij, ki pripadajo območju v katerem
                               se  izvaja  tekmovanje  (npr.  na  evropskem  prvenstvu  lahko  tekmujejo  le  ekipe,  ki
                               predstavljajo regije za katere IPSC odredi, da pripadajo evropskemu območju).


                       6.4.1.2  Na  tekmovanjih  IV.  stopnje  ali  več  so  uradne  regionalne  ekipe  razporejene  v  skupine
                               (squad) glede na rezultate, ki so jih dosegli na predhodnem tekmovanju iste vrste.

                                                                                                 
                 6.4.1.3  Na tekmovanjih IV. stopnje ali več morajo vsi člani uradne regionalne ekipe tekmovati v
                               isti skupini (squad) na glavnem tekmovanju.(ne morejo v predtekmovanju)


               6.4.2  Individualni rezultat tekmovalca se lahko uporabi samo za eno ekipo na tekmi, medtem ko mora
                       biti vsaka ekipa sestavljena iz tekmovalcev, ki tekmujejo v isti tekmovalni skupini.


                       6.4.2.1  Posamezna  tekmovalna  skupina in/ali  kategorija  dodeljena tekmovalcu  določa njegovo
                               primernost, da je lahko član ekipe (npr. posamezni tekmovalec v standardni skupini ne
                               more biti tudi član ekipe v odprti skupini). Tekmovalka prijavljena v kategorijo “Lady”
                               ne  more  biti  članica  ekipe  ustanovljene  glede  na  starost  (Senior)  ali  obratno.
                               Individualno registriran tekmovalec v kategoriji je lahko vključen v celotno (“overall”)
                               ekipo v isti tekmovalni skupini.


               6.4.3  Ekipe lahko sestavljajo največ 4 tekmovalci, s tem da se najboljši trije rezultati v ekipi štejejo za
                       končni rezultat ekipe.


               6.4.4  Če član ekipe iz kateregakoli razloga odstopi s tekmovanja, se njegov dosežen rezultat šteje k
                       skupnemu rezultatu ekipe. Zamenjava člana, ki je odstopil iz tekmovanja,  ni dovoljena.

               6.4.5  Člana ekipe, ki ni v zmožnosti začeti tekmo, se pred začetkom tekme in z odobritvijo MD lahko
                       zamenja z drugim tekmovalcem.


               6.4.6  Če je član ekipe diskvalificiran s tekmovanja, se njegov rezultat proglasi z 0 za vse proge. Ekipi
                       ni dovoljena menjava za diskvalificiranega člana.


               6.5  Status tekmovalca in akreditivi


               6.5.1  Vsi tekmovalci in uradno osebje tekme morajo biti člani IPSC regije v kateri bivajo. Prebivališče
                       je definirano kot regija v kateri je posameznik stalno nastanjen najmanj 183 dni, v obdobju 12
                       mesecev  pred  začetkom  tekmovanja.  Stalno  prebivališče  se  smatra  kot  kontrola  dejanskega
                       prebivanja in se ne  nanaša  na  državljanstvo  in podobno. Termin  183  dni  ne  pomeni,  da  mora
                       oseba v regiji prebivati nepretrgoma vseh 183 dni ali zadnjih 183 dni pred tekmovanjem.


                       6.5.1.1  Vseeno  pa,  organizator  ne  sme  sprejeti  prijave  tekmovalca  ali  uradne  osebe  iz  druge
                               regije brez potrditve regionalnega direktorja, ki potrjuje, da je tekmovalec ali uradna
                               oseba upravičen nastopati na tekmovanju.

                                                                                                  
                6.5.1.2  Tekmovalec, ki živi v državi ali geografskem območju katero ni sprejeto v IPSC se lahko
                               pridruži neki včlanjeni IPSC regiji in z soglasjem regionalnega direktorja regije tekmuje
                               pod njenim okriljem in je predmet odobritve  Izvršnega odbora IPSC in regionalnega
                               direktorja regije. V kolikor država ali geografsko območje tekmovalca vloži zahtevo za
                               članstvo v IPSC mora tekmovalec postati član te regije že v času prijavnega procesa.


               6.5.2  Tekmovalec  in/ali  član  ekipe  lahko  predstavlja  izključno  IPSC  regijo  v  kateri  živi,  razen  pod
                       pogoji ko:


                       6.5.2.1  Če tekmovalec želi zastopati za regijo v kateri ne živi, vendar ima njeno državljanstvo
                               mora  pred  tekmovanjem  pridobiti  pisno  odobritev  regionalnega  direktorja  regije  kjer
                               živi in  RD regije kjer ima državljanstvo.


                       6.5.2.2  Tekmovalec  lahko  na  podlagi    pravila  6.5.1.2  in  s  predhodnim  pisnim  soglasjem
                               regionalnega direktorja, predstavlja regijo v katero je včlanjen.


               6.5.3  Na  regionalnem  in  kontinentalnem  prvenstvu  se  lahko  razglasi  za  regionalnega  ali
                       kontinentalnega prvaka skupine in/ali skupine kategorije (odvisno od primera) samo tekmovalca,
                       ki izpolnjuje kriterije prebivališča iz pravila 6.5.1. Vseeno, rezultati tekmovalcev drugih regij ali
                       kontinentov pri razglasitvi ne smejo biti odstranjeni z rezultatov (v celoti ostanejo nedotaknjeni).
                       Na primer:

                       Regija 1, Prvenstvo, Odprta skupina

                       100 % Tekmovalec A - Regija 2 (razglašen za skupnega prvaka tekmovanja in prvaka skupine).
                       99 % Tekmovalec B - Regija 6
                       95 % Tekmovalec C - Regija 1 (razglašen za prvaka regije 1)


               6.6  Razporejanje tekmovalcev in tekmovalnih skupin


               6.6.1  Tekmovalec, ki nastopa za rezultat se mora držati objavljenega razporeda tekme in tekmovalnih
                       skupin (squad). Če ni prisoten na progi v objavljenem času in na določen dan, kasneje ne more
                       nastopati brez dovoljenja MD in rezultat za progo se evidentira z 0.

               6.6.2  Uradno osebje tekme (odobreni s strani RM), sponzorji, častni tekmovalci, drugi pomembni člani
                       regije (z odobritvijo MD) in pomembni člani IPSC (kot je definirano v IPSC statutu v poglavju
                       6.1) lahko tekmujejo v “predtekmovanju”. Doseženi rezultati bodo vključeni v rezultate tekme
                       pod pogojem, da so datum in razpored predtekmovanja objavljeni vnaprej, v uradnem razporedu
                       tekmovanja. Tekmovalcem glavne tekme se omogoči vpogled v rezultate predtekmovanja.

                                                                                                           35
            6.6.3  Za začetek tekme, turnirja ali lige velja prvi dan, ko tekmovalci začnejo s streljanjem (vključno z
                       zgoraj navedenimi). Konec tekme, turnirja ali lige velja, ko MD razglasi končne rezultate.

               6.7  Mednarodni klasifikacijski sistem (ICS)


               6.7.1  Izvršni odbor IPSC lahko koordinira in določi odredbe ter procedure za upravljanje in evidenco
                       internacionalnega klasifikacijskega sistema.


               6.7.2  Tekmovalci,  ki  želijo  klasifikacijo  po  internacionalnem  sistemu  morajo  uporabiti  proge,  ki  so
                       objavljene na spletni strani IPSC.


                                                                                                  
                 7  POGLAVJE: Upravljanje tekmovanja

               7.1  Uradno osebje tekmovanja

               Dolžnosti in pogoji za delo uradnega osebja so definirani:


               7.1.1  Sodnik (Range Officer - RO) - daje ukaze na progi, natančno nadzoruje tekmovalčevo ravnanje z
                       orožjem in ostalo glede na pisna navodila za progo. Objavi čas, točke in kazni tekmovalca na
                       progi in preverja, da so rezultati korektno vneseni na ocenjevalni list (pod poveljstvom CRO in
                       RM).


               7.1.2  Višji  sodnik  (Chief  Range  Officer  -  CRO)  -  ima  primarno  oblast  nad  vsemi  osebami  in
                       aktivnostmi na strelskih progah, ki so pod njegovim nadzorom. Nadzoruje pravično, pravilno in
                       dosledno izvajanje pravil (pod direktnim poveljstvom RM).


               7.1.3  Sodnik za rezultate (Stats Officer  - SO)  - nadzoruje ekipo, ki zbira, sortira, preverja, vnaša in
                       shranjuje  vse  točkovne  liste  ter  izda  začasne  in  končne  rezultate  tekme  (pod  direktnim
                       poveljstvom RM).


               7.1.4  Upravnik  strelišča  (Quartermaster  -  QM)  -  razdeljuje,  popravlja  in  vzdržuje  opremo  na  progi
                       (tarče,  nalepke,  barva,  opremo,  itd.),  vse  potrebščine  za  RO  (merilce  časa,  baterije,  sprenjače,
                       sponke,  table  za  pisanje,  itd.),  kot  tudi  skrbi  za  okrepčilo  RO  (voda,  hrana  in  ostalo  -  pod
                       direktnim poveljstvom RM).

               7.1.5  Glavni sodnik (Range Master - RM) - ima celotno oblast nad vsemi osebami in aktivnostmi na
                       celotnem strelišču - vključujoč varnost, aktivnosti strelskih prog in izvajanje teh pravil. RM mora
                       biti  obveščen  o  vseh  diskvalifikacijah  in  zahtevah  za  arbitražo.  Glavnega  sodnika  predlaga
                       direktor  tekmovanja  in  z  njim  tesno  sodeluje.  Za  IPSC  tekme  IV.  stopnje  ali  več  imenovanje
                       glavnega sodnika pisno potrdi Izvršni odbor IPSC.

                       7.1.5.1  Pod nazivom RM se glede na vsebino teh pravil smatra osebo, ki je določena za RM na
                               tekmovanju  (ali  njegov  pooblaščeni  delegat  za  eno  ali  več  funkcij)  ne  glede  na
                               mednarodno ali regionalno stopnjo.

                                                                                                    
                7.1.6  Direktor tekmovanja (MD) - zadolžen je za celotno administracijo tekmovanja, vključno z urniki,
                       razporedi,  postavitvijo  prog,  koordinacijo  s  podpornim  osebjem  in  oskrbo  storitev.  Njegova
                       pristojnost in odločitve se nanašajo na vse kar se dogaja na tekmovanju, razen v zvezi s pravili, ki
                       so v pristojnosti RM. Organizator tekmovanja imenuje MD, ki sodeluje skupaj z RM.


               7.2  Disciplina uradnega osebja na tekmovanju


               7.2.1  Glavni sodnik (RM) ima oblast nad vsem uradnim osebjem na tekmovanju, razen nad MD (razen
                       v  primeru,  ko  je  ta  hkrati  tudi  tekmovalec  na  tekmi)  in  je  odgovoren  za  odločitve  v  zvezi  z
                       disciplino in obnašanjem osebja.


               7.2.2  Če je neka uradna oseba disciplinirana, mora RM poročilo o incidentu in disciplinskih ukrepih
                       poslati  regionalnemu  direktorju  uradne  osebe,  regionalnemu  direktorju,  kjer  je  tekma  in
                       predsedniku IROA (mednarodno združenje sodnikov).


               7.2.3  Diskvalificirana  uradna  oseba,  izključena  zaradi  kršitve  varnostnih  pravil  med  tekmovanjem,
                       lahko še naprej opravlja svoje dolžnosti. Odločitev o sodelovanju uradne osebe nosi RM.

               7.3  Imenovanje uradnega osebja

               7.3.1  Pred začetkom tekme organizator imenuje MD in RM za opravljanje dolžnosti navedenih v teh
                       pravilih. Imenovani RM bi moral biti najbolj izkušen in kvalificiran med vsem uradnim osebjem
                       (glej tudi pravilo 7.1.5). Za tekme I. in II. stopnje lahko ena uradna oseba opravlja dolžnosti MD
                       in RM.


               7.3.2  Pod nazivom “uradna oseba” (RO, RM, itd.) se glede na vsebino teh pravil smatra osebje, ki je s
                       strani organizatorja tekme določeno za opravljanje dolžnosti na tekmovanju. Osebje, ki sicer ima
                       certifikat  uradnega  osebja,  vendar  na  nekem  tekmovanju  nastopajo  kot  tekmovalci,  nimajo
                       nikakršnih pristojnosti kot uradno osebje za to tekmo. Prav tako ne smejo nositi oblačil in oznak
                       uradnega osebja med to tekmo.

               7.3.3  Osebam, ki imajo vlogo uradnega osebja na tekmi je prepovedano, da so oborožene v času med
                       opravljanjem  svoje  funkcije,  ko  spremljajo  in  merijo  čas  tekmovalca  na  progi.  Kršitve  se
                       obravnavajo po pravilu 7.2.2.


                                                                                                 
            8  POGLAVJE: Strelska proga

               8.1  Stanje pripravljenosti orožja

               Stanje pripravljenosti orožja je opisano v nadaljevanju. V primeru, ko tekmovalec pred začetkom proge
               ne napolni ležišča cevi z nabojem (namenoma ali slučajno), ker tako dopuščajo pisna navodila proge, RO
               ne sme ukrepati saj je tekmovalec odgovoren za ravnanje s svojim orožjem.


               8.1.1  Revolverji:


                       8.1.1.1  Revolverji enojnega delovanja - niso dovoljeni na IPSC tekmovanjih.

                       8.1.1.2  Revolverji dvojnega/selektivnega delovanja - kladivce je popolnoma spuščeno in cilinder
                               (“bobnič”)  zaprt.  Če  je  za  polavtomatske  pištole  start  brez  okvirja  in  s  praznim
                               ležiščem,  revolverji  startajo  s  praznim  cilindrom,  v  nasprotnem  primeru  revolverji
                               startajo z napolnjenim cilindrom.


                       8.1.1.3  Netradicionalni  revolverji  –  (na  primer  tisti,  ki  delujejo  na  polavtomatski  način)  so  v
                               nadaljevanju opredeljeni v pravilih in/ali odredbah s strani RM (glej tudi dodatek D5).


               8.1.2  Polavtomatske pištole:


                       8.1.2.1  Pištola enojnega delovanja - napolnjeno ležišče, kladivce napeto in zavarovano (zunanja
                               varovalka aktivirana).


                       8.1.2.2  Pištola  dvojnega  delovanja  -  napolnjeno  ležišče,  kladivce  popolnoma  spuščeno  ali
                               sproščeno


                       8.1.2.3  Pištola  selektivnega  delovanja  -  napolnjeno  ležišče  in  kladivce  popolnoma
                               spuščeno/sproščeno ali napolnjeno ležišče in kladivce napeto in zavarovano z zunanjo
                               varovalko.


                       8.1.2.4  Za vse polavtomatske pištole označuje izraz “zunanja varovalka” viden varnostni vzvod
                               na  pištoli  (npr.  mehanska  varovalka  za  palec  na  modelu  pištole“1911”).  V  primeru
                               kakršnegakoli suma o zadevi dokončno odloča RM.

                                                                                                 
             8.1.2.5  V kolikor je ročno orožje opremljeno z vzvodom za sproščanje kladivca ga mora strelec
                               za  sproščanje  uporabiti,  brez  da  se  dotakne  sprožilca.  Če  ročno  orožje  tega  vzvoda
                               nima, mora biti kladivce varno in ročno popolnoma sproščeno (ne samo do prvega ali
                               katerega drugega vmesnega položaja).


               8.1.3  Če strelska proga zahteva, da je polavtomatska pištola pripravljena s praznim ležiščem naboja
                       mora biti zaklepišče v skrajnem zaprtem položaju (popolnoma naprej) in kladivce (če ga orožje
                       ima), mora biti popolnoma spuščeno ali sproščeno (glej pravilo 8.1.2).


                       8.1.3.1  Ko  pisna  navodila  za  progo  zahtevajo,  da  se  orožje  in/ali  pripadajoča  oprema  pred
                               začetkom  tekme  postavijo  na  mizo  ali  neko  drugo  površino,  se  jih  mora  postaviti
                               natanko tako kot je napisano v navodilih. Razen komponent, ki so normalno pritrjene na
                               orožje  (naslon  za  palec,  mehanska  varovalka  za  palec,  ročica  za  napenjanje  ali
                               repetiranje, varovalna podloga, itd.), se drugih predmetov ne sme uporabiti za dvig  –
                               podlaganje orožja (glej pravilo 5.1.8).


               8.1.4  V  kolikor  v  navodilih  za  tekmovalno  skupino  v  kateri  tekmovalec  tekmuje  število  nabojev  ni
                       določeno, tekmovalec ni omejen s številom nabojev, ki jih polni v orožje. Pisna navodila proge
                       lahko odredijo le kdaj se orožje polni ali kdaj se menja okvir, kot to dovoljuje pravilo 1.1.5.2.

               8.1.5  Za kratkocevno orožje, ki se uporablja na IPSC tekmah veljajo naslednje definicije:


                       8.1.5.1  “Enojno delovanje” - pomeni, da aktivacija sprožilca povzroči eno samo funkcijo (npr.
                               padec kladivca / udarne igle).

                       8.1.5.2  “Dvojno delovanje” - pomeni, da povzroči aktivacija sprožilca več kot eno funkcijo (npr.
                               kladivce se napne ali skrči in nato pade).


                       8.1.5.3  “Selektivno  delovanje”  -  pomeni,  da  orožje  deluje  tako  z  enojnim  kot  z  dvojnim
                               delovanjem sprožilca.


                                                                                                    
                8.2  Stanje pripravljenosti tekmovalca


               Stanje pripravljenosti, ko je tekmovalec pod direktnim nadzorom sodnika:


               8.2.1  Orožje  se  pripravi  po  pisnih  navodilih  za  progo  in  je  v  skladu  z  zahtevami  za  določeno
                       tekmovalno skupino.


               8.2.2  Tekmovalec zavzame začetno pozicijo, ki je določena v navodilih, v nasprotnem primeru mora
                       stati vzravnano in biti z rokami, spuščenimi ob telesu, obrnjen proti strelišču-v smeri proge (glej
                       dodatek  2).  Od  tekmovalca,  ki  začne  ali  zaključi  progo  z  napačno  začetno  pozicijo  se  lahko
                       zahteva, da progo ponavlja.


               8.2.3  Strelska proga ne sme nikoli zahtevati ali dovoliti tekmovalcu, da se pred startnim signalom ali po
                       ukazu “STANDBY” "POZOR" dotakne/drži orožje, napravo za polnjenje ali strelivo (razen, ko
                       gre za neizogibno dotikanje s spodnjim delom roke).


               8.2.4  Navodila za progo od tekmovalca nikoli ne smejo zahtevati potega orožja iz toka s šibkejšo roko.

               8.2.5  Navodila za progo od tekmovalca ne smejo nikoli zahtevati, da med izvajanjem proge vrne orožje
                       nazaj v tok. Med drugim, tekmovalec sme vrniti pištolo v tok pod pogojem, da to naredi na varen
                       način, ko je pištola prazna ali v stanju opisanem v poglavju 8.1. Posledica kršitve teh pravil je
                       diskvalifikacija (pravilo 10.5.11).


               8.3  Ukazi na strelski progi

               Odobreni ukazi na strelski progi in njihovo zaporedje izvajanja:

               8.3.1  “LOAD  AND  MAKE  READY”  -  “NAPOLNI  IN  SE  PRIPRAVI”  (ali  “MAKE  READY”  -
                       “PRIPRAVI SE”, ki velja za začetek proge z nenapolnjenim orožjem). Ta ukaz pomeni začetek
                       proge.  Pod  direktnim  nadzorom  RO  se  tekmovalec  obrne  proti  strelišču  (tarčam)  ali  v  varno
                       smer,(ki jo določi RO, nadene zaščitno opremo za oči in sluh ter pripravi orožje po navodilih za
                       strelsko progo. Zatem se postavi v zahtevani začetni položaj in RO nadaljuje po postopku.

                                                                                                   
             8.3.1.1  Ko  je  izdan/izrečen  primeren  ukaz,  se  tekmovalec  pred  začetkom  startnega  signala  in
                               brez dovoljenja in neposrednega nadzora sodnika ne sme premakniti s startne pozicije.
                               V  primeru  nespoštovanja  pravil  dobi  opozorilo(warning)  za  prvi  prekršek,  za  vsak
                               naslednji prekršek na tekmovanju se upošteva pravilo 10.6.1.


               8.3.2  “ARE  YOU  READY”  -      “ALI  SI  PRIPRAVLJEN”  -  če  tekmovalec  na  to  vprašanje  nima
                       odgovora, se smatra, da je pripravljen za nadaljevanje proge ter popolnoma razume vse zahteve.
                       Če po izdanem ukazu ni pripravljen, mora odgovoriti “Not Ready” (“Nisem pripravljen”). Ko je
                       pripravljen, se postavi na startno pozicijo s čimer pokaže sodniku, da je v stanju pripravljenosti.


               8.3.3  “STANDBY” - “POZOR” - po tem ukazu sledi v roku 1-4 sekund znak za start (glej tudi pravilo
                       10.2.6).


               8.3.4  “Start Signal” - “Startni signal” - znak za tekmovalca, da prične s strelsko progo. Če ta iz nekega
                       razloga  na  signal  ne  reagira,  sodnik  preveri  njegovo  pripravljenost  z  ukazom  “Ali  si
                       pripravljen?”.


                       8.3.4.1  V primeru, da tekmovalec začne progo pred signalom (napačen start oz. “false start”), ga
                               bo sodnik čimprej zaustavil in mu odredil ponovitev takoj, ko je proga postavljena v
                               prvotno stanje.


                       8.3.4.2  Tekmovalec, ki reagira na startni signal vendar iz nekega razloga ne nadaljuje strelske
                               proge in s tem sodnik ne registrira uradnega časa na štoparici, dobi čas 0 sekund, kot
                               tudi 0 točk za rezultat proge.

               8.3.5  “STOP” - “STOJ” - katerikoli sodnik razporejen na progo lahko kadarkoli izreče ukaz “Stop”.
                       Tekmovalec mora nemudoma prenehati streljati, ostati na mestu in počakati na nadaljnja navodila
                       sodnika.


                       8.3.5.1  Kadar  si  dve  ali  več  strelnih  prog  skupaj  delijo  isto  območje  strelišča,  lahko  sodniki
                               izdajo druge ukaze po končanju prve proge z namenom, da pripravijo tekmovalca na
                               naslednjo strelsko vajo ali celotno strelsko progo (npr. “Reload if required” - napolni,
                               če je to potrebno). Vsaki tovrstni ukazi morajo biti jasno navedeni v pisnih navodilih
                               proge.


               8.3.6  “IF YOU ARE FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR” - “ČE SI KONČAL, IZPRAZNI
                       IN POKAŽI PRAZNO” - če je tekmovalec končal s streljanjem, mora spustiti orožje obrnjeno v
                       varno smer in ga pred RO izprazniti - vzeti okvir iz orožja, zaklep držati odprt ali ga zakleniti
                       odprtega in ležišče prazno. Revolverji morajo imeti odprt boben in prazen.

                                                                                          
            8.3.7  “IF  CLEAR,  HAMMER  DOWN, HOLSTER”  -  “ČE JE PRAZNO,  SPROŽI,  TOK”  -  po  tem
                       ukazu tekmovalec  ne sem nadaljevati s streljanjem (glej pravilo 10.6.1). Medtem, ko je orožje še
                       vedno usmerjeno v  varni smeri strelišča, mora izvršiti varnostni ukrep kot sledi:


                       8.3.7.1  “Self-loaders” - polavtomatske pištole, sprosti zaklep in sproži (brez dotikanja kladivca
                               ali vzvoda za varno sproščanje, če ga pištola ima). Če mehanizem pištole zahteva okvir
                               za sprožitev mora tekmovalec o tem obvestiti RO, ki nato izda in nadzira ukaz za varno
                               praznjenje in sprožitev s praznim okvirjem.


                       8.3.7.2  Revolverji - zapre prazen boben (brez dotikanja kladivca, če ga orožje ima).


                       8.3.7.3  Če je pištola preverjeno prazna, jo mora tekmovalec postaviti v tok. Ko se tekmovalec
                               orožja v toku ne dotika več, proga velja za dokončano.

                       8.3.7.4  V  kolikor  se  izkaže,  da  orožje  ni  prazno,  sodnik  izda  ukaz  iz  pravila  8.3.6  (glej  tudi
                               pravilo 10.4.3).


               8.3.8  “Range Is Clear” - “Proga je varna” - Tekmovalci in uradno osebje tekme ne smejo prestopiti ali
                       zapustiti strelne črte, ali zaključne lokacije streljanja, dokler to ne odredi RO. Po ukazu se lahko
                       premikajo naprej zaradi točkovanja, lepljenja tarč, priprave proge, itd.


               8.3.9  Tekmovalec  s  hudo  okvaro  sluha  je  lahko,  po  odobritvi  RM,  upravičen  do  uporabe  vizualnih
                       oziroma fizičnih signalov.


                       8.3.9.1  Priporočeni  fizični  signali  so  trepljanje  po  rami  šibkejše  strani  tekmovalca  z
                               upoštevanjem protokola odštevanja, 3 x trepljaji za “Ali si pripravljen”, 2x trepljaj za
                               “Pozor” in 1x trepljaj za “”Start signal”.


                       8.3.9.2  Tekmovalec,  ki  namesto  fizičnih  signalov  želi  koristiti  svojo  elektronsko  ali  drugo
                               napravo, jo mora pred uporabo najprej predlagati za pregled, preizkus in odobritev RM.

               8.3.10  Za kronograf ali preverjanje ustreznosti opreme posebni ukazi ne obstajajo ( lahko se izvaja tudi
                       izven mesta strelske proge). Tekmovalec ne sme upravljati s kratkocevnim orožjem niti odstraniti
                       zastavice iz dolgocevnega orožja, vse dokler orožja od njega ne zahteva uradna oseba, v skladu z
                       njegovimi navodili. Kršitve se obravnavajo po pravilu 10.5.1.

                                                                                      
               8.4  Polnjenje, menjava ali praznjenje med potekom strelske proge


               8.4.1  Med polnjenjem, menjavo ali praznjenjem orožja v času trajanja strelske proge morajo biti prsti
                       tekmovalca  vidno  odmaknjeni  od  branika  sprožilca,  razen  kjer  je  to  izrecno  dovoljeno  (glej
                       pravilo 8.1.2.5 in 8.3.7.1). Orožje je obrnjeno varno proti strelišču ali drugo varno smer določeno
                       s strani RO (glej pravilo 10.5.1 in 10.5.2).


               8.5  Gibanje


               8.5.1  Razen kadar tekmovalec dejansko meri ali strelja v tarče, mora imeti med gibanjem prst ves čas
                       vidno  odmaknjen  od  branika  sprožilca,  pri  tem  naj  bi  bila  varovalka  aktivirana  in  orožje
                       usmerjeno v varno smer. Gibanje je definirano na sledeč način:


                       8.5.1.1  Več kot en korak v katerokoli smer


                       8.5.1.2  Sprememba  (menjava)  strelskega  položaja  (npr.  iz  stoječega  v  klečeči  položaj,  iz
                               sedečega v stoječi položaj, itd.).


               8.6  Pomoč in oviranje


               8.6.1  V  času  tekmovanja  ne  sme  tekmovalcu  nihče  nuditi  nikakršno  pomoč  razen  dodeljeni  RO  na
                       strelski progi, ki mu lahko kadarkoli izda varnostna opozorila. Takšna opozorila niso razlog za
                       ponavljanje proge.


                       8.6.1.1  Tekmovalcem  na  invalidskih  vozičkih  ali  na  drugih  pomožnih  napravah  glavni  sodnik
                               lahko odobri (spregleda)pomoč za premikanje, s tem da lahko upošteva pravilo 10.2.10
                               (odločitev je v pristojnosti RM).


               8.6.2  Glede na  odločitev RO lahko vsak tekmovalec, ki nudi pomoč drugemu tekmovalcu na progi
                       brez odobritve RO (in tekmovalec, ki sprejme pomoč) lahko dobi proceduralno kazen za to progo
                       ali je kaznovan po odstavku 10.6.


               8.6.3  Vsak, ki ustno ali kako drugače moti tekmovalca na progi je lahko kaznovan po odstavku 10.6.
                       Če RO smatra, da je motenje imelo bistven vpliv na tekmovalca, dogodek prijavi RM, ki lahko na
                       osnovi svoje odločitve dodeli oškodovanemu tekmovalcu ponovitev proge.

                                                                                        
             8.6.4  V primeru naključnega fizičnega kontakta z RO ali drugim zunanjim vplivom in tekmovalcem na
                       progi lahko ponudi sodnik tekmovalcu ponavljanje proge. Tekmovalec ponavljanje proge sprejme
                       ali  zavrne  preden  vidi  dosežen  čas  ali  dosežene točke  prvega  poizkusa.  V  kolikor  tekmovalec
                       prekrši varnostna pravila v času fizičnega kontakta s sodnikom ali drugim zunanjim vplivom se
                       upošteva pravila v odstavku 10.4 in 10.5.


               8.7  Pomerjanje (Sight Pictures), streljanje brez naboja (Dry Firing) in pregled
                     proge(walkthrough)


               8.7.1  Tekmovalcem je pred startnim signalom prepovedano pomerjanje in streljanje brez naboja.(suho
                       streljanje). Kršitev se obravnava najprej z opozorilom, vsak naslednji prekršek na tekmovanju se
                       kaznuje  z  dodelitvijo  proceduralne  kazni.  Tekmovalcem  je  dovoljeno  prilagoditi  njihovo
                       elektronsko namerilno napravo  dokler imajo orožje usmerjeno direktno v tla pred seboj.

               8.7.2  Med ogledom proge (walkthrough) je tekmovalcem za pomerjanje na tarče prepovedana uporaba
                       kakršne  koli  pomožne  opreme  (npr.  celotni  ali  delni  del  imitacije/replike  orožja,  del  pravega
                       orožja vključno z deli opreme, itd.), razen lastnih rok. Kršitev se kaznuje s proceduralno kaznijo
                       za vsak tak primer (glej tudi pravilo 10.5.1).

               8.7.3  Nikomur  ni  dovoljen  vstop  ali  gibanje  po  strelski  progi  brez  predhodne  odobritve  RO
                       zadolženega  za  to  progo  ali  RM.  Prvo  kršenje  tega  pravila  se  kaznuje  z  opozoriloom,  vsak
                       naslednji prekršek se lahko obravnava po odredbah odstavka 10.6.

                                                                                 
              9  POGLAVJE: Točkovanje

               9.1  Osnovna pravila


               9.1.1  Približevanje tarčam - med točkovanjem se tekmovalci ali njihovi delegati brez dovoljenja RO ne
                       smejo približati tarčam na manj kot en (1) meter razdalje. Prvo kršitev se kaznuje z opozoriloom,
                       za  vsak  naslednji  prekršek  na  isti  tekmi,  po  odločitvi  RO,  pa  je  tekmovalcu  ali  njegovemu
                       delegatu dodeljena proceduralna kazen.


               9.1.2  Dotikanje  tarče  -  v  času  točkovanja  se  tekmovalci  ali  njihovi  delegati  ne  smejo  dotikati  tarč,
                       meriti zadetka na njih ali kakorkoli drugače vplivati na tarčo brez odobritve RO. Če RO smatra,
                       da je njihovo dejanje vplivalo na proces točkovanja, lahko:

                       9.1.2.1  Oceni tarčo kot popolnoma zgrešeno ali;


                       9.1.2.2  Dodeli kazen za vsako dotaknjeno kazensko (kazensko) tarčo.


               9.1.3  Predčasno polepljene tarče  - če točkovanje zaradi predčasno polepljene tarče ni mogoče, mora
                       RO odrediti ponavljanje proge.


               9.1.4  Nepripravljene (neobnovljene) tarče - če ena ali več tarč po končani progi prejšnjega tekmovalca
                       ni prelepljena in pripravljena za tekmovalca, ki se trenutno točkuje mora RO odločiti ali je možno
                       tarčo natančno točkovati. Če ni jasno kateri zadetki pripadajo tekmovalcu, ki se trenutno točkuje
                       mora  ta progo ponavljati.


                       9.1.4.1  V  primeru,  da  so s  polepljene  tarče  odpadle  nalepke  zaradi  vetra, sunka  plinov  s  cevi
                               pištole ali drugega vzroka in RO ne more določiti kateri zadetki pripadajo tekmovalcu,
                               se od tekmovalca zahteva ponavljanje proge.

                       9.1.4.2  Tekmovalec,  ki  okleva  ali  se  na  progi  zaustavi  zaradi  mišljenja,  da  tarče  niso  bile
                               polepljene, nima pravice do ponovitve proge.


               9.1.5  Neprebojnost - točkovna površina vseh IPSC tarč, tudi kazenskih, se smatra kot neprebojna, če:


                                                                                        
               9.1.5.1  Naboj  s  celotnim  premerom  prebije  točkovno  površino  papirnate  tarče  in  nato  zadane
                               drugo točkovno tarčo ali kazensko tarčo, se zadetek na drugi tarči ne šteje za rezultat ali
                               kazen.


                       9.1.5.2  Naboj  s  celotnim  premerom  prebije  znotraj  točkovne  površine  papirnato  tarčo  in  nato
                               zadane ali podre kovinsko tarčo, se to smatra za okvaro opreme na progi. Tekmovalec
                               mora progo po ponovni vzpostavitvi ponoviti.


                       9.1.5.3  Naboj z delnim premerom zadane znotraj točkovne površine papirnato ali kovinsko tarčo
                               in nato nadaljuje pot in zadane še eno točkovno polje druge papirnate tarče, se zadetek
                               na drugi papirnati tarči prav tako šteje za rezultat ali kazen, odvisno od primera.


                       9.1.5.4  Naboj z delnim premerom zadane znotraj točkovne površine papirnato ali kovinsko tarčo
                               in nato nadaljuje pot in podre ali zadane še eno točkovno polje kovinske tarče, se bo
                               tudi to štelo za rezultat ali kazen, odvisno od primera.


               9.1.6  “Hard Cover” - Neprebojni zid/trdo kritje - za neprebojno velja vsa oprema, zidovi, zasloni in
                       ostale prepreke, razen če je drugače definirano (kot “Soft Cover - probojni zid/mehko kritje) v
                       pisnih navodilih (glej pravilo 4.1.4.2). Za neprebojno velja v primeru, če:

                       9.1.6.1  Naboj  s  celotnim  premerom  zadane  neprebojni  zid,  nadaljuje  pot  ter  zadane  točkovno
                               papirnato ali kazensko tarčo se ne šteje za točke ali kazen. Kadar ni možno ugotoviti
                               kateri zadetki na točkovni papirnati ali kazenski tarči so rezultat strelov prebitih skozi
                               neprebojni  zid,  se  bo  to  točkovalo  (vendar  se  ne  upošteva  števila  najvišjih  možnih
                               točkovnih zadetkov).

                       9.1.6.2  Naboj  s  celotnim  premerom  zadane  neprebojni  zid,  nadaljuje  in  zadane  ali  podre
                               kovinsko  tarčo  se  smatra  za  okvaro  streliščne  opreme  in  se  tekmovalcu  po  ponovni
                               vzpostavitvi proge dodeli ponovitev (glej pravilo 4.6.1).


                       9.1.6.3  Naboj  z  delnim  premerom  zadane  neprebojni  zid,  nadaljuje  in  zadane  točkovno  polje
                               papirnate tarče se šteje za rezultat ali kazen, odvisno od tega kaj proga določa.


                       9.1.6.4  Naboj z delnim premerom zadane neprebojni zid, nadaljuje in zadane točkovno kovinsko
                               tarčo se šteje za rezultat. Če naboj deloma zadane neprebojni zid, nadaljuje in zadane
                               kazensko kovinsko tarčo se šteje za kazen.

                                                                                              
                    9.1.7  Nosilci tarč - niso niti prebojni niti neprebojni. Vse krogle, ki deloma ali v celoti zadanejo nosilec
                       tarče in nato še papirnato ali kovinsko tarčo se šteje za točkovanje ali kazen, kot to določa proga.


                                                                                             
                    9.2  Metode točkovanja


               9.2.1  “Comstock” - Štetje - neomejen čas preneha teči z zadnjim strelom, neomejeno število nabojev je
                       lahko izstreljenih in določeno število zadetkov v tarčo se šteje za rezultat.


                       9.2.1.1  Rezultat  tekmovalca  se  izračuna  tako,  da  od  najvišje  vrednosti  določenega  števila
                               zadetkov  na  tarči  odštejemo  vrednost  kazenskih  točk.  Dobljeni  rezultat  delimo  z
                               doseženim  časom  tekmovalca  (zabeležen  na  dve  decimalki)  in  tako  dobimo  “faktor
                               zadetkov” za progo. Skupni rezultat proge se dobi tako, da se tekmovalcu z najvišjim
                               faktorjem zadetkov dodeli maksimalno število točk, ostalim se točke dodelijo glede na
                               njegov rezultat.


               9.2.2  V rezultat proge se tekmovalce razvrsti glede na posamezne tekmovalne skupine, v padajočem
                       vrstnem redu, glede na posameznikov rezultat proge, izračunan na štiri (4) decimalna mesta.


               9.2.3  V rezultat tekmovanja se tekmovalce razvrsti po posameznih tekmovalnih skupinah, v padajočem
                       vrstnem redu, glede na seštevek točk vseh rezultatov prog posameznika, izračunan na štiri (4)
                       decimalna mesta.


               9.3  Izenačeni rezultati


               9.3.1  Če  MD  smatra,  da  morajo  biti  izenačeni  rezultati  izničeni  bo  pripravil  eno  ali  več  prog  za
                       tekmovalce,  ki  so  izenačeni.  Ti  izvajajo  določene  proge  vse  dokler  se  rezultat  ne  razlikuje  in
                       določi  zmagovalca.  Ta  postopek  se  uporabi  le  zaradi  določitve  končnega  rezultata  oziroma
                       uvrstitve  v  primeru  izenačenja  tekmovalcev,  ostali  njihovi  prvotni  doseženi  rezultati/točke
                       ostanejo nespremenjeni. Izenačen rezultat se nikoli ne sme rešiti z žrebom.


               9.4  Točkovanje tarč in vrednosti kazenskih točk


               9.4.1  Točkovni  in  kazenski  zadetki  na  IPSC  tarčah  se  točkujejo  glede  na  vrednost,  ki  jo  določi
                       skupščina IPSC (v nadaljevanju, glej tudi dodatek B in C).


               9.4.2  Vsak zadetek viden na točkovnem polju papirnate kazenske tarče bo kaznovan z odbitkom minus
                       desetih (10) točk, do največ 2 zadetka na kazensko tarčo.


                                                                                
               9.4.3  Vsak zadetek viden na točkovnem polju kovinske kazenske tarče bo kaznovan z odbitkom minus
                       deset (10) točk, do največ 2 zadetka, ne glede na to ali kovinska kazenska tarča pade ali ne.


               9.4.4  Vsak zgrešeni strel (miss) se kaznuje z odbitkom minus 10 točk, razen za tarče ki izginejo (glej
                       pravilo 9.9.2).


               9.5  Načini točkovanja tarč


               9.5.1  Če  ni  drugače  predpisano  v  pisnih  navodilih  za  progo,  se  mora  na  točkovne  papirnate  tarče
                       streljati vsaj enkrat na vsako tarčo, s tem da se točkuje dva najboljša zadetka. Na kovinske tarče,
                       ki  se  točkujejo,  se  mora  streljati  vsaj  enkrat,  kovinska  tarča  mora  pasti,  da  se  zadetek  šteje  v
                       rezultat.


               9.5.2  Če  se  premer  krogle  zadetka  na  točkovni  tarči  dotika  točkovne  linije  med  dvema  točkovnima
                       poljema ali linije med netočkovnim robom in točkovnim poljem, ali če prečka več točkovnih polj,
                       se točkuje najvišja vrednost.


               9.5.3  Če se premer krogle  zadetka  v točkovnih poljih prekrivajočih tarč in/ali  kazenskih tarč dotika
                       točkovne linije na njih, se točkujejo vsi rezultati kot tudi kazni v območju zadetka.


               9.5.4  Radialne raztrganine, ki se širijo izven premera naboja se ne štejejo za točke ali kazen.


                       9.5.4.1  Povečane  luknje  v  papirnatih  tarčah,  ki  so  večje  od  premera  krogle  tekmovalca  se  ne
                               štejejo za točkovanje ali kazni, razen če so vidni dokazi, da gre za naboj (npr. ostanki
                               maščobe od naboja, ostanki naboja ali “krona” naboja, itd.), ki jasno ovrže sum, da gre
                               za sled odboja ali drugih delcev.


               9.5.5  Najnižji rezultat proge je lahko nič (0).


               9.5.6  Tekmovalcu,  ki  vsaj  enkrat  ne  strelja  na  vsako  točkovno  tarčo  na  strelski  progi  bo  dobil
                       proceduralno kazen za vsako tako spuščeno tarčo in kazni za zgrešene strele (glej pravilo 10.2.7).


               9.5.7  Vidni zadetki na točkovni papirnati ali kazenski papirnati tarči, ki so posledica prestrela točkovne
                       ali  kazenske  tarče  ali  zadetki,  ki    na  sprednjem  delu  točkovne  ali  kazenske  papirnate  tarče  ne
                       ustvarijo jasno razločne luknje se ne štejejo za rezultat ali kazen.


               9.6  Verifikacija/potrditev točkovanja in ugovarjanje na točkovanje


               9.6.1  Ko  RO  izjavi  “Range  is  Clear”  -  “Proga  je  varna”,  je  tekmovalcu  ali  njegovemu  zastopniku
                       dovoljeno na strelski progi pri točkovanju spremljati uradno osebo, da potrdi točkovanje tarč.

               9.6.2  RO zadolžen za progo lahko določi, da se proces točkovanja začne še preden tekmovalec zaključi
                       strelsko  progo.  V  tem  primeru  ima  tekmovalčev  zastopnik  pri  točkovanju  spremljati  uradno
                       osebo, da potrdi točkovanje tarč. Tekmovalci morajo biti o tem obveščeni med informiranjem o
                       progi (briefing).

               9.6.3  Tekmovalec (ali njegov zastopnik), ki med točkovanjem ne potrdi rezultata tarče izgubi pravico
                       do kasnejše pritožbe v zvezi s točkovanjem te tarče.


               9.6.4  Vsako  pritožbo,  vezano  na  rezultat  ali  kazen  mora  tekmovalec/njegov  zastopnik  opozoriti  RO
                       preden je dotična tarča prebarvana ali prelepljena oz. ponastavljena. V nasprotnem primeru izgubi
                       pravico do pritožbe.


               9.6.5  Če  RO  vztraja  pri  prvotnem  točkovanju  ali  kazni  in  se  tekmovalec  s  tem  ne  strinja,  se  lahko
                       pritoži višjemu sodniku (CRO) in nato še glavnemu sodniku (RM) in zahteva razsodbo.


               9.6.6  Odločitev RM v zvezi s točkovanjem zadetkov na točkovnih ali kazenskih tarčah je dokončna. Na
                       to točkovanje/rezultat pritožbe niso dovoljene.


               9.6.7  V  primeru  nestrinjanja  s  točkovanjem  se  dotične  tarče  ne  sme  prelepiti  ali  kako  drugače
                       spreminjati, vse dokler se o pritožbi ne odloči. V nasprotnem primeru se upošteva pravilo 9.1.3.
                       (reshoot) RO lahko tarčo s proge umakne, da se tekma nadaljuje brez zadržkov. Tekmovalec in
                       RO morata dotično tarčo podpisati in jasno označiti problematičen zadetek, ki se obravnava pod
                       pritožbo.


               9.6.8  Uporabiti se mora izključno točkovne šablone, ki jih je odobril RM, ko in če je to zahtevano, za
                       preverjanje in potrditev dejanske točkovne površine zadetkov na papirnati tarči.

               9.6.9  Točkovanje  je  dovoljeno  izvesti  z  uporabo  signalizacije  z  rokami  (glej  dodatek  F1).  Če  se
                       točkovanju  nasprotuje,  se  tarče  ne  sme  prelepiti  oziroma  postaviti,  vse  dokler
                       tekmovalec/zastopnik ne potrdi točkovanja, v skladu s postopki, ki jih je vnaprej odobril RM,
                       (glej tudi pravilo 9.1.3).

                                                                                      
                9.7  Točkovni list - “Score Sheets”


               9.7.1  RO mora vnesti vse podatke, vključno z danimi opozoriloi, na točkovni list vsakega tekmovalca,
                       preden jo tudi podpiše. Ko je RO točkovni list  podpisal, se na točno določeno mesto podpiše še
                       tekmovalec. Elektronski podpisi na elektronskih polah so sprejemljivi, če jih odobri regionalni
                       direktor. Za vnašanje točk in kazni se uporabljajo cele številke. Dosežen čas za končano progo se
                       vpiše na dve decimalki natančno, v točno določen prostor na listu.


               9.7.2  Če  je  na  točkovni  list  potrebno  vnesti  popravke,  se  jih  vnese  tako  na  original  kot  tudi  na
                       tekmovalčevo kopijo. Popravke se potrdi s podpisom sodnika in tekmovalca.


               9.7.3  Tekmovalec,  ki  iz  nekega  razloga  ne  podpiše  točkovnega  lista  o  tem  obvesti  RM.  Če  je  RM
                       zadovoljen  z  načinom  izvedbe  proge  in točkovanja  bo  nepodpisani točkovni  list  posredovan  v
                       obdelavo rezultatov.


               9.7.4  Podpisan točkovni list s strani obeh (sodnika in tekmovalca) je dokaz, da je proga dokončana, ter
                       da so točke, kazni in čas vneseni korektno in nesporno. Tak list se smatra za dokončen dokument,
                       ki se sme spreminjati le ob soglasju tekmovalca in pristojnega podpisanega sodnika ali arbitražnih
                       odločitev ali spreminjati zaradi popravkov računskih napak ali vnašanja proceduralnih kazni po
                       pravilu (8.6.2).


               9.7.5  Če se ugotovi, da ima točkovni list nezadostno ali preveliko število točkovnih podatkov, ali nima
                       vnesenega časa, je potrebno nemudoma obvestiti RM, ki od tekmovalca zahteva ponovitev proge.

               9.7.6  V primeru, da ponovitev proge iz nekega razloga ni mogoča se postopa na sledeči način:


                       9.7.6.1  Če čas ni vnesen, je rezultat proge nič (0).


                       9.7.6.2  Če  ni  vneseno  zadostno  število  zadetkov  ali  zgrešenih  strelov,  bodo  za  rezultat
                               upoštevana že vnesena števila na točkovnem listu.


                       9.7.6.3  Če  je  vnesenih  preveč  zadetkov  ali  zgrešenih  strelov,  se  upošteva  najvišja  vrednost
                               vnesenih točkovnih zadetkov.


                       9.7.6.4  Proceduralne kazni na točkovnem listu se smatrajo za popolne in dokončne, razen kadar
                               velja pravilo 8.6.2.

                                                                                              
                     9.7.6.5  Če  na  točkovnem  listu  manjkajo  osebni  podatki  tekmovalca,  se  obvesti  RM,  ki  mora
                               ukrepati in rešiti problem.


               9.7.7  V  primeru,  da  se  originalni  točkovni  list  izgubi  ali  ni  na  razpolago  se  uporabi  tekmovalčeva
                       kopija  ali  neka  druga  pisna/elektronska  verzija.  Kadar  glavni  sodnik(RM)  meni,  da  nič  od
                       predhodno navedenega ni verodostojno ali ne obstaja se tekmovalcu dodeli ponovitev proge. Če
                       RM  smatra,  da  ponavljanje  proge  iz  kakršnegakoli  razloga  ni  mogoče,  tekmovalec prejme  nič
                       (0)točk za čas in nič (0) točk za dotično progo.


               9.7.8  Nihče razen uradnega osebja tekme ne sme rokovati z originalnimi točkovnimi listi na progi ali
                       kjerkoli drugje, ko so bili že podpisani s strani tekmovalca in RO, brez predhodne odobritve RO
                       ali  osebja,  zadolženega  za  statistiko.  Prvi  prekršek  se  kaznuje  z  opozorilom,  vsak  naslednji
                       prekršek se lahko obravnava po odredbah odstavka 10.6.


               9.8  Odgovornosti pri točkovanju


               9.8.1  Vsak  tekmovalec  je  odgovoren  voditi  zapis  svojih  rezultatov,  da  lahko  potrdi  rezultate,  ki  jih
                       objavi SO.


               9.8.2  Ko vsi tekmovalci zaključijo tekmo, se začasni rezultati po progah objavljajo na vidnem mestu
                       strelišča. Na tekmovanjih IV. stopnje ali več so objavljeni v uradnem gostišču/hotelu tekmovanja,
                       da jih tekmovalci lahko preverijo. Datum in čas objave morata biti jasno vidna in označena na
                       vsakem objavljenem mestu.


               9.8.3  Če  tekmovalec  na  objavljenih  rezultatih  opazi  napako,  se  mora  v  roku  ene  (1)  ure  po  objavi
                       rezultatov  pritožiti  sodniku  za  rezultate.  Če  pritožba  ni  vložena  v  roku,  se  ta  ne  upošteva  ter
                       obveljajo objavljeni rezultati.


               9.8.4  Tekmovalci,  ki  po  urniku  (ali  katerim  MD  omogoči  na  kakšen  drug  način),  da  zaključijo  vse
                       proge v določenem časovnem terminu, ki je krajši od uradnega časa trajanja tekme (npr. 1 dan
                       namesto 3 dni, ipd.), so dolžni preveriti začasne rezultate po postopku in v času, določenem s
                       strani MD (npr.preko internetne strani). V nasprotnem primeru pritožbe ne bodo sprejete. Tak
                       postopek mora biti objavljen vnaprej, v publikacijah tekmovanja in/ali z obvestilom na vidnem
                       mestu strelišča ter pred začetkom tekmovanja (glej tudi odstavek 6.6).

                                                                                                  
             9.8.5  MD se lahko odloči, da bo objavil elektronske rezultate (npr. internetna stran) kot dodatek ali
                       nadomestek  tiskanim rezultatom. V tem primeru je treba uporabljen postopek objaviti vnaprej, v
                       brošuri tekmovanja oziroma na vidnem mestu strelišča. Če se MD odloči objaviti le elektronsko
                       verzijo, je potrebno imeti na razpolago računalnik, ki omogoči tekmovalcem vpogled v rezultate.


               9.9  Točkovanje skritih tarč


               9.9.1  Premikajoče/gibljive  tarče,  ki  kažejo  vsaj  del  cone  A,  ko  so  v  mirovanju  (pred  ali  po  začetni
                       aktivaciji),  ali  ki  se  v  času  trajanja  nastopa  tekmovalca  na  progi  stalno  pojavljajo  in  izginejo,
                       vendar ne izginejo popolnoma, bodo vedno sankcionirane s kaznijo za spuščeno (ne-streljanje na)
                       tarčo (procedura) in /ali zgrešene strele (miss).

               9.9.2  Premikajoče tarče, ki ne ustrezajo gornjim kriterijem so skrite (bonus) tarče in ne bodo ocenjene s
                       proceduralno kaznijo kot spuščene (ne-streljane na) tarče in zgrešene (miss), razen če tekmovalec
                       ni aktiviral mehanizma za premikanje tarče pred ali med zadnjim strelom na tej strelski progi.


               9.9.3  Stacionarne  tarče,  ki  kažejo  vsaj  del  cone  A  pred  ali  po  aktiviranju  gibajoče  in/ali  prekrivne
                       kazenske tarče ali vidne ovire, niso skrite(bonus) tarče in ne bodo kaznovane kot spuščene in/ali
                       zgrešene.


               9.9.4  Tarče, ki kažejo vsaj del cone A vsakič,  ko tekmovalec uporabi mehanski aktivator (npr. vrv,
                       vzvod, stopalka, zakrilce, vrata, itd.), niso stvar obravnavane v tem odstavku.

               9.9.5  Kadar  proga  zahteva,  da  je  tekmovalec  med  izvajanjem  proge  omejen  na  uporabo  premične
                       naprave, ki potuje iz enega mesta proge na drugo in je tarča na katero lahko strelja z naprave,
                       vidna samo v enem delu gibanja in na njo (njih) ne more ponovno streljati, (ni vidna na koncu
                       premikanja naprave), se smatra za skrito (bonus) tarčo.


               9.10  Uradni čas


               9.10.1  Za merjenje časa trajanja proge se lahko uporablja le naprava s katero upravlja RO. Če sodnik (ali
                       druga  uradna  oseba)  meni,  da  zaradi  okvare  merilca ni  mogoče  natančno  merjenje  časa,  mora
                       tekmovalec progo ponoviti.


               9.10.2  Če  po  mnenju  arbitražne  komisije  izmerjen  čas  tekmovalca  ni  realen,  se  od  njega  zahteva
                       ponovitev proge (glej pravilo 9.7.4).


                                                                                                       
               9.11  Program za rezultate


               9.11.1  Uradni  program  za  vodenje  rezultatov  na  vseh  tekmah  IV.  stopnje  ali  več  je  zadnja  verzija
                       Windows Match Scoring System (Win MSS), razen kadar Predsednik IPSC odobri drug program.
                       Za tekme nižje stopnje se druge programe ne sme uporabljati, če jih ne odobri regionalni direktor
                       - gostitelj tekmovanja.


                                                                                                
                  10 POGLAVJE: Kazni

               10.1  Proceduralne kazni – splošna pravila


               10.1.1  Proceduralne kazni se dodelijo kadar se tekmovalec ne drži predpisanih pisnih pravil proge in/ali
                       kadar  se  ugotovi,  da  je  kršil  druga  splošna  pravila.  RO  mora  jasno  zabeležiti  vse  dodeljene
                       proceduralne kazni in njihov razlog na točkovni list.


               10.1.2  Vsaka proceduralna kazen se kaznujejo z minus 10 točk.


               10.1.3  Tekmovalec, ki se ne strinja s dodelitvijo ali številom dodeljenih kazni, lahko vloži pritožbo CRO
                       in/ali RM. Če tudi po tem ni zadovoljen z rešitvijo, se lahko pritoži arbitražni komisiji.


               10.1.4  Proceduralne  kazni  se  ne  more  izničiti  z  nadaljnjim  delovanjem  tekmovalca.  Na  primer,
                       tekmovalec, ki izstreli naboj na tarčo medtem, ko prestopa linijo, bo dobil proceduralno kazen
                       tudi, če ponovi streljanje na isto tarčo brez prestopa.


               10.2  Proceduralne kazni - primeri


               10.2.1  Tekmovalec, ki strelja na tarče medtem, ko se s katerimkoli delom telesa dotika tal ali predmeta
                       izza  prestopne  linije,  dobi  1  proceduralno  kazen  za  vsak  strel,  ko  je  v  prestopu.  Proceduralna
                       kazen se ne dodeli kadar tekmovalec v času prestopa ni izstrelil niti enega naboja, razen kadar se
                       upošteva pravilo 2.2.1.5. (krajšanje proge)


                       10.2.1.1  V kolikor si tekmovalec s prestopom pridobi bistveno prednost, se mu lahko dodeli ena
                               proceduralna kazen za vsak izstreljeni naboj na tarčo(e), ko je v prestopu.


               10.2.2  Tekmovalec, ki se ne drži pisnih navodil proge dobi proceduralno kazen za vsak tak primer. Če si
                       je na ta način pridobil bistveno prednost, ko ni upošteval pisnih navodil proge, se mu namesto ene
                       proceduralne kazni lahko dodeli ena proceduralna kazen za vsak izstreljen naboj (npr. če izstreli
                       enega ali več nabojev v nasprotju z zahtevano lokacijo, strelsko pozicijo, strelskim položajem).


                                                                                                      
              10.2.3  V  zgornjem  primeru  število  dodeljenih  proceduralnih  kazni  ne  sme  presegati  števila  možnih
                       točkovnih  zadetkov.  Na  primer,  če  je  tekmovalec  s  prestopom  pridobil  bistveno  prednost  na
                       mestu  kjer  so  4  kovinske  tarče  vidne,  dobi  po  eno  proceduralno  kazen  za  vsak  strel  v  času
                       prestopa in maksimalno 4, ne glede na dejansko število izstreljenih nabojev.


               10.2.4  Kadar tekmovalec ne izvede  obvezne menjave (mandatory reload) nabojnika/bobnjiča, dobi po
                       eno proceduralno kazen za vsak strel, ki ga opravi po točki, kjer bi moral izvesti menjavo in vse
                       dokler ne izvede menjave.


               10.2.5  Tekmovalec,  ki  v  Cooperjevem  tunelu  poškoduje  material  ali  se  dotakne  materiala  na  stropu
                       (ploščice/deske), dobi po eno proceduralno kazen za vsako ploščo, ki pade. Če se material zruši
                       zaradi dotikanja tekmovalca ob bočne zidove ali plinov iz cevi orožja ali odsuna orožja, se to ne
                       bo kaznovalo.


               10.2.6  Če  se  tekmovalčeva  roka  po  ukazu  “Standby”  in  pred  startnim  signalom  pomika  proti  orožju,
                       napravi  za  polnjenje  ali  strelivu,  ali  pa  zavzame  boljšo  startno  pozicijo/položaj,  dobi  eno
                       proceduralno  kazen.  V  kolikor  uspe  sodniku  tekmovalca  zaustaviti,  mu  za  prvo  kršitev  dodeli
                       opozorilo in omogoči ponovni start.


               10.2.7  Kadar tekmovalec izpusti katerokoli točkovno tarčo tako, da niti enkrat ne strelja v njo, dobi eno
                       proceduralno kazen za vsako tako tarčo in pripadajoče število zgrešenih strelov, razen v primeru
                       uporabe pravila 9.9.2.


               10.2.8  Ko proga (ali del proge) pogojuje uporabo samo močne ali šibke roke, tekmovalec dobi po eno
                       proceduralno kazen vsakič, kadar se po startnem signalu ali po točki, ki določa uporabo samo ene
                       roke, dotakne orožja (ali pri prijemanju orožja, ko je ta na mizi ipd.) z drugo roko. Izjema za
                       katero  to  pravilo  ne  velja  je,  kadar  tekmovalec  odklepa  zunanjo  varovalko  na  orožju  (brez
                       poprijemanja),  menja  ali  popravlja  okvaro.  Med  drugim  se  proceduralna  kazen  dodeli  za  vsak
                       izstreljen naboj, ko tekmovalec uporabi drugo roko za:


                       10.2.8.1  Držanje-podpiranje orožja, roke ali zapestja v času streljanja;


                       10.2.8.2  Če si medtem, ko strelja, izboljša stabilnost na tleh, na oviri ali na čem drugem v času
                               streljanja.


               10.2.9  Tekmovalec, ki že zapusti lokacijo streljanja neke tarče, se lahko vrne na to lokacijo in ponovno
                       strelja  v  tarčo  pod  pogojem,  da  to  stori  varno.  Med  drugim,  pisna  navodila  za  klasifikacijsko
                       progo in tekme I. ter II. stopnje lahko prepovedo tako dejanje in v primeru kršitve tekmovalec
                       dobi eno proceduralno kazen za vsak izstreljen strel.

                                                                                                 
                   10.2.10 Posebna  kazen  -  tekmovalec,  ki  zaradi  nezmožnosti  ali  poškodbe  ne  more  v  celoti  dokončati
                       katerega koli dela strelske proge, mora pred začetkom proge od RM zahtevati kazen (za izogib
                       zahtevam proge).


                       10.2.10.1 Če RM zahtevo odobri, mora preden tekmovalec začne progo določiti vrednost posebne
                               kazni  -  v  razponu  od  1-20%  vrednosti  tekmovalčevih  točk,  (“as  shot”/  kot  so  bile
                               zadete), ki se odšteje od rezultata, ki ga doseže na progi.


                       10.2.10.2 RM lahko alternativno opusti katerokoli dano kazen, če ugotovi, da je tekmovalec resno
                               fizično nezmožen izpolniti zahteve proge.


                       10.2.10.3  Če  RM  zavrne  zahtevo  za  posebno  kazen,  se  upošteva  vse  predpisane  proceduralne
                               kazni.

               10.2.11 Tekmovalec, ki strelja preko postavljene ovire/pregrade visoke najmanj 1,8 metra je kaznovan z
                       eno proceduralno kaznijo za vsak tak strel (glej tudi pravilo 2.2.3.1).


               10.3  Diskvalifikacija - splošna pravila


               10.3.1  V primeru varnostnih kršitev ali drugih prepovedanih aktivnosti v času trajanja IPSC tekmovanja
                       je  tekmovalec  diskvalificiran.  Tekmovalcu  po  izključitvi  ni  dovoljeno  nadaljevati  nastopa  na
                       katerikoli progi, ne glede na razpored ali fizično organizacijo tekme, vse dokler ne razsodijo o
                       pritožbi v skladu s  pravili poglavja št. 11. teh pravil.


               10.3.2  Ko pride do diskvalifikacije, RO na točkovni list tekmovalca zabeleži vse razloge, čas in datum
                       kršitve in o tem čim prej obvesti RM.


               10.3.3  Rezultati diskvalificiranega tekmovalca se ne smejo izbrisati z rezultatov tekmovanja in MD ne
                       sme rezultatov tekmovanja proglasiti kot končne, vse dokler se ne izteče čas predpisan s pravilom
                       11.3.1  in  pod  pogojem,  da    nobena  pritožba  za  arbitražo  ni  vložena  glavnemu  sodniku  (ali
                       njegovemu pooblaščencu).


               10.3.4  Če  je  pritožba  arbitražni  komisiji  predložena  znotraj  časovnega  roka  po  pravilu  11.3.1,  ima
                       prednost pravilo 11.3.2.

                                                                                                          
                10.3.5  Rezultati tekmovalca, ki je končal predtekmovanje ali glavno  tekmovanje brez diskvalifikacije
                       obveljajo v končnih rezultatih tekme in na njih ne bo vplivala eventualna diskvalifikacija med
                       “Shoot-Off” ali drugem stranskem tekmovanju.

                                                                                                        
               10.4  Diskvalifikacija - nenamerno streljanje


               Tekmovalca, ki povzroči nenameren strel mora RO nemudoma ustaviti. Nenameren strel se definira kot:


               10.4.1  Strel, ki potuje preko zadnjega ali bočnega zidu proge, ali v katerokoli drugo smer, ki velja po
                       navodilih za progo kot nevarna. Tekmovalec, ki je glede na navodila pravilno streljal  proti tarči,
                       vendar  zatem  krogla  potuje  v  nevarno  smer,  ne  bo  diskvalificiran  -  vseeno  lahko  obveljajo
                       določbe odstavka 2.3.


               10.4.2  Naboj, ki zadane tla manj kot tri (3) metre stran od tekmovalca, razen kadar strelja na papirnato
                       tarčo, ki je oddaljena od tekmovalca manj kot tri metre. Strel, ki zaradi naboja brez smodnika
                       zadane tla manj kot tri metre stran od tekmovalca, se ne šteje kot nenameren strel in je izključen
                       iz tega pravila.


               10.4.3  Strel,  ki  se  zgodi  v  času  polnjenja,  menjave  ali  praznjenja  orožja.  Med  to  se  šteje  tudi  vsak
                       izstreljen strel med postopkom opisanim v pravilu 8.3.1 in 8.3.7. (glej tudi pravilo 10.5.9).


                       10.4.3.1  Izjema - detonacija (sprožitev naboja), ki se zgodi v času praznjenja orožja se ne smatra
                               kot nenamerno streljanje in ni razlog za diskvalifikacijo, lahko pa se uveljavi pravilo
                               5.1.6.


               10.4.4  Strel, ki se zgodi v času odpravljanja zastoja.


               10.4.5  Strel, ki se zgodi med premeščanjem orožja iz ene roke v drugo.


               10.4.6  Strel, ki se zgodi med gibanjem , razen kadar se strelja na tarče.


               10.4.7  Strel  na  kovinsko  tarčo  z  razdalje  manjše  od  7  metrov,  merjeno  s  sprednje  strani  tarče  do
                       tekmovalčevega dela telesa, ki se dotika tal najbližje tarči (glej pravilo 2.1.3).

               10.4.8  Če se ugotovi, da je vzrok nenamernega streljanja zlom ali okvara dela orožja in tekmovalec ni
                       storil nobene varnostne kršitve iz tega poglavja, ne bo diskvalificiran, vendar dobi kot rezultat
                       proge nič (0).

                                                                                                    
               10.4.8.1  Orožje mora biti nemudoma dostavljeno RM ali njegovemu namestniku, da ga pregleda
                               in  orožje  testira,  da  ugotovi  ali  je  bil  zlom/okvara  dela  orožja  razlog  nenamernega
                               streljanja.  Tekmovalec  nima  pravice  pritožbe  na  diskvalifikacijo  zaradi  nenamernega
                               streljanja,  ki  ga  je  povzročil  zlomljen/okvarjen  del orožja,  če  pred  odhodom  s  proge
                               orožja ne preda za pregled.


               10.5  Diskvalifikacija - nevarno ravnanje z orožjem

               Primeri nevarnega ravnanja z orožjem vključujejo, vendar niso omejeni samo na sledeče:


               10.5.1  Rokovanje z orožjem kadarkoli in kjerkoli izven varnostne cone, brez nadzora in odobritve RO.

               10.5.2  Če tekmovalec dovoli, da je cev orožja usmerjena nazaj v smeri streljanja ali na  strelski progi
                       preko določenega varnostnega kota proge (omejene izjeme: glej pravilo 5.2.7.3 in 10.5.6).


               10.5.3  Če  kadarkoli  med  izvajanjem  strelske  proge  tekmovalec  orožje  spusti  na  tla  ali  kako  drugače
                       povzroči padec orožja (ne glede na to ali je orožje napolnjeno ali prazno). V kolikor tekmovalec v
                       času strelske proge zaradi kakršnegakoli razloga namerno in varno položi orožje na tla ali drugo
                       stabilno površino, ne bo diskvalificiran pod pogojem, da:


                       10.5.3.1 Tekmovalec ohrani stalni fizični stik z orožjem vse dokler ga ne postavi na tla ali stabilno
                               površino in

                       10.5.3.2  Se cel čas ne oddalji od orožja dlje kot 1 meter (razen kadar je orožje pod nadzorom RO
                               odloženo na večji razdalji zaradi določene začetne pozicije) in


                       10.5.3.3  Da ne pride do kršitev iz pravila 10.5.2 in

                       10.5.3.4  Da je orožje v stanju pripravljenosti, kot je opisano v odstavku 8.1. ali


                       10.5.3.5  Da je orožje prazno, z odprtim zaklepom.


               10.5.4  Jemanje orožja iz toka ali vstavljanje v tok znotraj tunela.

               10.5.5  Če  tekmovalec  dovoli,  da  je  v  času  trajanja  proge  cev  pištole  usmerjena  v  katerikoli  del
                       njegovega telesa (sweeping). Do diskvalifikacije zaradi jemanja orožja iz toka ali vstavljanja v
                       tok ne pride kadar ima tekmovalec prst jasno viden izven zaščitnika sprožilca.

                                                                                                      
             10.5.6  Če tekmovalec dovoli, da je cev napolnjenega orožja med jemanjem iz toka/vstavljanjem v tok
                       usmerjena v drugo smer(nazaj) glede na progo, v polmeru 1 metra od tekmovalčevih nog. Polmer
                       1 metra se upošteva samo kadar je tekmovalec obrnjen direktno v smer proge.


               10.5.7  Nošenje ali uporaba več kot enega kosa orožja, kadarkoli v času trajanja proge.


               10.5.8  Držanje prsta znotraj zaščitnika sprožilca med odpravljanjem zastoja, ko tekmovalec orožje nima
                       usmerjeno v tarčo.

               10.5.9  Držanje prsta znotraj zaščitnika sprožilca med polnjenjem, menjavo ali praznjenjem orožja, razen
                       kadar je to izrecno dovoljeno (glej pravilo 8.1.2.5 in 8.3.7.1).


               10.5.10 Držanje prsta znotraj zaščitnika sprožilca med gibanjem glede na pravilo 8.5.1.


               10.5.11 Imeti polno orožje v toku v kateremkoli sledečem stanju:


                       10.5.11.1 Pištola enojnega delovanja z napolnjeno cevjo, brez aktivirane varovalke.


                       10.5.11.2 Pištola  dvojnega  ali  selektivnega  delovanja  z  napetim  kladivcem,  brez  aktivirane
                               varovalke.


                       10.5.11.3 Revolver z napetim kladivcem.


               10.5.12 Rokovanje s pravim ali lažnim(šolskim) strelivom v varni coni, v nasprotju s pravilom 2.4.4.

                       10.5.12.1 Izraz “rokovanja/ravnanje” ne prepoveduje tekmovalcu, da vstopi v varnostno cono z
                               napolnjenim  okvirjem  ali  napravo  za  hitro  polnjenje  na  pasu,  v  žepih  ali  torbi  pod
                               pogojem, da jih fizično ne jemlje iz njih, ko je znotraj varnostnega območja.


               10.5.13 Napolnjeno orožje brez izrecne odobritve sodnika.

               10.5.14 Pobiranje  orožja,  ki  pade.  Samo  sodnik  lahko  pobere  padlo  orožje,  ki  ga  po  kontroli  in/ali
                       praznjenju neposredno vstavi v torbo ali tok tekmovalca. Spuščanje/padec praznega orožja izven
                       proge  se  ne  smatra  kot  prekršek.  V  primeru,  če  tekmovalec  sam  pobere  pištolo  s  tal  bo
                       diskvalificiran.


                                                                                                      
               10.5.15 Uporaba  prepovedanega  ali  nevarnega  streliva  (glej  pravilo  5.5.4,  5.5.5  in  5.5.6)  in  uporaba
                       prepovedanega orožja (glej pravilo 5.1.10 in 5.1.11).


               10.6  Diskvalifikacija - nešportno obnašanje


               10.6.1  Tekmovalec  bo  diskvalificiran  s  tekmovanja,  če  RO  oceni  njegovo  obnašanje  kot  nešportno.
                       Primeri  nešportnega  obnašanja  vključujejo,  vendar  niso  omejeni  na:  goljufanje,  nepoštenost,
                       neupoštevanje  razumnih  navodil  uradne  osebe  ali  kakršnokoli  obnašanje,  ki  vpliva  na  ugled
                       športa. RM mora biti o diskvalifikaciji obveščen čimprej.


               10.6.2  Tekmovalec, za katerega RO meni, da je namerno odstranil ali povzročil izgubo zaščite za oči in
                       sluh z namenom pridobitve prednosti ali ponavljanja proge bo diskvalificiran.


               10.6.3  S  strelišča  se  morajo  umakniti  tudi  druge  osebe,  če  sodnik  meni,  da  je  njihovo  vedenje
                       nesprejemljivo.  Primeri  neprimernega  obnašanja  so,  vendar  niso  omejeni  na:  neupoštevanje
                       razumnih navodil uradnih oseb, motenje poteka proge ali tekmovalca in katerokoli drugo vedenje,
                       ki vpliva na ugled športa.

               10.7  Diskvalifikacija - prepovedane substance

               10.7.1  Vse osebe na IPSC tekmah morajo biti psihično in fizično popolnoma prisebne.


               10.7.2  IPSC smatra zlorabo alkohola, zdravil brez recepta, nebistvenih zdravil, in uporabo prepovedanih
                       snovi  in  snovi  za  povečanje  fizičnih  sposobnosti,  ne  glede  na  to  kako  so  vzeti,  za  zelo  resen
                       prekršek.


               10.7.3  Razen iz  medicinskih vzrokov, tekmovalci in uradno osebje tekme ne smejo biti pod vplivom
                       zdravil (vključno z alkoholom) kadarkoli v času trajanja tekme. Oseba, ki je po mnenju RM vidno
                       pod  vplivom  teh  sredstev  bo  diskvalificirana  s  tekme  in  lahko  se  zahteva,  da  se  odstrani  s
                       strelišča.


               10.7.4  IPSC ima pravico prepovedati neke substance in kadarkoli opraviti testiranje (glej posebna IPSC
                       Anti-Doping pravila).


                                                                                                 
             11 POGLAVJE: Arbitraža in tolmačenje pravil


               11.1  Osnovna pravila


               11.1.1  Administracija -  V nobeni športni disciplini, ki se odvija po določenih pravilih se ni mogoče
                       izogniti občasnim sporom. Znano je, da je pri tekmovanjih višje stopnje tekmovalcu uvrstitev in
                       končni  rezultat  veliko  bolj  pomemben.  Z  efektivnim  vodenjem  in  planiranjem  tekmovanja  se
                       lahko prepreči večino sporov, če že ne vseh.

               11.1.2  Dostop  -  Pritožbe  za  arbitražo  so  lahko  predložene za  katerokoli  zadevo  v  skladu  s  sledečimi
                       pravili,  razen  kadar  z  nekim  drugim  pravilom  izrecno  ni  odobrena.  Pritožbe  vložene  zaradi
                       diskvalifikacije,  ki  je  posledica  kršenja  varnostnih  pravil  bodo  obravnavane  le  v  smislu
                       ugotavljanja ali je bila kršitev dejansko nevarno ravnanje za diskvalifikacijo. Ugovor tekmovalca
                       na opis kršitve s strani uradne osebe se ne upošteva.

               11.1.3  Pritožbe - Na prvi stopnji odloča sodnik strelske proge. Če se tekmovalec z njegovo odločitvijo
                       ne strinja, se o tem obvesti CRO za progo ali območje, ki nato odloča o pritožbi. Če je po tem
                       nesoglasje še prisotno, se za odločitev pozove glavnega sodnika RM.

               11.1.4  Pritožbe arbitražni komisiji  - V kolikor se tekmovalec še vedno ne strinja z odločitvijo, lahko
                       pritožbo predloži arbitražni komisiji.


               11.1.5  Ohranjanje dokazov - Tekmovalec mora o svoji zahtevi za predložitev pritožbe arbitražni komisiji
                       obvestiti glavnega sodnika. Zahteva lahko tudi, da uradno osebje ohrani vse dokazne dokumente
                       ali drugo evidenco za razpravo. Avdio in/ali video posnetki se ne štejejo kot dokaz.


               11.1.6  Sestava pritožbe - Tekmovalec je odgovoren za sestavo pritožbe v pisni obliki, dostavo in plačilo
                       ustrezne pristojbine. Pritožba mora biti posredovana glavnemu sodniku RM v točno predpisanem
                       času.


               11.1.7  Odgovornosti/dolžnosti uradnih oseb - Vsaka uradna oseba, ki prejme zahtevo za arbitražo mora
                       evidentirati identiteto vseh prič in uradnih oseb vpletenih v dogodek in o tem nemudoma obvestiti
                       RM ter mu posredovati vse informacije.


               11.1.8  Odgovornost/dolžnost direktorja tekme - Po prejemu zahteve od glavnega sodnika mora direktor
                       pozvati arbitražno komisijo v zasebni prostor takoj, ko je to mogoče.

                                                                                                        
               11.1.9  Odgovornost/dolžnost  arbitražne  komisije  -  Dolžnost  arbitražne  komisije  je  spoštovati  in
                       uveljaviti IPSC pravila ter odločati skladno s temi pravili. Kadar pravila narekujejo tolmačenje ali
                       kadar primer ni opisan v pravilih, mora komisija odločati in sprejeti najboljšo presojo v duhu s
                       pravili.


               11.2  Sestava arbitražne komisije

               11.2.1  Tekmovanja III. stopnje ali več - arbitražna komisija je sestavljena na podlagi sledečih pravil:

                       11.2.1.1  IPSC predsednik, njegov pooblaščenec ali uradnik tekme (določen s strani MD), v tem

                               zaporedju, imajo predsedujočo vlogo v komisiji, vendar brez pravice glasovanja.
                       11.2.1.2  Trije člani arbitraže, ki jih določi IPSC predsednik ali pooblaščenec, ali direktor tekme
                               (v tem zaporedju), vsak s pravico do enega glasu.

                       11.2.1.3  Kadar je mogoče bi morali biti člani komisije certificirani sodniki, ki so tekmovali na
                               tekmi.

                       11.2.1.4  Predsednik  ali  katerikoli  član  komisije  pod  nobenim  pogojem  ne  sme  biti  udeležen  v
                               predhodnih odločitvah ali kasnejših pritožbah, ki so pripeljale do arbitraže.

               11.2.2  Tekme I. in II. stopnje - MD lahko določi za arbitražno komisijo tri člane, ki nimajo neposredne
                       povezave s pritožbo ali konflikta interesov v zvezi z dokončno odločbo. Člani komisije naj bi bili
                       certifikirani  sodniki,  če  je  le  mogoče.  Glasujejo  vsi  člani  komisije.  Najstarejša  uradna  oseba
                       oziroma najstarejša oseba (če ni certifikiranih sodnikov) bo predsednik komisije.


               11.3  Časovne omejitve in zaporedje


               11.3.1  Časovna omejitev za pritožbo - Pisna pritožba arbitražni komisiji mora biti posredovana RM na
                       predpisanem obrazcu, s priloženo pristojbino in v roku ene ure od časa spornega dogodka, ki ga je
                       zabeležil  RO.  V  kolikor  se  pritožba  ne  vloži  v  tem  času  se  smatra  za  neveljavno  in  nadaljnji
                       ukrepi  ne  bodo  izvedeni.  RM  na  obrazec  za  pritožbo  takoj  zabeleži  čas  in  datum  prejema
                       pritožbe.

               11.3.2  Časovna  omejitev  za  odločanje/razsodbo  -  Komisija  mora  podati  odločitev  v  roku  24  ur  od
                       trenutka, ko je bila podana pritožba ali pred končno razglasitvijo rezultatov s strani MD (karkoli
                       nastopi prej). Če komisija ne poda odločitve v predpisanem času, se pritožba avtomatsko razglasi
                       za uspešno/odobreno (tako pritožbe prve stranke kot pritožbe tretjih oseb - glej pravilo 11.7.1) in
                       pristojbina bo vrnjena.


               11.4  Denarne pristojbine


                                                                                           
              11.4.1  Znesek/taksa -  Na tekmah III. stopnje ali več tekmovalec ob vložitvi pritožbe komisiji plača 100
                       dolarjev (USD) ali ekvivalent maksimalne pristojbine za posamezno tekmo (kar je nižja vsota),
                       preračunano v lokalno valuto. Takso za pritožbo za ostale tekme določi organizator tekmovanja,
                       vendar  zneski  ne  morejo  preseči  100  dolarjev  (USD)  ali  ekvivalentno  preračunano  v  lokalno
                       valuto. Če pritožbo odda RM glede spornega vprašanja v zvezi s tekmovanjem, se taksa ne plača.


               11.4.2  Izplačilo - Če komisija odloči v korist pritožbe, se taksa vrne tekmovalcu. V nasprotnem primeru,
                       pri tekmah I. in II. stopnje, se takso posreduje regionalnem ali nacionalnem inštitutu za sodnike
                       (RROI ali NROI). Pri tekmah III. stopnje ali več se taksa posreduje IROA.

               11.5  Pravila postopka

               11.5.1  Dolžnosti in postopek komisije - Komisija preuči pisno pritožbo in zadrži denarno takso, ki jo
                       plača tekmovalec, vse dokler o zadevi dokončno ne odloča.


               11.5.2  Predložitev - Komisija lahko od nosilca pritožbe zahteva, da osebno poda dodatne podrobnosti o
                       sporni zadevi in ga lahko izpraša o vseh podrobnostih v zvezi s pritožbo.


               11.5.3  Razprava  -  Komisija  lahko  od  tekmovalca  zahteva,  da  se  umakne,  medtem  ko  proučuje  vse
                       nadaljnje dokaze.


               11.5.4  Priče - Komisija lahko izpraša uradno osebje in ostale priče ter pregleda vse priložene dokaze.

               11.5.5  Vprašanja - Komisija sme uradnemu osebju in pričam postavljati kakršnakoli vprašanja vezana na
                       pritožbo.


               11.5.6  Mnenja - Člani komisije se vzdržijo izražanja svojega mnenja ali razsodbe medtem, ko postopek
                       še poteka.


               11.5.7  Pregled  prostora  -  Komisija  lahko  pregleda  strelišče  oziroma  prostor,  vezan  na  pritožbo  in
                       zahteva, da jih pri tem spremlja uradna oseba za katero meni, da bi lahko koristila pri končni
                       odločitvi.


               11.5.8  Nedopusten vpliv - Vsak, ki poskuša vplivati na člane komisije kakorkoli drugače kot z dokazi
                       mu sledi disciplinski postopek s strani arbitražne komisije.


                                                                                                   
             11.5.9  Posvetovanje/razprava  -  Ko  komisija  meni,  da  ima  dovolj  informacij  in  dokazov  bo  v
                       ločenem/zasebnem prostoru razpravljala in razsodila glede na večino glasov članov komisije.


               11.6  Odločitev in posledice


               11.6.1  Odločitev komisije -  Ko komisija razsodi  o pritožbi, pokliče nosilca pritožbe (tekmovalca), RO
                       proge in RM, da razglasijo razsodbo.


               11.6.2  Izvajanje razsodbe - RM je dolžan izvršiti odločitev komisije. Razsodbo objavi na mesto vidno
                       vsem tekmovalcem. Razsodba ni retroaktivna, kar pomeni, da se ne more uveljavljati za primere,
                       ki so se zgodili pred obravnavanim.

               11.6.3  Razsodba je dokončna - Odločitev komisije je dokončna in se zoper nje ne more ugovarjati/vložiti
                       pritožbe,  razen  kadar  RM  po  razsodbi,  vendar  pred  objavo  končnih  rezultatov,  sprejme  nove
                       dokaze, ki bi lahko veljali za ponovno obravnavanje.


               11.6.4  Zapisnik  -  O  odločitvah  komisije  se  vodi  zapisnik,  ki  lahko  služi  kot  primer  za  morebitne
                       nadaljnje podobne primere na tem tekmovanju.


               11.7  Pritožbe tretjih oseb


               11.7.1  Pritožbo lahko predložijo tudi druge osebe po predpisih za pritožbe tretje osebe. V tem primeru
                       obveljajo vse določbe iz tega poglavja.


               11.8  Tolmačenje pravil


               11.8.1  Tolmačenje teh pravil je dolžnost IPSC izvršnega odbora.


               11.8.2  Oseba, ki želi razlago posameznega pravila mora vprašanja v pisni obliki poslati na sedež IPSC
                       po pošti, faksu ali e-mailu.


               11.8.3  Vse razlage pravil objavljene na IPSC spletni strani začnejo veljati in se jih mora upoštevati na
                       vseh  IPSC  tekmah  najmanj  7  dni  po  objavi.  Vse  takšne  razlage  so  predmet  potrditve  ali
                       spremembe pravil na naslednji IPSC skupščini.

                                                                                                   
               12 POGLAVJE: Razne zadeve

               12.1  Dodatki

               Vsi dodatki, ki se tu pojavljajo so sestavni del pravilnika.


               12.2  Jezik

               Angleški  jezik je  uradni jezik  IPSC  pravilnika.  V  primeru,  da  obstajajo  razlike  v  prevodu  pravil  med
               angleško verzijo tega pravilnika in prevodom v ostale jezike se angleška verzija smatra za uradno verzijo.


               12.3  Zanikanje odgovornosti

               Tekmovalci in ostale osebe na IPSC tekmovanjih so v popolnosti, edini in osebno odgovorni, da z vso
               opremo,  ki  so  jo  prinesli  na  tekmo  v  popolnosti  spoštujejo  vse  zakone  sprejete  v  geografskem  ali
               političnem območju, kjer se tekma izvaja. Niti IPSC in vso IPSC uradno osebje, organizacije včlanjene v
               IPSC niti uradno osebje organizacij včlanjenih v IPSC ne sprejemajo kakršnekoli odgovornosti. Prav tako
               ne odgovarjajo za izgubo, okvaro, nezgodo, poškodbo ali smrt storjeno komurkoli kot rezultat zakonitega
               ali nezakonitega koriščenja te opreme.


               12.4  Spol

               V tekstu pravil je načeloma vse napisano v moškem spolu, vendar velja tak opis tudi za ženski spol.

               12.5  Slovar

               Prevod ni potreben


               12.6  Mere

               Prevod ni potreben
               Kjer so v teh pravilih izražene mere, so tiste v oklepajih podane samo kot vodič.


                                                                                                    
             DODATEK A1: IPSC tekmovalni nivoji


               P = Priporočljivo (Recommended), O = obvezno (Mandatory)

                                                                        Level  Level  Level  Level  Level

                                                                          I      II    III    IV     V

                        1.   Mora upoštevati zadnjo verzijo IPSC pravil   O      O      O     O      O
                        2.   Tekmovalci morajo biti člani svoje IPSC regije   P   O     O     O      O
                           (glej poglavje 6.5)

                        3.   Direktor tekme                               O      O      O     O      O

                        4.   Glavni sodnik (RM) – dejanski ali imenovani   O     O      O     O      O

                        5.   Glavni sodnik potrjen s strani regionalnega direktorja   P   P   O   P   P

                        6.   Glavni sodnik potrjen s strani izvršnega odbora IPSC             O      O
                        7.   En višji sodnik na območje (CRO)             P      P      P     O      O

                        8.   En NROI sodnik na progi                      P      P      O     O      O

                        9.   En IROA sodnik na progi                                    P     O      O

                        10.  IROA sodnik za rezultate                                   P     O      O

                        11.  En član osebja strelske proge (menjava tarč)   P    P      P      P     P
                           za vsakih 6 nabojev
                        12.  Proge potrjene od regionalnega direktorja    P      P      O

                        13.  Proge potrjene od komisije IPSC                            O     O      O

                        14.  IPSC potrjevanje (glej točko 24)                           O     O      O

                        15.  Kronograf                                           P      P     O      O

                        16.  Registracija tekme pri IPSC tri mesece vnaprej             O

                        17.  Soglasje IPSC skupščine v ciklu treh let                         O      O

                        18.  Vpis v IPSC koledar tekmovanj                              O     O      O

                        19.  Poročila o tekmi na IROA                                   O     O      O

                        20.  Priporočeno minimalno število nabojev
                           Pištola                                        40     80    150    300   450
                           Puška (glej pravilo 1.2.1)                     40     80    150    200   250


                                                                                                           69
                           Šibrenica                                      40     80    150    200   250

                        21.  Število prog                                 -      -      -     24     30
                           Pištola
                           Priporočeno minimalno število prog
                           Pištola                                        3      6     12      -      -
                           Puška                                          3      6     12     24     30
                           Šibrenica                                      3      6     12     24     30

                        22.  Priporočeno minimalno število tekmovalcev
                           Pištola                                        10     50    120    200   300
                           Puška                                          10     50    120    200   300
                           Šibrenica                                      10     50    120    200   300

                        23.  Ocenjevanje tekmovanja (število točk)        1      2      3      4     5

               24. Mednarodno potrjevanje v IPSC tekme I ali II stopnje ni potrebno. Regionalni direktor je pristojen, da
               uvede svoje lastne kriterije in postopek za potrejevanje tekmovanj znotraj njegove regije.


                                                                                           
                DODATEK 2: IPSC priznavanje


               Pred začetkom tekme mora organizator določiti katere tekmovalne skupine bodo priznane.

               Če  ni  drugače  določeno,  se  na  IPSC  tekmah  priznavajo  skupine  in  kategorije  na  podlagi  števila
               registriranih tekmovalcev, ki dejansko tekmujejo na tekmi, vključno z diskvalificiranimi tekmovalci (npr.
               če ima skupina na tekmi III stopnje 10 tekmovalcev in je en ali več tekmovalcev diskvalificiranih med
               tekmo, bo skupina še naprej priznana), na podlagi sledečih kriterijev:

               1. Skupine:

               I. in II. stopnja……………………………….. Minimalno 5 tekmovalcev v skupini (priporočeno)
               III. stopnja………………………………….... Minimalno 10 tekmovalcev v skupini (obvezno)
               IV. in V. stopnja……………………………... Minimalno 20 tekmovalcev v skupini (obvezno)

               2. Kategorije

               Za priznavanje kategorije je potrebno najprej doseči uvrstitev v tekmovalno skupino.

               Tekmovanja  vseh  stopenj………………….Minimalno  5  tekmovalcev  v  skupini  znotraj  priznanih
               kategorij (glej priznano listo ki sledi).

               3. Posamezne kategorije:

               Kategorije odobrene za posamezno skupino so:

               (a) Ženske…………………….Tekmovalke - ženskega spola
               (b) Junior-mladinci…………...Tekmovalci, ki so na prvi dan tekmovanja stari manj kot 18 let
               (c) Seniorji…………………....Tekmovalci, ki so na prvi dan tekmovanja stari več kot 50 let
               (d) Super Seniorji………...…..Tekmovalci, ki so na prvi dan tekmovanja stari več kot 60 let.
                                                 Super senior ima možnost tekmovati v kategoriji Senior, vendar
                                            ne v obeh. Če v Super Seniorjih ni dovolj prijavljenih za
                                            priznanje kategorije, bodo vsi vključeni v Seniorje.

               4. Timske/ekipne kategorije

               IPSC tekmovanja lahko priznavajo za timske nagrade sledeče:

               (a) Regionalne ekipe po skupinah
               (b) Regionalne ekipe po skupinah za kategorijo Ženske                                                                        
               (c) Regionalne ekipe po skupinah za kategorijo Junior-mladinci
               (d) Regionalne ekipe po skupinah za kategorijo Senior
               (e) Regionalne ekipe po skupinah za kategorijo Super Seniorji

                                 DODATEK 3: “Shoot-Off” izločilna tabela


                     Top 16           Četrtfinale           Polfinale           Finale          Nagrade

                                   Posamezno izključevanje                   Najboljši trije
                                     (Single elimination)                        (3)

                       1
                       15            Zmagovalec          Zmagovalec A
                       9             Zmagovalec
                       7                                                     Zmagovalec
                       5
                       13            Zmagovalec
                       11            Zmagovalec          Zmagovalec B
                       3                                                                         Prvak
                       4                                                                           &
                       12            Zmagovalec                                                 2. mesto
                       14            Zmagovalec          Zmagovalec C
                       6                                                     Zmagovalec
                       8
                       10            Zmagovalec          Zmagovalec D
                       16            Zmagovalec
                       2

                                                                              Poraženec
                                                                                 A/B

                                                                              Poraženec         3. mesto
                                                                                 C/D


                                                                                                          
DODATEK A4: Odobrena razmerja strelskih prog


                        Proge                  Kratke                 Srednje                  Dolge
                         12                       6                       4                      2
                         13                       7                       4                      2
                         13                       6                       5                      2
                         14                       7                       5                      2
                         14                       8                       4                      2
                         14                       6                       6                      2
                         15                       8                       5                      2
                         15                       7                       6                      2
                         16                       8                       6                      2
                         16                       9                       5                      2
                         17                       9                       6                      2
                         18                       9                       6                      3
                         19                      10                       6                      3
                         19                       9                       7                      3
                         20                      10                       7                      3
                         20                      11                       6                      3
                         20                       9                       8                      3
                         21                      11                       7                      3
                         21                      10                       8                      3
                         22                      11                       8                      3
                         22                      12                       7                      3
                         23                      12                       8                      3
                         24                      12                       8                      4
                         25                      13                       8                      4
                         25                      12                       9                      4
                         26                      13                       9                      4
                         26                      14                       8                      4
                         26                      12                      10                      4
                         27                      14                       9                      4
                         27                      13                      10                      4
                         28                      14                      10                      4
                         28                      15                       9                      4
                         29                      15                      10                      4
                         30                      15                      10                      5

                                                                                                          
DODATEK B1: Postavitev tarč


               Rezanje vrhov na palici tarče zagotavlja izboljšan viden videz.

image020
                                                                                                          
DODATEK B2: IPSC Tarča

               (0.5 cm netočkovne meje okoli cele tarče)

                                                         Točkovanje
                                           Major             Polje           Minor
                                             5                A                5
                                             4                C                3
                                             2                D                1

image022

                                                                                                        
DODATEK B3: IPSC Mini tarče

               (0.3 cm netočkovne meje okoli cele tarče)


                                                         Točkovanje
                                          Major             Polje            Minor
                                            5                A                 5
                                            4                C                 3
                                            2                D                 1

                                                                                                         
DODATEK C1: Kalibracija IPSC poperja


                   1.  Glavni sodnik mora zagotoviti določeno zalogo streliva in eno ali več pištol, katero uradno osebje
                       uporablja kot uradno opremo za kalibracijo.

                   2.  Pred začetkom tekme se strelivo za kalibracijo meri preko kronografa po postopku opisanem v
                       pravilu 5.6.3.3, z izjemo, da se zahteva samo 4 naboje za vsako kalibracijo orožje. Strelivo za
                       kalibracijo mora vsakič, ko se meri iz izbranih pištol doseči faktor moči 125 (odstopnaje +/-5%).

                   3.  Ko glavni sodnik odobri strelivo za kalibracijo in določi orožje ta ne more biti več predmet za
                       pritožbo s strani tekmovalca.

                   4.  Glavni sodnik mora pred ali kadarkoli med tekmovanjem zagotoviti kalibracijo za vsak poper.

                   5.  Za  začetno  kalibracijo  mora  biti  vsak  poper  postavljen,  da  pade,  ko  je  zadet  v  kalibracijsko
                       območje  z  določenim  orožjem  za  kalibracijo.  Strel  mora  biti  izstreljen  s  strelnega  mesta  na
                       strelski progi, ki je najbolj oddaljeno od poperja in je tekmovalcu viden vsaj del kalibracijskega
                       območja. Kalibracijske cone so označene v orisih na naslednjih straneh.

                   6.  Če  v  času  trajanja  strelske  proge  poper  ne  pade,  ko  je  zadet  ima  tekmovalec  na  voljo  tri
                       alternative:

                          a.  V poper strelja toliko časa, dokler ne pade. V tem primeru ni potreben noben nadaljnji
                              ukrep in strelska proga se točkuje “kot je bila odstreljena”.

                          b.  Poper  je  ostal  v  mirovanju,  tekmovalec  ne  išče  kalibracije.  V  tem  primeru  se  strelska
                              proga točkuje kot “kot je bila odstreljena”, s tem da se poper točkuje kot zgrešen.

                          c.  Tekmovalec v poper ne strelja ponovno in zahteva kalibracijo. V tem primeru se poperja
                              in prostora okoli njega (na katerem stoji) ne sme dotikati nihče. Če uradna oseba prekrši
                              to  pravilo,  tekmovalec  progo  ponovi.  Če  pravilo  prekrši  tekmovalec  ali  kdo  drug,  se
                              poper točkuje kot zgrešen, preostanek prog se točkuje “kot je bila odstreljena”.

                          d.  Če poper pade zaradi kakršnegakoli razloga (npr.veter), preden se ga lahko kalibrira, se
                              odredi ponavljanje proge.

                   7.  Če  ne  pride  do  nobenih  sprememb,  mora  sodnik  voditi  preizkus  kalibracije  poperja  (kadar  se
                       zahteva pod točko 6(c) zgoraj) čim bližje točki s katere je tekmovalec streljal s poperjem. Velja
                       naslednje:

                          a.  Če sodnik s prvim strelom zadane poper v kontrolnem območju ali nižje in ta pade se
                              šteje, da je poper pravilno kalibriran in bo točkovan kot zgrešen.


                                                                                                      
b.  Če sodnik s prvim strelom zadane poper v kontrolnem območju ali nižje, vendar ta ne
                              pade, se  šteje  kot  nepravilno  kalibriran. Ko je  poper  pravilno  umerjen,  bo tekmovalec
                              progo ponavljal.

                          c.  Če sodnik s prvim strelom popolnoma zgreši poper, mora strel ponavljati dokler se ne
                              zgodi eden od primerov navedenih v točki 7(a) ali 7(b).

                   8.  Odobrene  kovinske  plošče  se  ne  kalibrira  in  se  ni  možno  pritožiti  zoper  njihove
                       kalibracije/umerjenosti (glej pravilo 4.3.3.2).


                                                                                                   
DODATEK C2: IPSC poper


                         PIŠTOLA                                                       PUŠKA/ŠIBRA
                                                          Točke                          5 ali 10 točk
                           5 točk
                                                       Minor/Major                 (pravilo 9.4.1.1 in 9.4.1.2)
                                                           Kazni
                        Minus 10 točk                                                   Minus 10 točk
                                             Zgrešen(miss) / Nestrelni (No-Shoot)


                                   Kalibracijske cone za vsak poper so označene v osenčenem območju


                                                Toleranca/dopuščanje +/- 0.5 cm

               Kovinske točkovne in kazenske (no-shoots) tarče, ki se pri strelu lahko nenamenoma obrnejo na rob ali v stran, so
               izrecno prepovedane. Uporaba takih tarč se kaznuje po IPSC sankcijah (glej pravilo 4.3.1.1).

image029


                                                                                                  
DODATEK C3: IPSC kovinske plošče


                          PIŠTOLA                                                   PUŠKA/ŠIBRENICA
                                                           Točke                        5 ali 10 točk
                            5 točk
                                                        Minor/Major                (Pravilo 9.4.1.1 in 9.4.1.2)
                                                           Kazni
                         Minus 10 točk           Zgrešen(miss) / Kazenske(No-           Minus 10 točk
                                                           Shoot)

                    Okrogla         Kvadratna               Dimenzije              Okrogla       Kvadratna
                    20 cm O          15x15 cm               Minimum                15 cm O        15x15 cm
                    30 cm O          30x30 cm              Maximum                 30 cm O        45x30 cm

                                                           PUŠKA
                         Razdalja tarč                            Test streljanja (pravilo 2.5.3)
                          75 - 100 m                       15 cm O                        15x15 cm
                          101 – 200 m                      20 cm O                        20x20 cm
                          201 – 300 m                      30 cm O                        30x30 cm
                                            Razdalje in mere morajo biti jasno navedene


                                              Pomembna konstrukcijska navodila
                 Kovinske plošče, ki se pri strelu slučajno obrnejo na rob ali v stran, so izrecno prepovedane. Njihova uporaba se
                                          kaznuje po IPSC sankcijah (glej pravilo 4.3.1.1).

                   Pri tekmovanjih s pištolami bi morale biti kovinske plošče postavljene na trdo kritje/hard cover ali kovinske
                                                  podstavke višine najmanj 1 m.

image031


                                                                                             
DODATEK C4: Poročilo dnevnih meritev s kronografom


  image034                                                                                                        

 


DODATEK D1: Odprta skupina


                   1.   Minimalni faktor moči za Major                         160
                   2.   Minimalni faktor moči za Minor                         125
                   3.   Minimalna teža krogle                                  120 grain za Major
                   4.   Minimalen kaliber krogle/dolžina tulca                 9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
                   5.   Minimalen kaliber krogle za Major                      Ne
                   6.   Minimalna sila proženja (glej dodatek E4a)             Ne
                   7.   Maksimalna velikost orožja                             Ne
                   8.   Maksimalna dolžina okvirja                             170 mm (glej dodatek E1)
                   9.   Maksimalna kapaciteta streliva                         Ne
                   10.   Maksimalna razdalja pištole in s trupom povezano opremo    50 mm (glej pravilo 5.2.5)
                   11.   Pravilo 5.2.10 / Dodatek E2 velja                     Ne
                   12.   Optični/elektronski merki                             Da
                   13.   Kompenzatorji, odprtine, dušilci zvoka in ognja       Da

               Posebni pogoji:

                   14. Strelivo,  ki  ni  v  skladu  z  minimalno  težo  naboja,  vendar  doseže  večji  faktor  moči(major)  po
                       merjenju s kronografom, se šteje za nevarno in mora biti odstranjeno s tekmovanja (glej pravilo
                       5.5.6). Če teža prvega naboja, stehtana na podlagi pravila 5.6.3.3., tehta manj kot je predpisana
                       minimalna  teža  naboja  za  Major  faktor  moči  bo  veljalo  pravilo  5.6.3.6  in  bo  naslednji  naboj
                       stehtan kot končni in bo določil težo naboja.


                                                                                       
DODATEK D2: Standardna skupina


                   1.   Minimalni faktor moči za Major                         170
                   2.   Minimalni faktor moči za Minor                         125
                   3.   Minimalna teža krogle                                  Ne
                   4.   Minimalen kaliber krogle/dolžina tulca                 9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
                   5.   Minimalen kaliber krogle za Major                      10 mm (0.40"), glej spodaj
                   6.   Minimalna sila proženja (glej dodatek E4a)             Ne
                   7.   Maksimalna velikost orožja                             Da, glej spodaj
                   8.   Maksimalna dolžina okvirja                             Da, glej spodaj
                   9.   Maksimalna kapaciteta streliva                         Ne
                   10.   Maksimalna razdalja pištole in s trupom povezano opremo    50 mm (glej pravilo 5.2.5)
                   11.   Pravilo 5.2.10 / Dodatek E2 velja                     Da
                   12.   Optični/elektronski merki                             Ne
                   13.   Kompenzatorji, odprtine, dušilci zvoka in ognja       Ne, glej spodaj

               Posebni pogoji:

                   14. Pištola, ki je v stanju pripravljenosti (glej odstavek 8.1), vendar nenapolnjena in z vstavljenim
                       praznim okvirjem ali praznim zaprtim bobnom, se mora popolnoma prilegati notranjosti škatle z
                       dimenzijami  225mm  x  150mm  x  45mm  (toleranca  +  1mm,  -  1mm).  Vsi  okvirji  morajo  biti
                       preizkušeni in uspešno opraviti test.

                   15. Tekmovalec pištolo vstavi (ali vzame) v škatlo tako, da je zaklep (ali cev revolverja) postavljeno
                       paralelno  z  najdaljšo  stranjo  škatle.  Zadnji  nastavljivi  merek  je  lahko  malo  stisnjen  med
                       vstavljanjem,  zaklep  popolnoma  zaprt  in  vsi  ostali  deli  (npr.  preklopni  merki,  repetirne
                       ročice,naslon  za  palec,  itd.)  morajo  biti  popolnoma  iztegnjeni  in  pravilno  nameščeni  v  škatli.
                       Raztegljivi okvirji in okvirji z vzmetnim dnom (base pad)jo so izrecno prepovedani.

                   16. Dodatne odprtine na cevi niso dovoljene. Dodatne odprtine se sme delati le na zaklepu.

                   17. 357 SIG je dovoljen kaliber za večji (Major) faktor v primeru, da doseže predpisan minimalni
                       faktor moči. Ta privolitev poteče 31. decembra 2017.


                                                                           
DODATEK D3: Skupina Classic


                   1.   Minimalni faktor moči za Major                         170
                   2.   Minimalni faktor moči za Minor                         125
                   3.   Minimalna teža krogle                                  Ne
                   4.   Minimalen kaliber krogle/dolžina tulca                 9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
                   5.   Minimalen kaliber krogle za Major                      10 mm (0.40"), glej spodaj
                   6.   Minimalna sila proženja (glej dodatek E4a)             Ne
                   7.   Maksimalna velikost orožja                             Da, glej spodaj
                   8.   Maksimalna dolžina okvirja                             Da, glej spodaj
                   9.   Maksimalna kapaciteta streliva                         Da, glej spodaj
                   10.   Maksimalna razdalja pištole in s trupom povezano opremo    50 mm (glej pravilo 5.2.5)
                   11.   Pravilo 5.2.10 / Dodatek E2 velja                     Da
                   12.   Optični/elektronski merki                             Ne
                   13.   Kompenzatorji, odprtine, dušilci zvoka in ognja       Ne

               Posebni pogoji:

                   14. Pištola, ki je v stanju pripravljenosti (glej odstavek 8.1), vendar nenapolnjena in z vstavljenim
                       praznim  okvirjem,  se  mora  popolnoma  prilegati  notranjosti  škatle  z  dimenzijami  225mm  x
                       150mm  x  45mm  (toleranca  +  1mm,  -  0mm).  Vsi  okvirji  morajo  biti  preizkušeni  in  uspešno
                       opraviti test.

                   15. Tekmovalec pištolo vstavi (in vzame) v škatlo tako, da je zaklep postavljen paralelno z najdaljšo
                       stranjo  škatle.  Zadnji  nastavljivi  merek  je  lahko  malo  stisnjen  med  vstavljanjem,  zaklep
                       popolnoma zaprt in iztegnjen ter pravilno nameščen v škatlo.

                   16. Pištole morajo biti osnovane in po videzu enake klasičnemu 1911 modelu. To pomeni, da imajo
                       enojni okvir, en kos kovinskega okvirja, zaklep s sprednjim izrezom in protiprašno zaščito (z ali
                       brez  vodila  za  dodatke-accessory  rail),  ki  ima  maksimalno  dolžino  75  mm,  ko  je  merjeno  od
                       sprednjega robu protiprašne zaščite do zadnjega dela zatiča utrjevala zaklepa.

                       16.1 Odprtina okvirja ne sme presegati maksimalne zunanje širine 35 mm. Ustreznost odprtine se
                           preveri s pomočjo 35 mm široke in vsaj 5 mm globoke izrezane odprtine na dnu škatle ali z
                           uporabo ravnila oziroma pomičnim merilom, kakor to določi RM.

                   17. Spremembe  kot  so  izrezi  na  zaklepu,  nasloni  za  palec  šibke  roke,  ročica  za  repetiranje  niso
                       dovoljene.

                   18. Dovoljene spremembe so: preoblikovano zaklepišče (ravna zgornja površina, itd.), preoblikovan
                       ščitnik sprožilca (kvadraten, prirezan, itd.), zaobljena zadnja stran ročaja, “bull” ali konične cevi,
                       izboljšani izvlečniki, zareze za prste (strojne, dodatne ali zavite okoli ročaja, itd.), preoblikovan

                                                                                         
                       gumb za izmet nabojnika, sprožilci, kladivce, posamezne/obojestranske mehanske varovalke za
                       palec,  katerikoli  odprti  merki  in  povečan  vzvod  za  zadržanje  zaklepa  v  zadnjem  položaju  ter
                       ščitnik palca pod pogojem, da ni naslon za palec šibke roke.

                       18.1 Ostale  dovoljene  spremembe  so  »lepotne«  narave  (npr.po  meri  izdelani  vložki  za  ročaj,
                           »okraski« ali podobna površinska vgraviranja, zareze za boljši oprijem, itd.).

                   19. Okvirji, ki so dosegljivi tekmovalcu med izvajanjem strelske proge ob znaku za start ne smejo
                       vsebovati več kot 8 nabojev (za Major faktor moči) ali 10 nabojev (za Minor faktor moči).

                   20. 357 SIG je dovoljen kaliber za večji (Major) faktor v primeru, da doseže predpisan minimalni
                       faktor moči. Ta privolitev poteče 31. decembra 2017.


                                                                              
                   DODATEK D4: Tovarniška skupina


                   1.   Minimalni faktor moči za Major                         Ne pride v poštev
                   2.   Minimalni faktor moči za Minor                         125
                   3.   Minimalna teža krogle                                  Ne
                   4.   Minimalen kaliber krogle/dolžina tulca                 9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
                   5.   Minimalen kaliber krogle za Major                      Ne pride v poštev
                   6.   Minimalna sila proženja (glej dodatek E4a)             2.27 kg (5 lbs.) za prvi strel
                   7.   Maksimalna velikost orožja                             Max. Dolžina cevi 127 mm
                   8.   Maksimalna dolžina okvirja                             Ne
                   9.   Maksimalna kapaciteta streliva                         Da, glej spodaj
                   10.   Maksimalna razdalja pištole in s trupom povezane opreme    50 mm (glej pravilo 5.2.5)
                   11.   Pravilo 5.2.10 / Dodatek E2 velja                     Da
                   12.   Optični/elektronski merki                             Ne
                   13.   Kompenzatorji, odprtine, dušilci zvoka in ognja       Ne

               Posebni pogoji:

                   14. V tovarniški skupini se lahko uporablja le pištole, ki so objavljene na seznamuki je objavljen na
                       spletni  strani  IPSC.  Pištole  za  katere  IPSC  smatra,  da  so  izključno  enojnega  delovanja  so  po
                       izrecno prepovedane. Uraden IPSC protokol za merjenje dolžine cevi je opisan v dodatku E4b.

                   15. Pištole  z  zunanjim  kladivcem  morajo  biti  ob  startnem  signalu  popolnoma  spuščene/sproščene
                       (pravilo  8.1.2.5).  Poskus  prvega  strela  mora  biti  z  dvojnim  delovanjem.  Tekmovalci,  ki  po
                       startnem signalu (vendar pred prvim strelom) napnejo kladivce na pištoli, ki ima napolnjeno cev
                       dobijo eno proceduralno kazen za vsak tak primer. Kazen se ne dodeli kadar navodila za strelsko
                       progo zahtevajo, da tekmovalec pripravi pištolo z praznim ležiščem v cevi. V tem primeru lahko
                       tekmovalec izstreli prvi naboj z enojnim delovanjem.

                   16. Originalni  sestavni  deli,  ki  jih  proizvajalec  ponuja  kot  standardno  opremo  ali  kot  opcijo  za
                       določen model pištole, ki je na IPSC seznamu odobrenih pištol za produkcijo, so dovoljeni pod
                       naslednjimi pogoji:

                       16.1 Preoblikovanje teh delov, razen manjših detajlov (odstranitev malenkostnega materiala ali
                           popravkov, ki so nujno potrebni za namestitev tovarniških delov), je prepovedano. Druge
                           prepovedane spremembe so tiste, ki olajšajo hitro menjavo okvirjev (npr. povečanje odprtine
                           za  vstavljanje  okvirjev,  dodajanje  lijakov,  itd.),  sprememba  originalne  barve  pištole  ali
                           končne obdelave orožja, dodajanje traku, graviranje(stippling) ali drugačno lepotičenje.

                       16.2 Okvirji,  ki  so  dosegljivi  tekmovalcu  med  izvajanjem  strelske  proge  ob  znaku  za  start  ne
                           smejo  vsebovati  več  kot  15  nabojev.  Oznake  ali  nalepke,  notranji  omejevalniki/blokade,


                                                                                       
                           zaščitni  element  dna  nabojnika,  dodatne  luknje  za  preverjanje,  ki  dodajo  ali  zmanjšajo
                           zanemarljivo težo nabojnika so dovoljeni.

                       16.3 Merki so lahko obdelani/obrezani, prilagojeni in obarvani. Prav tako so lahko opremljeni z
                           optičnim vlaknom (fiber optic) ali podobno.

                   17. Neoriginalni deli, sestavni deli in dodatki so prepovedani, razen pod pogojem:

                       17.1 Neoriginalni okvirji so dovoljeni glede na pravilo 16.2 zgoraj.

                       17.2 Neoriginalni  odprti  merki  (glej  pravilo  5.1.3.1)  so  dovoljeni  v  primeru,  če  njihova
                           namestitev ne zahteva nobene spremembe na orožju.

                       17.3 Neoriginalne  platnice  ročaja,  ki  ustrezajo  profilu  in  dimenzijam  originalnega  ročaja  so
                           dovoljene.  Dovoljeno  je  tudi  dodajanje  nedrsečega  traku  na  ročaj  (glej  dodatek  E3a),
                           prepovedana pa je uporaba »gumijastih prevlek ročajev«(rubber sleeves).

                                                                                               
                     DODATEK D5: Skupina Revolver


                   1.   Minimalni faktor moči za Major                         170
                   2.   Minimalni faktor moči za Minor                         125
                   3.   Minimalna teža krogle                                  Ne
                   4.   Minimalen kaliber krogle/dolžina tulca                 9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
                   5.   Minimalen kaliber krogle za Major                      Ne
                   6.   Minimalna sila proženja (glej dodatek E4a)             Ne
                   7.   Maksimalna velikost orožja                             Ne
                   8.   Maksimalna dolžina okvirja                             Ne pride v poštev
                   9.   Maksimalna kapaciteta streliva                         Ne, glej spodaj
                   10.   Maksimalna razdalja pištole in s trupom povezano opremo    50 mm (glej pravilo 5.2.5)
                   11.   Pravilo 5.2.10 / Dodatek E2 velja                     Ne
                   12.   Optični/elektronski merki                             Ne
                   13.   Kompenzatorji, odprtine, dušilci zvoka in ognja       Ne

               Posebni pogoji:

                   14. Kapaciteta  bobna  ni  omejena.  Pred  menjavo  nabojev  je  dovoljeno  izstreliti  maksimalno  6
                       nabojev.  Kršitve  se  kaznujejo  z  eno  proceduralno  kaznijo  za  vsak  presežen  strel,  glede  na  6
                       dejansko izstreljenih nabojev pred menjavo.

                   15. »Self-loading«  -  polavtomatski  (samopolnilni)  revolverji  z  drsečim  zaklepom  so  v  tej  skupini
                       prepovedani.

                                                                                               
                 DODATEK E1: Postopek merjenja okvirja

               Okvirje se postavlja vertikalno na ravno površino in nato izmeri od ravne površine navzgor, do zadnjega
               dela odprtine za polnjenje, kot je prikazano na sliki. Samo ravni, čvrsti okvirji so dovoljeni (npr.gibljivi,
               bobnasti, »J«, »L«, »T« ali podobni okvirji so prepovedani).

 

image038

 

                                                                                            
DODATEK E2: Oris pozicije strelne opreme


               Črte označujejo sprednje omejitvene linije za pištolo, tok in vso pripadajočo opremo  - za bokom (hip-
               bone) ob startnem signalu. Slika prikazuje tudi položaj rok – spuščene/sproščeno ob telesu (glej pravilo
               8.2.2.)

 

 

image040

                                                                                                   
DODATEK E3a: Tovarniška skupina – Omejitve uporabe

                                             lepilnega traku na ročajih
image043


               Maksimalna zunanja površina na katero se sme namestiti trak v enem sloju (razen minimalno neizogibno
               prekrivanje do 2 cm), je prikazana spodaj na sliki:


               Trak sme biti nameščen le znotraj dela označenega s črtami, ki vključuje sprednji in zadnji del ročaja.
               Traku se ne sme uporabiti, da bi se z njim onemogočilo varovalko na ročaju niti se ga ne sme namestiti na
               katerikoli del zaklepa, sprožilec, branik sprožilca in na katerikoli vzvod ali gumb.

                              DODATEK E3b: Vse skupine – »peta« pištole
image044

               »Peta« pištole na zgornji sliki ni v skladu s pravilom 5.2.7.2.

                                                                                                 
                DODATEK E4a: Postopek testiranja sile proženja

               Če  tekmovalna  skupina  zahteva  minimalno  mejo  za  silo  proženja,  bo  orožje  testirano  po  sledečem
               postopku:

                   1.  Izpraznjeno orožje bo pripravljeno tako, kot da bi želeli sprožiti z dvojnim delovanjem sprožilca.

                   2.  Utež ali merilec sile proženja se namesti čim bližje sredini sprožilca.

                   3.  Sprožilec pištole mora, ali:

                          a.  Dvigniti in zadržati 2.27 kg (5 lbs.) teže, ko je cev pištole usmerjena navzgor in pištola
                              rahlo dvignjena, ali
                          b.  Na  merilcu,  prikazati  nič  manj  kot  2.27  kg  (5  lbs.)  z  uporabo  postopka  določenega  s
                              strani RM.

                   4.  Enega od zgoraj navedenih testov ponovimo maksimalno 3 – krat.

                   5.  Če kladivce ali udarna igla ne pade na nobenem od treh poskusov (iz točke 3a zgoraj), ali če
                       merilec ne zabeleži manj kot 2.27 kg (5 lbs.) iz točke 3b zgoraj) bo test pištole opravljen uspešno.

                   6.  Če  kladivce  (ali  varovalka)    pade  na  vseh  treh  poskusih  (iz  točke  3a  zgoraj)  ali  če  merilec
                       zabeleži  manj  kot  2.27  kg  (5  lbs.)  iz  točke  3b  zgoraj),  bo  test  pištole  opravljen  neuspešno  in
                       upošteva se pravilo 6.2.5.1.

                            DODATEK E4b: Postopek merjenja dolžine cevi


               Popolnoma sestavljeno in prazno orožje se usmeri vertikalno navzgor, nato se skozi ustje cevi in vse do
               čela zaklepa vstavi moznik s 127 mm markerjem. Če je 127 mm marker ob ali nad koncem ustja cevi, je
               pištola ustrezna.

               Za revolverje se meri od konca odprtine cevi in vse do čela, kjer se cev konča. Če je dolžina 127 mm ali
               manj, se revolver šteje za primernega.

                                                                                                  
                    DODATEK E5: Primer obrazca za preverjanje opreme

                                      image047                                                                
DODATEK F1: Ročni signali za točkovanje


                          Alpha                         Charlie                         Delta


                           Mis                         No-Shoot                        Re-Score

                                      

 rrrr

Kadar se točkujeta dva naboja v tarči, se uporabi obe roki.


                                                                              

Dokumenti

O usposabljanju

IPSC pravila s kratkocevnim orožjem

Prijava na usposabljanje

Cenik

Pristopna izjava

Več ostalih dokumentov

Copyright Proarmis d.o.o. © 2017. Vse pravice pridržane.   O piškotkih    Avtor strani